Strona główna / Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Prawo do informacji

Mieszkaniec Kalifornii ma prawo zażądać od firmy, która gromadzi dotyczące go dane osobowe, ujawnienia następujących informacji:

 • Kategorie danych osobowych, które firma zebrała na temat tego mieszkańca Kalifornii.
 • Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe.
 • Cel biznesowy lub handlowy gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
 • Kategorie stron trzecich, którym firma udostępnia dane osobowe.
 • Określone dane osobowe, które firma zebrała na temat tego mieszkańca Kalifornii.

Mieszkaniec Kalifornii ma prawo zażądać od firmy, która sprzedaje jego dane osobowe lub która ujawnia je w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ujawnienia następujących informacji:

 • Kategorie danych osobowych, które firma zebrała na temat tego mieszkańca Kalifornii.
 • Kategorie danych osobowych, które firma sprzedała na temat mieszkańca Kalifornii oraz kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, według kategorii danych osobowych dla każdej strony trzeciej, której dane osobowe zostały sprzedane.
 • Kategorie danych osobowych, które firma ujawniła na temat mieszkańca Kalifornii w celach biznesowych.

Prawo do żądania usunięcia danych

Mieszkaniec Kalifornii ma prawo zażądać od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych dotyczących mieszkańca Kalifornii, które firma ta zebrała od mieszkańca Kalifornii. Ustawa CCPA przewiduje pewne wyjątki od tego prawa do usunięcia. Jeśli ustalimy, że dany wyjątek ma zastosowanie, poinformujemy użytkownika o tym i wyjaśnimy, dlaczego nie usuwamy danych.

Prawo do rezygnacji z sprzedaży danych osobowych

Mieszkaniec Kalifornii ma prawo do nakazania firmie, która sprzedaje dotyczące go dane osobowe stronom trzecim, aby nie sprzedawała tych danych osobowych. Firma Bentley nie sprzedaje ani nie będzie sprzedawać danych osobowych mieszkańców Kalifornii. Chociaż firma Bentley nie sprzedaje danych osobowych mieszkańców Kalifornii, można poprosić, aby dane te nie były sprzedawane w przyszłości, przechodząc do formularza internetowego firmy Bentley „Kontakt z nami” i podając wymagane informacje lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Zakaz dyskryminacji

Mieszkaniec Kalifornii ma prawo nie być dyskryminowany ze względu na skorzystanie z któregokolwiek z przysługujących mu praw wynikających z ustawy CCPA. Firma Bentley może naliczyć inną cenę lub stawkę bądź zapewnić inny poziom lub jakość towarów albo usług, jeżeli różnica ta jest w uzasadniony sposób powiązana z wartością, jaką mieszkaniec Kalifornii uzyskuje dzięki swoim danym.

Jak wysłać wniosek

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw, należy przesłać do nas możliwy do zweryfikowania wniosek klienta, kontaktując się z firmą Bentley pod numerem telefonu 1-800-BENTLEY (1 800 236 8539) lub przesyłając wniosek za pośrednictwem naszego formularza internetowego „Kontakt z nami”, podając wymagane informacje.

Użytkownik może składać wniosek tak często, jak chce, ale nie jest wymagane odpowiadanie na prośby o podanie kategorii lub określonych informacji osobistych częściej niż dwa razy w ciągu 12 miesięcy.

Aby przesłać możliwy do zweryfikowania wniosek klienta, użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych informacji, które pomogą nam zweryfikować jego tożsamość. Informacje, które należy podać w celu zainicjowania wniosku, mogą się różnić w zależności od typu wniosku, rodzaju, wrażliwości i wartości danych osobowych, które są przedmiotem wniosku, ryzyka odniesienia strat przez użytkownika, jakie mogą wystąpić między innymi w wyniku nieautoryzowanego dostępu lub usunięcia. Możemy również wymagać od użytkownika dostarczenia pisemnej deklaracji, że jest osobą, za którą się podaje. Jeżeli użytkownik ma u nas konto online, weryfikujemy jego tożsamość w ramach normalnego procesu uwierzytelniania konta, co oznacza, że użytkownik będzie musiał zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Użytkownik może także wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu, kontaktując się z nami pod bezpłatnym numerem, podanym powyżej, lub za pomocą formularza internetowego „Kontakt z nami”.

Jeśli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub uprawnień do złożenia wniosku, nie będziemy mogli zrealizować jego wniosku. W przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości lub uprawnień użytkownika poinformujemy o tym fakcie.

W jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe mieszkańców Kalifornii

W ciągu dwunastu (12) miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej polityki zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych mieszkańców Kalifornii:

Kategoria gromadzonych danych osobowych

Źródła gromadzenia danych

Cel biznesowy gromadzenia danych

Kategorie stron trzecich, którym udostępniane są dane osobowe

Imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, identyfikator online, adres IP, adres e-mail, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.

 • Mieszkańcy Kalifornii, tacy jak pracownicy naszych klientów i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych produktów i usług, w tym z naszej usługi w chmurze.
 • Strony trzecie

 

 • Świadczenie, ulepszanie i personalizowanie usług, w tym witryn internetowych i usługi w chmurze
 • Komunikacja
 • Marketing i reklama
 • Zaproszenie mieszkańców Kalifornii do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów i usług
 • Do celów bezpieczeństwa
 • Dochodzenie lub zapobieganie faktycznym albo podejrzewanym przestępstwom lub szkodom dla firmy Bentley lub innych stron
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych
 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Nazwa użytkownika, hasła, kod PIN w przypadku korzystania z numeru telefonu do logowania, poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelniania, w tym pytania i odpowiedzi zabezpieczające oraz wszelkie unikatowe numery identyfikacyjne używane do identyfikacji użytkownika i powiązanych z nim informacji.

 • Mieszkańcy Kalifornii, tacy jak pracownicy naszych klientów i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych produktów i usług, w tym z naszej usługi w chmurze.
 • Strony trzecie

 

 • Świadczenie, ulepszanie i personalizowanie usług, w tym witryn internetowych i usługi w chmurze
 • Komunikacja
 • Marketing i reklama
 • Zaproszenie mieszkańców Kalifornii do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów i usług
 • Do celów bezpieczeństwa
 • Dochodzenie lub zapobieganie faktycznym albo podejrzewanym przestępstwom lub szkodom dla firmy Bentley lub innych stron
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych
 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, kraj, preferencje, zainteresowania i inne podobne informacje.

 • Mieszkańcy Kalifornii, tacy jak pracownicy naszych klientów i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych produktów i usług, w tym z naszej usługi w chmurze.
 • Strony trzecie

 

 • Świadczenie, ulepszanie i personalizowanie usług, w tym witryn internetowych i usługi w chmurze
 • Komunikacja
 • Marketing i reklama
 • Zaproszenie mieszkańców Kalifornii do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów i usług
 • Do celów bezpieczeństwa
 • Dochodzenie lub zapobieganie faktycznym albo podejrzewanym przestępstwom lub szkodom dla firmy Bentley lub innych stron
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych
 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące własności osobistej, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, wydarzeń firmy Bentley, w których wzięto udział, bądź innych historii lub tendencji zakupowych albo konsumpcyjnych.

 • Mieszkańcy Kalifornii, tacy jak pracownicy naszych klientów i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych produktów i usług, w tym z naszej usługi w chmurze.
 • Strony trzecie

 

 • Świadczenie, ulepszanie i personalizowanie usług, w tym witryn internetowych i usługi w chmurze
 • Komunikacja
 • Marketing i reklama
 • Zaproszenie mieszkańców Kalifornii do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów i usług
 • Do celów bezpieczeństwa
 • Dochodzenie lub zapobieganie faktycznym albo podejrzewanym przestępstwom lub szkodom dla firmy Bentley lub innych stron
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych
 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym m.in. historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszą witryną internetową, aplikacją lub reklamą. Obejmuje to pewne informacje dotyczące użytkowania naszego oprogramowania i produktów, w tym naszych usług w chmurze. Na przykład firma Bentley śledzi urządzenia, produkty i funkcje oraz inne dane dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina użycia aplikacji.

 • Mieszkańcy Kalifornii, tacy jak pracownicy naszych klientów i użytkownicy końcowi, którzy korzystają z naszych produktów i usług, w tym z naszej usługi w chmurze.
 • Strony trzecie

 

 • Świadczenie, ulepszanie i personalizowanie usług, w tym witryn internetowych i usługi w chmurze
 • Komunikacja
 • Marketing i reklama
 • Do celów bezpieczeństwa
 • Dochodzenie lub zapobieganie faktycznym albo podejrzewanym przestępstwom lub szkodom dla firmy Bentley lub innych stron

 

 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Informacje dźwiękowe, elektroniczne lub podobne.

 • Mieszkańcy Kalifornii, na przykład klienci, którzy dzwonią do działu obsługi klienta firmy Bentley.

 

 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Dostarczenie dokumentacji lub informacji, których zażądał użytkownik.
 • Zapewnianie naszych produktów i usług.
 • Dostawcy usług
 • Podmioty powiązane
 • Klienci

 

Firma Bentley nie sprzedała danych osobowych mieszkańców Kalifornii w ciągu dwunastu (12) miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej polityki.

Firma Bentley ujawniła dostawcom usług, podmiotom stowarzyszonym i klientom dane osobowe mieszkańców Kalifornii w celach biznesowych w ciągu dwunastu (12) miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej polityki. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim w związku z potencjalną lub faktyczną sprzedażą naszej firmy bądź jakiegokolwiek z naszych aktywów lub zasobów należących do jakiejkolwiek firmy powiązanej, w którym to przypadku dane osobowe naszych użytkowników mogą być jednym z przekazanych zasobów. Będziemy również odpowiadać na prośby o podanie danych osobowych, jeśli będzie tego wymagało prawo lub jeśli uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub zastosowania się do postępowania sądowego, nakazu sądowego, prośby organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania prawnego, które zostało nam doręczone.

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności i praktyk firmy Bentley prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected].

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020 r.