Strona główna / Warunki świadczenia usług w chmurze firmy Bentley

Warunki świadczenia usług w chmurze firmy Bentley

Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2015 r.

WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsze Warunki korzystania z usług („ Warunki”) stanowią umowę prawną między „użytkownikiem” (osobą fizyczną lub pojedynczą organizacją) a firmą Bentley Systems, Incorporated, w tym wszelkimi podmiotami prawnymi kontrolowanymi przez firmę Bentley Systems, Incorporated („Bentley”).

Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z usług Bentley Cloud i/lub Bentley Early Access Cloud dostępnych za pośrednictwem programu Bentley’s Early Access („EAP Cloud Service”), stron internetowych i usług (łącznie „Usługi”), dlatego prosimy o uważne przeczytanie ich przed uzyskaniem dostępu do Usług lub korzystaniem z nich.

POPRZEZ DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z NICH UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki i Politykę prywatności firmy Bentley (https://www.bentley.com/legal/privacy-policy), która została włączona do niniejszych Warunków, i zgadza się na ich przestrzeganie, wraz z okresowymi zmianami. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich w imieniu organizacji, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji i oświadcza, że ma uprawnienia do związania tej organizacji niniejszymi Warunkami. AKCEPTACJA WSZYSTKICH NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST KONIECZNA DO UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWA DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CAŁOŚĆ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z USŁUG I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE WCZEŚNIEJSZE LUB OBECNE USTNE LUB PISEMNE KOMUNIKATY, OFERTY I STWIERDZENIA DOTYCZĄCE USŁUG. Jeśli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na język inny niż angielski i wystąpi konflikt postanowień między językiem angielskim a innym językiem, wersja angielska będzie nadrzędna.

Firma Bentley może aktualizować lub zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia, publikując zmienione warunki. Najbardziej aktualna wersja będzie zawsze publikowana na naszych stronach z warunkami witryny internetowej, dlatego należy regularnie je sprawdzać. Kontynuując dostęp lub korzystanie z Usług po wejściu w życie zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe Warunki, musi zaprzestać korzystania z Usług. Zastosowanie do takiego korzystania lub dostępu będzie miała wersja niniejszych Warunków obowiązująca w momencie uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usług. Ponadto Usługi mogą zmieniać się wraz z rozwojem usług Bentley Cloud. Firma Bentley będzie kontrolować format, zawartość, dostarczanie i wszystkie inne aspekty Usług i zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie informacji dostarczanych za pośrednictwem Usług w Bentley Cloud, zaprzestania lub zakończenia świadczenia Usług lub dowolnej części Usług bez dostarczania użytkownikowi jakichkolwiek wstępnych zawiadomień.

Wykorzystanie przez firmę Bentley informacji, plików i folderów, które Użytkownik przesyła do firmy Bentley („informacje Użytkownika”) oraz obowiązki Użytkownika związane z ochroną prywatności są opisane w Polityce prywatności firmy Bentley (https://www.bentley.com/legal/privacy-policy). Korzystając z Usług, Użytkownik udziela firmie Bentley pozwolenia na interakcję z zawartością swoich plików i folderów tylko w ograniczonym zakresie niezbędnym do wykonywania wybranych przez Użytkownika operacji, w tym między innymi do przeglądania, zabezpieczania i wyszukiwania treści.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie, zawartość swoich plików i folderów oraz komunikację z innymi podczas korzystania z Usług, a jego obowiązkiem jest upewnienie się, że posiada prawa lub pozwolenie niezbędne do przestrzegania niniejszych Warunków.

Usługi mogą obejmować funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym osobom lub upublicznienie ich. Prosimy dokładnie rozważyć, jakie informacje są udostępniane lub upubliczniane, pamiętając, że inni użytkownicy mogą kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać te informacje oraz że firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem. W szczególności UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG, ABY WYKONAĆ KTÓRĄKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

(a) Przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać:

  • jakiekolwiek dane lub treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, obraźliwe, napastliwe, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub budzące zastrzeżenia rasowe, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe;
  • jakiekolwiek treści, których użytkownik nie ma prawa przekazywać zgodnie z prawem lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takie jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne poznane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na mocy umów o nieujawnianiu informacji);
  • jakiekolwiek treści naruszające jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony; lub
  • jakiekolwiek niezamówione lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne, „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” lub wszelkie inne formy pozyskiwania lub zmienione, informacje wskazujące oszukańcze lub fałszywe źródło, w tym służące „podszywaniu się” lub „wyłudzaniu informacji”;

(b) Celowo lub w wyniku zaniedbania przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek materiały zawierające wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności użytkownika, hosta lub sieci, oprogramowania komputerowego, sprzętu lub wyposażenia telekomunikacyjnego, na przykład poprzez przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie pocztą dowolnej części Usług;

(c) Celowo lub w wyniku zaniedbania ingerować lub zakłócać działanie Usług lub sieci połączonej z Usługami lub nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci połączonych z Usługami;

(d) Sondować, skanować lub testować podatność jakiegokolwiek systemu lub sieci oraz naruszać lub w inny sposób obchodzić jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;

(e) Uzyskiwać dostęp do niepublicznych obszarów Usług i wspólnych obszarów Usług, do których użytkownik nie został zaproszony, manipulować nimi i z nich korzystać, a także podszywać się, lub fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

(f) Uzyskiwać dostęp do Usług lub przeszukiwać je w jakikolwiek inny sposób niż z użyciem naszych publicznie obsługiwanych interfejsów (na przykład poprzez „scraping” lub jakikolwiek inny zautomatyzowany proces lub sposób dostępu);

(g) Zbierać informacje o innych bez ich zgody; lub

(h) Angażować się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie z Usług lub które, zgodnie z ustaleniami firmy Bentley, mogą zaszkodzić firmie Bentley lub użytkownikom Usług lub narazić ich na odpowiedzialność.

Za wszelkie przesłane, opublikowane lub w inny sposób przekazane treści do dowolnej publicznie dostępnej części Usług oraz za wszystkie odpowiedzi odpowiada wyłącznie osoba lub podmiot je przesyłający i niekoniecznie odzwierciedlają one opinie firmy Bentley. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że to on, a nie firma Bentley, będzie w pełni odpowiedzialny za to, co kopiuje, udostępnia, przesyła, pobiera lub w inny sposób wykorzystuje podczas korzystania z Usług, w tym między innymi za zgodność z prawem, niezawodność lub stosowność. Przesyłając, publikując lub w inny sposób przekazując treści do Usług, użytkownik gwarantuje, że takie treści są jego autorstwa lub znajdują się w domenie publicznej lub w inny sposób są wolne od praw własności lub innych ograniczeń, a także że ma prawo do przesyłania, publikowania lub przekazywania ich w inny sposób do Usług.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo, jednak bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności, do usunięcia wszelkich materiałów opublikowanych w Usługach, które firma Bentley, według własnego uznania, uzna za niezgodne z powyższymi zobowiązaniami, w tym wszelkich materiałów, o których została powiadomiona lub co do których ma powody sądzić, że stanowią naruszenie praw autorskich, oraz do zakończenia dostępu dowolnego użytkownika do całości lub części Usług. Firma Bentley nie może jednak przejrzeć wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Usługach ani zapewnić szybkiego usunięcia budzących zastrzeżenia materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym firma Bentley nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania działań dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez osoby trzecie. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za konieczne w celu ochrony użytkowników Usług i społeczeństwa; jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie działań opisanych w tym paragrafie.

To użytkownik, a nie firma Bentley, jest odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę wszystkich swoich informacji. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie informacji użytkownika ani za żadne koszty lub wydatki związane z tworzeniem kopii zapasowych lub przywracaniem jakichkolwiek informacji użytkownika.

Nieprzestrzeganie przez użytkownika postanowień dotyczących dopuszczalnego użytkowania zawartych w niniejszych Warunkach może skutkować zakończeniem dostępu do Usług i narazić użytkownika na odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła używanego do uzyskania dostępu do Usług i zobowiązuje się nie ujawniać go osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania z wykorzystaniem swojego konta, niezależnie od tego, czy autoryzował te działania. Należy natychmiast powiadomić firmę Bentley o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli chce chronić swoją transmisję danych lub plików do firmy Bentley, jest odpowiedzialny za korzystanie z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia w celu komunikowania się z Usługami. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania aktualnych informacji o swoim koncie. Należy niezwłocznie powiadomić firmę Bentley w przypadku zmiany danych kontaktowych lub innych informacji związanych z kontem.

Niektóre sposoby korzystania z Usług mogą wymagać od Użytkownika pobrania pakietu oprogramowania klienckiego („Oprogramowanie”). Firma Bentley niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na instalację i użytkowanie Oprogramowania. Oprogramowanie może być używane tylko przez użytkownika i wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Usług. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi przez firmę Bentley i podlega niniejszym Warunkom. Licencja na użytkowanie Oprogramowania zostaje automatycznie cofnięta w przypadku naruszenia niniejszych Warunków w jakikolwiek sposób. Firma Bentley zachowuje tytuł prawny do Oprogramowania i niniejszym zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Usługi mogą automatycznie aktualizować Oprogramowanie na urządzeniu użytkownika, gdy dostępna jest jego nowa wersja.

Użytkownik niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że firma Bentley będzie od czasu do czasu gromadzić dane wskaźnikowe dotyczące instalacji, dostępu lub korzystania z Usług („Dane dotyczące użytkowania”) oraz że wszystkie Dane dotyczące użytkowania będą własnością firmy Bentley i zostaną uznane za Informacje zastrzeżone firmy Bentley. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować ani nie zakłócać gromadzenia przez firmę Bentley dokładnych Danych dotyczących użytkowania.

Ani niniejsze Warunki, ani korzystanie przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania nie dają Użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w nich lub w ich treści. Usługi i Oprogramowanie oraz inne technologie, których używamy do świadczenia Usług, są własnością firmy Bentley i jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione prawem Stanów Zjednoczonych oraz przez władze poza Stanami Zjednoczonymi w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności.

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług i Oprogramowania do użytku osobistego lub do uzasadnionych celów biznesowych związanych z rolą klienta firmy Bentley. Użytkownik nie może kopiować ani modyfikować żadnych Usług, tworzyć z nich dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać ich ani wykonywać, ponownie publikować, przechowywać, przesyłać ani dystrybuować bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. Ani tytuł, ani żadne prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych w Usługach nie są przenoszone na użytkownika, ale pozostają własnością firmy Bentley lub jej licencjodawców. Użytkownik nie może powielać, sprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej części Usług, dostępu do nich ani korzystania z jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Usług.

Użytkownik nie może dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób redukować Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka, ani próbować tego robić, ani pomagać w tym komukolwiek innemu. Użytkownik nie może modyfikować, udostępniać sieci, wypożyczać, dzierżawić, pożyczać, udzielać sublicencji, nadawać, dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania do celów komercyjnych. Użytkownik nie może usuwać, kopiować, sprzedawać ani rozpowszechniać żadnych danych lub innych treści zawartych w Oprogramowaniu ani używać jakiejkolwiek jego części niezależnie od Oprogramowania. Użytkownik nie może tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania w całości lub w części. Użytkownik nie może kopiować Oprogramowania, z wyjątkiem tego, że może wykonać jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej lub archiwalnej.

Własność praw majątkowych i przyznanie
Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Użytkownik wyraża chęć korzystania z usług EAP Cloud Services w celu ich oceny. Firma Bentley niniejszym przyznaje użytkownikowi prawo do korzystania i oceniania EAP Cloud Services zgodnie z niniejszymi Warunkami w celu uzyskania od użytkownika informacji o EAP Cloud Services, które mogą być pomocne firmie Bentley we wprowadzaniu wszelkich poprawek, ulepszeń lub modyfikacji w odniesieniu do nich. Prawo to wygasa w dniu, w którym firma Bentley stwierdzi według własnego uznania, że nie potrzebuje już od użytkownika informacji dotyczących EAP Cloud Services; lub firma Bentley dowiedziała się, że użytkownik naruszył warunki niniejszej umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi EAP Cloud Services są własnością firmy Bentley lub jej zewnętrznych współpracowników i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych, innymi obowiązującymi prawami autorskimi oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w usługach EAP Cloud Services, w tym powiązane prawa własności intelektualnej, pozostaną własnością firmy Bentley lub jej zewnętrznych współpracowników. Firma Bentley zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie zobowiązuje firmy Bentley do tworzenia jakichkolwiek aktualizacji lub ulepszeń, ani do świadczenia usług wsparcia technicznego lub utrzymania usług EAP Cloud Services. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać ani wykonywać, ponownie publikować, przechowywać, przesyłać ani dystrybuować żadnych usług EAP Cloud Services bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. Ani tytuł, ani żadne prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych w Usługach nie są przenoszone na użytkownika, ale pozostają własnością firmy Bentley lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, sprzedawać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnej części usług EAP Cloud Services, dostępu do usług EAP Cloud Services ani korzystania z jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem usług EAP Cloud Services.


Ocena i raporty.
Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie firmie Bentley raportów dotyczących jego opinii i oceny usług EAP Cloud Services. Użytkownik zgadza się od czasu do czasu konsultować się z przedstawicielami firmy Bentley w sprawie działania usług EAP Cloud Services. Użytkownik zgadza się, że prawo, tytuł i udział we wszelkich raportach, opiniach lub sugestiach dotyczących usług EAP Cloud Services lub wszelkich wynalazków dotyczących ulepszenia, modyfikacji lub poprawy EAP Cloud Services, powstałych lub wykonanych w wyniku realizacji niniejszej umowy, staną się wyłączną własnością firmy Bentley i że firma Bentley może ujawnić i wykorzystać takie informacje do jakichkolwiek celów, całkowicie bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika.


Informacje i dane poufne i zastrzeżone.
Do celów niniejszej umowy „Confidential and Proprietary Information” obejmują, ale nie ograniczają się do EAP Cloud Services, w tym ich funkcjonalności, wydajności, celu biznesowego, specyfikacji, dokumentacji i tym podobnych, wyników testów uzyskanych przez użytkownika za pomocą EAP Cloud Services, wszelkich istotnych danych dotyczących korzystania z EAP Cloud Services przez użytkownika, w tym, ale nie tylko, oraz wszelkie informacje, pisemne lub ustne, dotyczące EAP Cloud Services, w tym plany, informacje biznesowe i finansowe, a być może także powiązane oprogramowanie, które jest zastrzeżone i poufne dla firmy Bentley lub jej licencjodawców, które może, od czasu do czasu, zostać ujawnione przez firmę Bentley użytkownikowi podczas obowiązywania niniejszej umowy. Obie strony rozumieją, że WSZELKIE informacje dostarczone przez firmę Bentley w okresie obowiązywania umowy dotyczące EAP Cloud Services są informacjami poufnymi i zastrzeżonymi firmy Bentley.

Udostępnienie użytkownikowi Informacji poufnych i zastrzeżonych nie stanowi komercjalizacji usług EAP Cloud Services, lecz jest wydaniem WYŁĄCZNIE do celów testowych. Użytkownik nie może ujawnić żadnej stronie trzeciej warunków niniejszej umowy ani wyników jakiejkolwiek oceny w ramach niniejszej umowy, chyba że za pisemną zgodą firmy Bentley. Na żądanie firmy Bentley użytkownik poświadczy na piśmie zwrot lub zniszczenie wszystkich takich informacji. Strony będą wykorzystywać Informacje poufne i zastrzeżone wyłącznie w celach dozwolonych na mocy niniejszej umowy. Użytkownik nie może w żaden inny sposób wykorzystywać Informacji poufnych i zastrzeżonych, w całości lub w części, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji poufnych i zastrzeżonych w celach komercyjnych oraz nie tłumaczyć, kopiować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani dekompilować żadnych usług EAP Cloud Services, a także nie wykonywać kopii ani tłumaczeń żadnej dokumentacji. Ponadto użytkownik nie będzie sporządzał żadnych raportów przedpremierowych ani udzielał wywiadów przedpremierowych dotyczących EAP Cloud Services lub Informacji poufnych i zastrzeżonych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley.

Użytkownik będzie utrzymywał Informacje poufne i zastrzeżone firmy Bentley w ścisłej poufności, ograniczy wewnętrzne ujawnianie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley do pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę ich poznania, oraz będzie zachowywał taki sam stopień staranności w ochronie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley, jak w przypadku ochrony własnych informacji poufnych i zastrzeżonych.

Wszelkie inne powiązane materiały dostarczone przez firmę Bentley, w tym dokumentacja, nie mogą być w żaden sposób powielane przez użytkownika. Oryginał i wszystkie kopie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley pozostaną własnością firmy Bentley i zostaną zwrócone firmie Bentley na żądanie.

Ani firma Bentley, ani żaden z jej pracowników nie będzie rozpatrywać niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe produkty lub technologie, procesy, materiały, plany marketingowe lub nazwy nowych produktów. Jedynym celem tej polityki jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy produkty lub strategie marketingowe firmy Bentley mogą wydawać się podobne do pomysłów lub prac przesłanych przez użytkownika. Użytkownik zgadza się nie wysyłać do firmy Bentley swoich niezamówionych pomysłów ani żadnych oryginalnych dzieł sztuki, próbek, wersji demonstracyjnych ani innych prac. Wszystkie materiały przesłane do firmy Bentley pomimo powyższego staną się własnością firmy Bentley, a użytkownik zgadza się, aby wszelkie prawa własności intelektualnej do nich zostały przeniesione na firmę Bentley.

Firma Bentley szanuje własność intelektualną innych osób i prosi o to samo. Jeśli uważasz, że cokolwiek w Usługach narusza Twoje prawa autorskie lub prawa osób trzecich, poinformuj nas o tym (mailto:[email protected]).

Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych lub zasobów podmiotów zewnętrznych. Firma Bentley nie popiera i nie jest odpowiedzialna za zawartość, produkty, usługi lub praktyki takich stron internetowych lub zasobów stron trzecich oraz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich jakości, dostępności lub dokładności. Korzystanie z witryn internetowych lub zasobów stron trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom obowiązującym dla takich witryn lub zasobów stron trzecich, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z nich. Jeśli firma Bentley dostarczy użytkownikowi jakiekolwiek oprogramowanie na licencji typu open source, licencje te mogą zawierać postanowienia wyraźnie sprzeczne z niniejszymi Warunkami, w którym to przypadku zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące oprogramowania typu open source.

Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie poprzez zniszczenie Oprogramowania (i wszelkiej związanej z nim dokumentacji) oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zawieszenia korzystania przez użytkownika z Usług w dowolnym momencie i na dowolny czas, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez. Niniejsze Warunki wygasną natychmiast bez powiadomienia ze strony firmy Bentley, jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. Firma Bentley może, ale nie jest do tego zobowiązana, powiadomić z wyprzedzeniem o zawieszeniu lub rozwiązaniu umowy i/lub zapewnić pomoc w odzyskaniu danych użytkownika. Wszystkie licencje na Oprogramowanie i dokumentację udzielone na mocy niniejszej Umowy wygasają automatycznie po wygaśnięciu niniejszych Warunków. Naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy i Usług.

Usługi podlegają przepisom, zasadom, regulacjom, ograniczeniom i kontroli w zakresie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz innych agencji lub władz mających siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi („Kontrola eksportu”). Użytkownik zgadza się, niezależnie od jakiegokolwiek ujawnienia firmie Bentley ostatecznego przeznaczenia Usług lub materiałów lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług, że nie będzie eksportował ani przekazywał, bezpośrednio lub pośrednio, technologii, materiałów, informacji i danych firmy Bentley lub jakiejkolwiek ich części lub bezpośredniego produktu poza Stany Zjednoczone bez uprzedniego ścisłego i pełnego przestrzegania wszystkich przepisów lub regulacji dotyczących kontroli eksportu, które mogą być nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych lub jakikolwiek kraj lub organizację narodów, w których jurysdykcji uzyskuje się dostęp do Usług lub z nich korzysta. Kraje podlegające ograniczeniom na skutek działań rządu Stanów Zjednoczonych mogą ulec zmianie, a użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów rządu Stanów Zjednoczonych, które mogą się czasem zmieniać. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie licencji lub innych zgód wymaganych do eksportu lub reeksportu, które mogą być wymagane. Użytkownik będzie zabezpieczał, bronił i chronił firmę Bentley przed wszelkimi naruszeniami zobowiązań wynikających z tej sekcji.

USŁUGI, OPROGRAMOWANIE I WSZELKA POWIĄZANA DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA BENTLEY WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA BENTLEY NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI CO DO UŻYTKOWANIA, WYNIKÓW, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK USŁUG, OPROGRAMOWANIA LUB POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI. FIRMA BENTLEY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ, ŻE USŁUGI, OPROGRAMOWANIE LUB POWIĄZANA DOKUMENTACJA SPEŁNIĄ JAKIEKOLWIEK WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE ICH BĘDZIE NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW. USŁUGI NIE ZASTĘPUJĄ PROFESJONALNEGO OSĄDU INŻYNIERÓW W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I INŻYNIERII BUDYNKÓW I INNEJ INFRASTRUKTURY. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA ODZWIERCIEDLAJĄ TEN PODZIAŁ RYZYKA. Na potrzeby niniejszego paragrafu firma Bentley i licencjodawcy firmy Bentley są łącznie określani jako „Bentley”.

FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE W WYNIKU UŻYWANIA, MODYFIKACJI, WKŁADU, KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI LUB POBIERANIA USŁUG, OPROGRAMOWANIA, POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI, INNYCH MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK POWSTAŁY, CZY TO Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAWA, CZY DELIKTU, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ CHRONIĆ FIRMĘ BENTLEY PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, OPROGRAMOWANIA, POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BENTLEY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNYCH, NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA. DO CELÓW NINIEJSZEGO PARAGRAFU FIRMA BENTLEY I LICENCJODAWCY FIRMY BENTLEY SĄ ŁĄCZNIE OKREŚLANI „BENTLEY”.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Bentley i jej kierowników, dyrektorów, pracowników, podmioty powiązane, partnerów, dostawców informacji stron trzecich, licencjodawców, wykonawców i inne osoby zaangażowane w dostarczanie usług przed wszelkimi zobowiązaniami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków lub korzystania z usług, oprogramowania lub informacji uzyskanych z nich.

Usługi, Oprogramowanie i powiązana dokumentacja są „Elementami komercyjnymi” składającymi się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicją tych terminów w Federal Acquisition Regulations („FAR”) w 48 CFR 2.101, opracowanymi wyłącznie z funduszy prywatnych. Zgodne z 48 CFR 12.212 i porównywalnym DFAR w DoD FAR Supp. pod numerami od 227.7202-1 do 227.7202-4, Licencja na Usługi i Oprogramowanie jest udzielana użytkownikowi wyłącznie jako Oprogramowanie komercyjne i tylko z prawami i obowiązkami przyznanymi ogólnie użytkownikom publicznym, jak określono powyżej w niniejszych Warunkach. Niezależnie od innych postanowień FAR, DFAR lub innych postanowień umownych, do których niniejsze Warunki mogą zostać włączone, każdy administracyjny użytkownik końcowy nabywa prawa do korzystania z Usług, Oprogramowania i powiązanej dokumentacji wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach. Usługi i Oprogramowanie są dostępne i nabywane zgodnie z określonymi warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Jeśli jakakolwiek część Usług lub Oprogramowania zostanie uznana za „niekomercyjną” lub następujące przepisy FAR lub DFAR zostaną uznane za mające zastosowanie, Usługi i Oprogramowanie są objęte licencją zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i OGRANICZONYMI PRAWAMI określonymi w 48 CFR 52.227-19 i DFAR 252.227-7014 (a administracyjne prawa do używania, powielania i ujawniania są ograniczone zgodnie z tym, co tam określono).

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez użytkownika z Usług i Oprogramowania będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania, USA, i podlegają mu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów znajdujących się w Chester County oraz Eastern District w stanie Pensylwania i je obsługujących. Wszelkie przyczyny powództwa, które użytkownik może mieć w odniesieniu do Usług, muszą być rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa lub takie roszczenie lub przyczyna powództwa staną się przedawnione. Niniejsze Warunki nie tworzą żadnych praw beneficjentów będących osobami trzecimi. Niewykonanie przez firmę Bentley jakiegokolwiek z jej praw na mocy lub w celu egzekwowania jakichkolwiek postanowień tych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się lub utratę takich praw lub zdolności do egzekwowania takich postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków uważa się za odrębne, a nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność pozostałej części niniejszych Warunków. Ani przebieg transakcji, ani postępowanie między użytkownikiem a firmą Bentley, ani jakakolwiek praktyka handlowa nie będą uważane za modyfikujące niniejsze Warunki. Użytkownik nie może scedować żadnych swoich praw określonych w niniejszych Warunkach, a każda taka próba jest nieważna, ale firma Bentley może scedować swoje prawa na dowolny ze swoich podmiotów powiązanych lub zależnych lub na dowolnego następcę w interesie jakiejkolwiek działalności związanej z Usługami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do usług EAP Cloud Services:

(a) Wynikiem nieautoryzowanego ujawnienia EAP Cloud Services lub poufnych i zastrzeżonych informacji firmy Bentley uzyskanych przez użytkownika podczas korzystania z EAP Cloud Services oraz wykorzystania EAP Cloud Services w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie będą nieodwracalne obrażenia i szkody dla firmy Bentley;

(b) Odszkodowanie pieniężne może nie być wystarczającym środkiem zaradczym w przypadku nieautoryzowanego ujawnienia EAP Cloud Services lub Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley;

(c) Firma Bentley będzie uprawniona, bez zrzekania się jakichkolwiek dodatkowych praw lub środków zaradczych przysługujących jej na mocy prawa, zasady słuszności lub statutu, do takiego nakazu sądowego lub sprawiedliwego zadośćuczynienia, jakie sąd właściwej jurysdykcji uzna za właściwe; oraz

(d) Naruszenie niniejszej umowy przez użytkownika spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy i może być przyczyną wykluczenia z innych programów EAP sponsorowanych przez firmę Bentley, a także użycia innych środków prawnych dostępnych firmie Bentley.