Strona główna / Warunki korzystania z witryn internetowych

Warunki korzystania z witryn internetowych

Warunki korzystania z witryn internetowych

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021 r.

Witamy w witrynach internetowych („Witryny internetowe”) firmy Bentley Systems, Incorporated („Bentley”). Jeśli użytkownik jest subskrybentem dowolnego programu subskrypcji firmy Bentley („Subskrybent”) i podpisał pisemną umowę programową („Umowa programowa”), wówczas ta Umowa programowa wraz z wszelkimi mającymi zastosowanie umowami licencyjnymi użytkownika końcowego oraz następujące zasady i warunki („Warunki korzystania”) regulują korzystanie przez użytkownika z Witryn internetowych oraz jakichkolwiek informacji, dokumentów, produktów, oprogramowania, grafik i usług (dalej zwanych „Materiałami”), które pobiera on lub uzyskuje w inny sposób. W przypadku Subskrybentów poniższe Warunki korzystania stanowią umowy podrzędne, do których na różne sposoby odnoszą się odpowiednie zapisy zawarte w Umowie programowej. W przeciwnym razie, w przypadku osób, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych kategorii, niniejsze Warunki korzystania kontrolują korzystanie z Witryn internetowych. Zgoda użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania i uznanie ich za wiążące jest niezbędna do rozpoczęcia korzystania z Witryn internetowych. Uzyskując dostęp, użytkując lub pobierając Materiały z Witryn internetowych, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie powinien korzystać z Witryn internetowych.

 1. Akceptacja warunków korzystania
 2. Zakaz ujawniania informacji
 3. Opis usług
 4. Prywatność i ochrona danych osobowych
 5. Ograniczenie do użytku osobistego i niekomercyjnego
 6. Zawiadomienie dotyczące dokumentów dostępnych w Witrynach internetowych
 7. Zawiadomienie dotyczące oprogramowania dostępnego w Witrynach internetowych
 8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 9. Miejscowe przepisy prawne; kontrola eksportu
 10. Zabezpieczenie roszczeń
 11. Konto klienta, hasło i zabezpieczenia
 12. Zakaz bezprawnego lub zabronionego korzystania
 13. Korzystanie z usług
 14. Materiały dostarczone lub opublikowane w Witrynach internetowych
 15. Zawiadomienia i procedury dotyczące zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
 16. Linki do zewnętrznych stron internetowych
 17. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące zawartości stron internetowych dostawców zewnętrznych
 18. Zasady traktowania niezamówionych zgłoszeń
 19. Zawiadomienie o prawach autorskich i najczęściej zadawane pytania
 20. Różne

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Udostępnione Witryny internetowe podlegają następującym Warunkom korzystania („WK”). Firma Bentley zastrzega sobie prawo do aktualizacji WK w dowolnym czasie bez powiadomienia użytkownika. Najbardziej aktualną wersję WK można przejrzeć, klikając link „Warunki korzystania” znajdujący się na dole stron Witryn internetowych.

ZAKAZ UJAWNIANIA INFORMACJI

Nie należy ujawniać ani omawiać żadnej części Witryn internetowych, które nie zostały publicznie ujawnione, dopóki ta część Witryn nie zostanie publicznie ogłoszona przez firmę Bentley.

OPIS USŁUG

Witryny internetowe zapewniają dostęp do różnych zasobów, w tym narzędzi programistycznych, obszarów pobierania, forów komunikacyjnych i informacji o produktach (dalej zbiorczo „Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie jakichkolwiek nowych elementów Witryn internetowych, podlegają Warunkom korzystania.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika.

OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania i/lub produktów lub usług uzyskanych z Usług.

UWAGA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH

Użytkownik może korzystać z „Dokumentów” (takich jak opracowania techniczne, informacje prasowe, arkusze danych, najczęściej zadawane pytania itd.) zawartych w Usługach, pod warunkiem że (1) wszystkie kopie Dokumentów wskazują firmę Bentley jako wyłącznego właściciela praw autorskich, (2) Użytkownik korzysta z takich Dokumentów wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych lub osobistych i nie kopiuje ani nie publikuje żadnych Dokumentów na jakimkolwiek komputerze podłączonym do sieci bądź w jakichkolwiek innych środkach przekazu oraz (3) nie modyfikuje żadnych Dokumentów. Akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak szkoły przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, uniwersytety, prywatne/publiczne szkoły wyższe oraz szkoły pomaturalne, mogą pobierać i powielać Dokumenty do dystrybucji w sali, w której prowadzone są zajęcia. Dystrybucja poza tą salą wymaga wyraźnej pisemnej zgody. Użycie do innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające te postanowienia będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują projektu ani układu posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych Witryn internetowych. Elementy Witryn internetowych są chronione na mocy prawa do ochrony wizerunku handlowego, znaków towarowych, prawa do ochrony przed nieuczciwą konkurencją i innymi prawami, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z jakiejkolwiek Witryny internetowej nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej zgody firmy Bentley.

FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH GRAFIKACH PUBLIKOWANYCH W RAMACH USŁUG DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TE WYNIKAJĄ Z REALIZACJI UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH LUB BĘDĄCYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG.

DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W USŁUGACH MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA BENTLEY I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PRODUKTACH I/LUB W PROGRAMACH OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO W WITRYNACH INTERNETOWYCH

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest dziełem chronionym prawem autorskim firmy Bentley i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom ewentualnej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która jest dołączona do Oprogramowania lub w nim zawarta („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować żadnego Oprogramowania, do którego dołączona lub w którym zawarta jest Umowa licencyjna, chyba że wcześniej wyrazi zgodę na warunki Umowy licencyjnej.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybuowanie Oprogramowania niezgodne z postanowieniami Umowy licencyjnej jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające te postanowienia będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIKOLWIEK INNY SERWER LUB DO JAKIEJKOLWIEK INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI SĄ WYRAŹNIE ZABRONIONE, CHYBA ŻE TAKIE POWIELANIE LUB REDYSTRYBUCJA SĄ WYRAŹNIE DOZWOLONE PRZEZ UMOWĘ LICENCYJNĄ DOŁĄCZONĄ DO TEGO OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA BENTLEY NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, DOROZUMIANE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z USTAWY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA FIRMA BENTLEY MOŻE UDOSTĘPNIĆ W RAMACH USŁUG LUB W SWOIM OPROGRAMOWANIU PRODUKTY, NARZĘDZIA I DODATKI DO UŻYTKU I/LUB POBRANIA. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB REZULTATÓW UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM TAKICH NARZĘDZI I DODATKÓW. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD POSZANOWANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB PODCZAS KORZYSTANIA Z NARZĘDZI I DODATKÓW UDOSTĘPNIONYCH W USŁUGACH LUB W OPROGRAMOWANIU BENTLEY.

INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZONYCH PRAW. Usługi świadczone na tej stronie internetowej i wszelkie powiązane oprogramowanie lub dokumentacja zostają udostępnione z ograniczonymi prawami i są, odpowiednio, „komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” i „dokumentacją komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z Tytułem 48 CFR 12.212 i 227.7202, oraz „oprogramowaniem komputerowym będącym przedmiotem ograniczeń” zgodnie z Tytułem 48 CFR 52.227-19(a), odpowiednio do przypadku. Używanie, modyfikowanie, powielanie, udostępnianie, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i towarzyszącej dokumentacji przez Rząd USA podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i na podstawie Tytułu 48 CFR 12.212, 52.227-19, 227.7202 i 1852.227-86, odpowiednio do przypadku. Wykonawcą/producentem jest firma Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I ZOBOWIĄZAŃ

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Witryn internetowych i zawartych w nich Materiałów odbywa się na jego własne ryzyko. Ze względu na liczne możliwe źródła informacji dostępnych za pośrednictwem Witryn internetowych oraz w wyniku niepewności związanej z dystrybucją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia, niedokładności lub inne problemy dotyczące takich informacji. Poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych w Witrynach internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego wynikające z korzystania z Witryn internetowych. W państwach, w których wyłączenie szkód jest wyraźnie zabronione, użytkownik zgadza się, że ewentualna odpowiedzialność firmy Bentley jest ograniczona i nie przekroczy pięćdziesięciu dolarów (50 USD).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: O ILE WYRAŹNIE NIE OKREŚLONO INACZEJ, MATERIAŁY W WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK SĄ”. FIRMA BENTLEY WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH TAKIE WYŁĄCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI CO DO JAKOŚCI, I PRZYDATNOŚCI MATERIAŁÓW ANI PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TYCH MATERIAŁÓW. BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE WITRYNY INTERNETOWE, MATERIAŁY LUB USŁUGI OFEROWANE W WITRYNACH INTERNETOWYCH SPEŁNIĄ JAKIEKOLWIEK WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE W WYNIKU UŻYWANIA, MODYFIKOWANIA, WNOSZENIA WKŁADU, KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW Z WITRYN INTERNETOWYCH. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, KARNE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE ANI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA SANKCYJNEGO (W TYM ZA UTRATĘ UDZIAŁÓW W RYNKU, DOCHODÓW, ZYSKÓW, WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI EKONOMICZNYCH), NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI ICH WYSTĄPIENIA, CZY TO W WYNIKU NARUSZENIA LUB CZYNU ZABRONIONEGO, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY WCZEŚNIEJ ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NIEPRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA FIRMĘ BENTLEY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ FIRMY BENTLEY ZE WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB Z MATERIAŁÓW LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWYCH.

SANKCJE I ŚRODKI KONTROLI EKSPORTU

Firma Bentley kontroluje i obsługuje Witryny internetowe ze swoich siedzib w różnych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i nie udziela żadnych zapewnień, że te Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli użytkownik korzysta z Witryn internetowych z innych lokalizacji, odpowiada on za przestrzeganie obowiązujących przepisów miejscowych, w tym między innymi przepisów dotyczących eksportu i importu obowiązujących w danych krajach.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie Materiały marketingowe lub promocyjne udostępniane w Witrynach internetowych są skierowane wyłącznie do osób fizycznych, firm lub innych podmiotów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Materiały podlegają sankcjom USA oraz przepisom, regulacjom i wymogom dotyczącym kontroli eksportu, a także sankcjom i przepisom, regulacjom i wymogom dotyczącym kontroli eksportu innych agencji lub organów mających siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi (łącznie określanym jako „Sankcje i środki kontroli eksportu”). Użytkownik wyraża zgodę, że — niezależnie od jakichkolwiek informacji dotyczących ostatecznego miejsca przeznaczenia Materiałów zadeklarowanego przez niego firmie Bentley — nie może eksportować, reeksportować ani przenosić, bezpośrednio lub pośrednio, Materiałów lub jakiejkolwiek ich części, ani jakiegokolwiek systemu zawierającego takie Materiały lub ich części na rzecz jakiegokolwiek podmiotu bez uprzedniej zgody na ścisłe i pełne przestrzeganie wszystkich Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą być nałożone na Materiały i/lub eksport, reeksport lub transfer, bezpośredni lub pośredni, Materiałów oraz transakcje z nimi związane. Podmioty, użytkownicy końcowi i kraje podlegające ograniczeniom w wyniku działań rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej agencji lub organu rządowego poza terytorium Stanów Zjednoczonymi mogą ulec zmianie, a obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą być od czasu do czasu zmieniane. Użytkownik zobowiązuje się przejąć od firmy Bentley odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszeń zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej sekcji oraz zrekompensować wszelkie wynikające z takich naruszeń straty przez nią poniesione.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek sprzeczne z niniejszą Umową korzystanie z Usług świadczonych w Witrynach internetowych lub jakiekolwiek przekazywanie, udzielanie sublicencji, kopiowanie lub ujawnianie informacji technicznych lub Materiałów związanych z usługami świadczonymi w Witrynach internetowych może spowodować niemożliwą do naprawienia szkodę dla firmy Bentley, jej podmiotów powiązanych, dostawców i wszelkich innych stron upoważnionych przez firmę Bentley do odsprzedaży, dystrybucji lub promowania usług świadczonych na tej stronie internetowej („Dystrybutorzy”), i w takich okolicznościach firma Bentley, jej podmioty powiązane, dostawcy i Dystrybutorzy będą uprawnieni do godziwego zadośćuczynienia, bez konieczności składania kaucji lub innego zabezpieczenia, w tym, ale nie wyłącznie, wstępnego i stałego zabezpieczenia roszczeń.

KONTO, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli którakolwiek z Usług wymaga od użytkownika otwarcia konta, użytkownik jest zobowiązany do zakończenia procesu rejestracji, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie ze stosownym formularzem rejestracyjnym. Użytkownik wybierze również hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na koncie. Użytkownik zgadza się na natychmiastowe powiadomienie firmy Bentley o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez kogoś innego za jego wiedzą lub bez niej. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Bentley lub inną stronę z powodu użycia jego konta lub hasła przez kogoś innego. W żadnym momencie nie wolno korzystać z cudzego konta bez zgody właściciela konta.

ZAKAZ BEZPRAWNEGO LUB ZABRONIONEGO UŻYCIA

Warunkiem korzystania przez użytkownika z Usług jest niewykorzystywanie Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, postanowienia i zawiadomienia. Zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub wpłynąć niekorzystnie na jakąkolwiek Witrynę internetową lub sieci połączone z jakąkolwiek Witryną internetową, lub zakłócić korzystanie z jakichkolwiek Usług przez jakąkolwiek inną osobę. Zabrania się użytkownikom podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakąkolwiek Witryną internetową lub jakąkolwiek Usługą poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub za pomocą jakichkolwiek innych środków. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, tablic ogłoszeniowych, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, wiki, blogi, forum użytkowników, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, kartoteki plików i/lub inne narzędzia do przesyłania wiadomości lub komunikacji zaprojektowane w celu umożliwienia użytkownikowi komunikować się z innymi (dalej stosowane jest określenie „Usługa komunikacyjna” i zbiorczo „Usługi komunikacyjne”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i, w stosownych przypadkach, związane z daną Usługą komunikacyjną. Tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, użytkownik wyraża zgodę, że korzystając z Usług komunikacyjnych, nie będzie:

 • korzystał z Usług komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami, piramidami finansowymi, łańcuszkami, wiadomościami‑śmieciami, spamem lub wszelkimi powielającymi się lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi);
 • zniesławiał, znieważał, nękał, prześladował, groził lub w inny sposób naruszał prawa innych osób (takie jak prawo do prywatności i unikania rozgłosu);
 • publikował, zamieszczał, przesyłał, dystrybuował lub rozpowszechniał nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • przesyłał lub udostępniał w inny sposób plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej, w tym, tytułem przykładu, ale nie jako ograniczenie, prawa autorskie lub prawa dotyczące znaków towarowych (lub przez prawo do prywatności lub unikania rozgłosu), chyba że użytkownik posiada lub kontroluje te prawa lub uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia;
 • wykorzystywał jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć, które są udostępniane za pośrednictwem Usług, w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • przesyłał plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, agentów czyszczących, uszkodzonych plików ani innego podobnego oprogramowania lub narzędzi, które mogą zaszkodzić działaniu komputera lub uszkodzić własność innej osoby;
 • reklamował lub oferował do sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że dane Usługi komunikacyjne wyraźnie zezwalają na takie wiadomości;
 • pobierał jakichkolwiek plików opublikowanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o którym użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że nie mogą być legalnie reprodukowane, wyświetlane, wykonywane i/lub rozpowszechniane w taki sposób;
 • fałszował ani usuwał żadnych informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak informacje o autorach, informacje prawne lub inne właściwe zawiadomienia lub oznaczenia lub etykiety wskazujące na właściciela lub źródło pochodzenia oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczał lub uniemożliwiał innym użytkownikom korzystanie z Usług komunikacyjnych;
 • naruszał postanowień jakiegokolwiek kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do konkretnej Usługi komunikacyjnej;
 • gromadził informacji o innych, w tym adresów e-mail;
 • naruszał obowiązujących przepisów prawnych lub regulacji;
 • tworzył fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia innych w błąd;
 • używał, pobierał lub w inny sposób kopiował lub dostarczał (odpłatnie lub bezpłatnie) osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek katalogu użytkowników Usług lub innych informacji o użytkowniku lub użytkowaniu, lub jakiejkolwiek części tych informacji.

Firma Bentley nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak firma Bentley zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów opublikowanych w Usługach komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do jakiejkolwiek lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, z jakiejkolwiek przyczyny.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do ujawnienia w jakimkolwiek momencie wszelkich informacji, które firma Bentley uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów wszelkich określonych przepisów prawa, regulacji, procedury prawnej lub nakazu administracyjnego, lub do edycji, odmowy publikacji, lub do usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, według uznania firmy Bentley.

Użytkownik powinien zawsze zachowywać ostrożność, podając jakiekolwiek umożliwiające identyfikację informacje o sobie lub swojej rodzinie w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Firma Bentley nie kontroluje, ani nie popiera treści, wiadomości ani informacji znajdujących się w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych i stąd firma Bentley w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do Usług komunikacyjnych oraz jakichkolwiek działań wynikających z udziału użytkownika w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnionymi rzecznikami firmy Bentley, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Bentley.

Materiały przesyłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania; użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń w przypadku pobierania materiałów.

MATERIAŁY DOSTARCZANE LUB PUBLIKOWANE W WITRYNACH INTERNETOWYCH

Firma Bentley nie rości sobie praw własności do materiałów, które użytkownik dostarcza do Witryn internetowych (w tym informacji zwrotnych i sugestii) ani nie publikuje, przesyła, wprowadza lub przekazuje ich do jakichkolwiek Usług lub powiązanych z nimi usług do przeglądania przez opinię publiczną lub członków jakiejkolwiek publicznej lub prywatnej społeczności (dalej stosowane są określenia „Zgłoszenie” i zbiorczo „Zgłoszenia”). Jednak publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przekazując („Publikowanie”) Zgłoszenia, użytkownik udziela firmie Bentley, jej spółkom zależnym i odpowiedniemu podlicencjobiorcy pozwolenia na wykorzystanie Zgłoszenia użytkownika w związku z prowadzeniem działalności internetowej (w tym, bez ograniczeń, we wszystkich Witrynach internetowych), w tym, bez ograniczeń, praw licencyjnych do: kopiowania, rozpowszechniania, nadawania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i ponownego formatowania Zgłoszenia; publikowania imienia i nazwiska użytkownika w związku ze Zgłoszeniem; oraz prawa do udzielania podlicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług.

Żadne wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w związku z korzystaniem ze Zgłoszenia, zgodnie z treścią niniejszej umowy. Firma Bentley nie jest zobowiązana do publikowania lub wykorzystywania jakichkolwiek Zgłoszeń przesłanych przez użytkownika, a także może usunąć jakiekolwiek Zgłoszenia w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Publikując Zgłoszenie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Zgłoszenia opisane w niniejszych WK, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia, publikowania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania Zgłoszeń.

Oprócz gwarancji i oświadczeń przedstawionych powyżej, użytkownik, przez publikację Zgłoszenia, które zawiera obrazy, fotografie, grafikę lub które jest graficzne w całości lub w części („Obrazy”), gwarantuje i oświadcza, że (a) użytkownik jest właścicielem praw autorskich do takich Obrazów lub że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzielił użytkownikowi pozwolenia na wykorzystanie takich Obrazów lub jakichkolwiek treści i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach zgodnie ze sposobem i celem użytkowania oraz w sposób dozwolony przez niniejsze WK i Usługi, (b) użytkownik dysponuje prawami niezbędnymi do udzielania licencji i podlicencji opisanymi w niniejszych WK oraz (c) że każda osoba przedstawiona na takich Obrazach, jeśli taka istnieje, wyraziła zgodę na wykorzystanie Obrazów, jak określono w niniejszych WK, w tym, przykładowo, a nie jako ograniczenie, na rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i powielanie takich Obrazów. Przez publikację Obrazów, użytkownik udziela (a) wszystkim członkom Witryny internetowej (dla każdego takiego Obrazu dostępnego dla członków Witryny internetowej) i/lub (b) opinii publicznej (dla każdego takiego Obrazu dostępnego w jakimkolwiek miejscu w Usługach, z wyjątkiem społeczności prywatnej), pozwolenia na wykorzystanie Obrazów użytkownika w związku z korzystaniem, zgodnie z niniejszymi WK, z jakichkolwiek Usług (w tym, przykładowo, ale nie jako ograniczenie, wykonywania odbitek i upominków, które zawierają takie Obrazy) oraz w tym, bez ograniczeń, niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i ponowne formatowanie Obrazów użytkownika bez dołączania imienia i nazwiska do takich Obrazów, oraz prawa do udzielania podlicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług. Licencje na Obrazy, o których mowa w zdaniach poprzedzających, zostaną rozwiązane w momencie całkowitego usunięcia takich Obrazów z Usług, ale takie rozwiązanie nie będzie miało wpływu na licencje udzielone w związku z takimi Obrazami przed ich całkowitym usunięciem. Za korzystanie z Obrazów użytkownika nie zostanie wypłacona żadna rekompensata.

POWIADOMIENIA I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ O NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z Tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Sekcja 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela dostawcy usług.

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

LINKI W TYM OBSZARZE POZWALAJĄ UŻYTKOWNIKOWI OPUŚCIĆ WITRYNY INTERNETOWE. POŁĄCZONE STRONY NIE SĄ POD KONTROLĄ FIRMY BENTLEY I FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW ZAWARTYCH W POŁĄCZONYCH STRONACH, ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH STRON. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEBCASTING ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY TRANSMISJI OTRZYMANE Z JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON. FIRMA BENTLEY UDOSTĘPNIA TE LINKI WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A ZAŁĄCZENIE JAKIEGOKOLWIEK LINKU NIE OZNACZA PROMOWANIA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY POŁĄCZONEJ STRONY.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI STRON TRZECICH

Firma Bentley nie dokonała niezależnego uwierzytelnienia Materiałów dostarczonych przez dostawców zewnętrznych, w całości lub w części. Firma Bentley nie dostarcza, sprzedaje, licencjonuje ani nie dzierżawi żadnych Materiałów innych niż te, które zostały wyraźnie określone jako dostarczane przez firmę Bentley. Firma Bentley nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń w odniesieniu do Materiałów dostawców zewnętrznych.

ZASADY ZGŁASZANIA NIEZAMÓWIONYCH POMYSŁÓW

FIRMA BENTLEY ANI ŻADEN Z JEJ PRACOWNIKÓW NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE ROZPATRUJĄ NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI NA NOWE KAMPANIE REKLAMOWE, NOWE PROMOCJE, NOWE PRODUKTY LUB TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIAŁY, PLANY MARKETINGOWE LUB NOWE NAZWY PRODUKTÓW. UPRASZA SIĘ O NIEWYSYŁANIE ŻADNYCH ORYGINALNYCH PROJEKTÓW, PRÓBEK, DEMONSTRACJI ANI INNYCH PRAC. JEDYNYM CELEM NINIEJSZEJ POLITYKI JEST UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW, GDYBY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY BENTLEY MOGŁY WYDAWAĆ SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI ZGŁASZANYCH W SPOŁECZNOŚCI BENTLEY. UPRASZA SIĘ WIĘC O NIEWYSYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH POMYSŁÓW DO SPOŁECZNOŚCI BENTLEY ANI DO KOGOKOLWIEK W FIRMIE BENTLEY. JEŻELI POMIMO NASZEJ PROŚBY O NIEWYSYŁANIE NAM SWOICH POMYSŁÓW I MATERIAŁÓW, UŻYTKOWNIK JE WYŚLE, PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE BENTLEY NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE POMYSŁY I MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB ZASTRZEŻONE.

ZAWIADOMIENIE O PRAWACH AUTORSKICH I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poniższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie stanowią wykładni prawnej. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, skontaktuj się z prawnikiem.

Co to są prawa autorskie?

Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła, takie jak strony internetowe, książki, muzykę, obrazy, zdjęcia i filmy. Dzieło jest „oryginalne”, jeśli zawiera pewne elementy, które twórca wykreował i nie zapożyczył od innych. Zazwyczaj, gdy powstaje oryginalne dzieło, twórca jest właścicielem praw autorskich. Jako właściciel praw autorskich twórca może kontrolować sposób, w jaki inni korzystają z jego pracy. Na przykład, jeśli twórca pisze scenariusz filmowy, ma prawo i może uniemożliwić innym jego kopiowanie, dzielenie się nim z innymi („rozpowszechnianie”), stworzenie filmu lub książki na podstawie jego scenariusza („praca pochodna”) lub publiczne odtwarzanie jego scenariusza jako sztuki lub filmu. Ma również możliwość sprzedaży lub oddania tych praw. Innymi słowy, twórca może sprzedać studiu filmowemu prawo do nakręcenia filmu na podstawie jego scenariusza.

Jeśli twórca używa cudzych materiałów chronionych prawami autorskimi bez pozwolenia, zazwyczaj narusza to wyłączne prawa właściciela praw autorskich i stanowi naruszenie praw autorskich. Jeśli więc twórca tworzy nowe dzieło i umieszcza w nim fragmenty prac innych osób (takie jak istniejące zdjęcie, długie cytaty z książki lub pętlę z utworu), musi mieć prawo lub pozwolenie na wykorzystanie wypożyczonych elementów. Na przykład, jeśli scenariusz jest oparty na istniejącym popularnym serialu, twórca powinien uzyskać pozwolenie na wykorzystanie elementów, które pożyczył z serialu.

Prawo autorskie różni się od prawa dotyczącego dóbr osobistych. Jeśli kupujesz fizyczny przedmiot, taki jak film na DVD, jesteś jego właścicielem. Nie uzyskujesz jednak własności „praw autorskich” (praw do kopiowania, rozpowszechniania, tworzenia pochodnych i publicznego odtwarzania lub wyświetlania) do treści filmu. Fakt, że wszedłeś w fizyczne posiadanie płyty DVD, nie daje automatycznie prawa do jej kopiowania lub udostępniania.

Jeśli tworzysz własny film, może on zawierać wiele dzieł chronionych prawem autorskim. Tak więc, jeśli zdecydujesz się zrobić film na podstawie swojego scenariusza, musisz albo stworzyć wszystkie jego elementy samodzielnie, albo mieć pozwolenie na wykorzystanie wypożyczonych elementów. W szczególności należy pamiętać, że zdjęcia lub grafika wisząca na ścianach Twoich planów i muzyka na ścieżce dźwiękowej (nawet jeśli jesteś właścicielem płyty CD lub MP3) mogą być chronione prawami autorskimi. Nie należy umieszczać w filmie dzieł chronionych prawem autorskim, takich jak te, bez zezwolenia.

Kilka innych kwestii, o których należy pamiętać:

 1. Tylko dlatego, że dzieło nie zawiera informacji o prawach autorskich (np. © 2022 Bentley Systems, Incorporated) nie oznacza, że dzieło znajduje się w domenie publicznej. Informacje o prawach autorskich generalnie nie są wymagane, żeby dane dzieło było chronione prawem autorskim.
 2. To, że utwór jest łatwo dostępny w Internecie lub gdzieś indziej, nie oznacza, że możesz swobodnie z niego korzystać. Należy poszukać warunków użytkowania, takich jak Creative Commons, które wyjaśniają w jaki sposób można wykorzystać prace znalezione w Internecie.

Co się stanie, jeśli prześlesz materiały chronione prawem autorskim do Witryny internetowej bez pozwolenia?

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do usunięcia filmów, muzyki, zdjęć lub innych treści przesyłanych przez użytkownika do Witryn internetowych, jeśli dowiemy się, że narusza to czyjeś prawa autorskie. Jeśli uważasz, że przez pomyłkę usunęliśmy przesłane przez Ciebie treści, których jesteś właścicielem lub masz uprawnienia do przesyłania, możesz również nas o tym powiadomić. Wreszcie, jeśli wielokrotnie będziesz przesyłać treści naruszające prawo, zamkniemy Twoje konto i możesz ponieść sankcje karne i cywilne. Prosimy o poszanowanie praw autorskich innych osób.

Co się stanie, jeśli moje materiały znajdują się w Witrynie internetowej bez mojej zgody?

Jeśli uważasz, że cokolwiek w Witrynach internetowych narusza Twoje prawa autorskie, daj nam znać. Podaj nam szczegóły, a my dopilnujemy usunięcia Twoich chronionych prawami autorskimi dzieł.

Chcę udostępnić moje treści, ale…

Wiele naszych Witryn internetowych i Usług umożliwia udostępnianie tworzonych treści. Chociaż nie możemy zapewnić, że Twoje treści nie zostaną niewłaściwie wykorzystane podczas udostępniania ich w Internecie, możesz rozważyć udostępnienie ich na licencji Creative Commons.

Licencje Creative Commons pozwalają w prosty sposób poinformować innych, do czego mogą wykorzystać Twoje prace i na jakich warunkach. Licencje Creative Commons można dostosować do własnych preferencji i są one automatycznie generowane za pomocą formularza online. Formularz zawiera pytania takie jak np. czy twoja praca może być wykorzystywana tylko do celów niekomercyjnych i czy praca może być modyfikowana. W związku z tym możliwe są różne licencje. Na przykład licencja „tylko przypisanie” pozwala innym na dowolne wykorzystanie Twojej pracy, o ile wskażą, że jesteś właścicielem praw autorskich.

Creative Commons nieustannie opracowuje nowe licencje dostosowane do potrzeb wskazywanych przez kreatywnych ludzi takich jak Ty. Aby dowiedzieć się więcej o Creative Commons lub przygotować licencję Creative Commons, odwiedź stronę internetową: http://creativecommons.org/.

RÓŻNE

WK i korzystanie przez użytkownika z Witryn internetowych, Materiałów i Usług są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów zlokalizowanych i służących w hrabstwie Chester, Pensylwanii i Wschodnim Dystrykcie Pensylwania (E. D. Pa.).

Niewykorzystanie przez jakąkolwiek ze stron jakiegokolwiek ze swoich praw wynikających z lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się lub utratę takich praw lub możliwości egzekwowania takiego postanowienia. Postanowienia niniejszej Umowy uważa się za rozłączne, a nieważność jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność pozostałej części niniejszej Umowy.

Wyślij swoje pytania, korzystając z odpowiednich danych kontaktowych wymienionych poniżej:

 • Witryny internetowe — kontakt pod adresem [email protected]
 • W przypadku pytań dotyczących piractwa można wysłać wiadomość na adres [email protected] lub zadzwonić na infolinię Business Software Alliance pod numerem (888) NOPIRACY.