Strona główna / Enterprise 365 (E365)

Umowa dotycząca Programu Enterprise 365

Bentley’s commercial program agreements are updated from time to time. Explore our resources for detailed guidance on the updates that went into effect July 1, 2024.

Warunki Programu Enterprise 365

Last Modified: July 1, 2024

Umowa dotycząca Programu Enterprise 365 (E365) podlega następującym warunkom, które łącznie ze wszystkimi odnośnymi Dokumentami Ofertowymi stanowią Umowę dotyczącą Programu Enterprise E365 („Umowa”), zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Jednostką Zawierającą Umowy firmy Bentley:

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Programu E365 słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane poniżej, w Warunkach Subskrypcji Usług Cloud lub w Warunkach Ogólnych firmy Bentley. 

2. Uprawnienia. 

Na żądanie Użytkownika i za zgodą firmy Bentley Użytkownik oraz jego upoważnione Podmioty Powiązane (zdefiniowane poniżej) może uczestniczyć w Programie EPS-365, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Aby móc skorzystać z tej oferty, Użytkownik musi (i) mieć na bieżąco opłacone wszystkie faktury firmy Bentley oraz (ii) być bieżącym Użytkownikiem programu Subskrypcji Usług Cloud („CSS”); oraz (iii) korzystać z usługi SES do zarządzania licencjami. 

3. Przegląd. 

Po przyjęciu Użytkownika do Programu E365 przez firmę Bentley Użytkownikowi zostaną przyznane prawa do korzystania z określonych Produktów E365 (zdefiniowanych poniżej) bez ograniczeń w zakresie liczby Korzystających.  Jako uczestnik Programu E365 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Subskrypcja Usług Cloud (CSS) będzie używana do finansowania korzystania z Produktów E365. Użytkownik podpisze Formularz Zamówienia E365 (który dla celów niniejszych Warunków Programu E365 stanowi Dokument Ofertowy), określający „Szacowane Kwoty Opłat”, datę rozpoczęcia subskrypcji („Data Rozpoczęcia”) oraz czas trwania subskrypcji („Okres Subskrypcji”). W przypadku podpisania przez Użytkownika wielu Formularzy Zamówienia E365 z biegiem czasu, Formularz Zamówienia E365 z najnowszą datą podpisu zastąpi wszystkie poprzednie Formularze Zamówienia E365. 

4. Produkty E365.

Produkty firmy Bentley kwalifikujące się do finansowania CSS w ramach Programu E365 („Produkty E365”) podlegają licencji na następujących podstawach: i) wskazany korzystający lub unikatowe urządzenie na dzień (Produkty Kategorii A); ii) wskazany korzystający lub unikatowe urządzenie na kwartał (Produkty Kategorii B); iii) stała opłata (Produkty Kategorii C); iv) jednostki przetwarzania danych (Produkty Kategorii D); lub v) magazyn danych szczytowych (Produkty Kategorii E). Model licencji oraz informacje o cenach dotyczące Produktów E365 zostały zawarte w Cenniku Enterprise 365. Dodatkowe produkty i subskrypcje objęte licencją mogą być wyceniane odrębnie. Firma Bentley może okresowo, wedle własnego uznania, wprowadzać zmiany do listy Produktów E365 i Cennika Enterprise 365. 

5. Uczestnictwo Podmiotu Powiązanego. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Podmioty Powiązane mogą korzystać z Produktów E365 („Transakcje Podmiotu Powiązanego w ramach E365”) i niniejszym upoważnia firmę Bentley do zatrzymania określonych funduszy CSS ze „Zobowiązania Rocznego” (określonego w Formularzu Zamówienia CSS) na rachunku powierniczym na poczet zapłaty za Produkty E365. Użytkownik wyraża zgodę na wyraźną autoryzację płatności za każdą Transakcję Podmiotu Powiązanego w ramach E365. Z wyłączeniem przypadków, gdzie Podmiot Powiązany podpisał Dokument Dotyczący Uczestnictwa Podmiotu Powiązanego (zdefiniowany poniżej), Użytkownik wyraża zgodę na wzięcie odpowiedzialności za postępowanie uczestniczącego Podmiotu Powiązanego zgodne z warunkami Umowy. Ponadto, w odniesieniu do wszystkich uczestniczących Podmiotów Powiązanych, każda odnośna, wcześniejsza umowa z firmą Bentley, w tym między innymi Umowa dotycząca Programu SELECT, jeśli taka istnieje, zawarta pomiędzy Podmiotem Powiązanym a firmą Bentley zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po przystąpieniu Podmiotu Powiązanego do uczestnictwa w Programie E365, co stanowi warunek konieczny. Dla celów niniejszych Warunków Programu E365 „Podmiot Powiązany” oznacza: każdy podmiot posiadający osobowość prawną lub nieposiadający osobowości prawnej: (i) wymieniony na Liście Produktów Bazowych i Podmiotów Powiązanych dołączonej do Formularza Zamówienia E365, która może być okresowo zmieniana przez firmę Bentley przez cały Okres Subskrypcji w celu aktualizacji listy Podmiotów Powiązanych Użytkownika lub (ii) którego uczestnictwo w Programie E365 zostało zatwierdzone przez firmę Bentley po podpisaniu przez taki podmiot „Dokumentu Dotyczącego Uczestnictwa Podmiotu Powiązanego”.

6. Udzielenie licencji na Produkty E365. 

6.1. Korzystanie w Celach Produkcyjnych. Z tytułu pełnego uiszczenia Opłat CSS oraz z zastrzeżeniem nienaruszania przez Użytkownika Umowy w jakikolwiek sposób, firma Bentley niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej, niepodlegającej cesji licencji na Korzystanie z Produktów E365 w Celach Produkcyjnych w Okresie Subskrypcji E365, która nie jest ograniczona co do liczby osób Korzystających z Produktów E365.

6.2. Korzystanie w Celu Oceny. Użytkownik może zażądać przyznania prawa do wykorzystania Produktów Objętych Licencją wyłącznie w celu prowadzenia wewnętrznych ocen i testów ( Licencja w Celu Oceny), a firma Bentley może, wedle własnego uznania, udzielić Użytkownikowi takiego ograniczonego, niezbywalnego, odwołalnego, niewyłącznego prawa, z zastrzeżeniem, że taka Licencja w Celu Oceny nie jest Wykorzystywana w Celach Produkcyjnych. W zakresie, w jakim Licencja w Celu Oceny jest wykorzystywana z naruszeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym dokumencie ( Nieautoryzowane Wykorzystanie), każde takie Nieautoryzowane Wykorzystanie będzie traktowane jako korzystanie z Produktów E365.

7. Finansowanie CSS. 

Usługi CSS będą stanowić mechanizm finansowania wykorzystywany w celach płatności za korzystanie z Produktów E365. 

8. Opłata minimalna.

8.1. Na Formularzu Zamówienia E365 może być podana minimalna opłata kwartalna (Minimalna Opłata Kwartalna), która będzie obowiązywać tylko przez okres(y) roku (dwanaście miesięcy) wskazany(-e) w Formularzu Zamówienia E365 (każdy z takich okresów nazywany Okresem Obowiązywania Opłaty Minimalnej). Jeśli wartość rzeczywistego wykorzystania, obliczona w oparciu o Cennik Enterprise 365, za dany kwartał (Wartość Korzystania na Kwartał) będzie niższa niż Minimalna Opłata Kwartalna w Okresie Obowiązywania Opłaty Minimalnej, opłata za taki kwartał będzie równa Minimalnej Opłacie Kwartalnej.

8.2. Produkty Nabyte. W przypadku gdy firma Bentley w wyniku nabycia doda nabyte oprogramowanie (Produkt Nabyty) do Produktów E365 w danym Okresie Obowiązywania Opłaty Minimalnej, a Użytkownik będzie korzystał z takiego Produktu Nabytego, firma Bentley może, wedle własnego uznania, zażądać wynegocjowania pomiędzy stronami nowej Minimalnej Opłaty Kwartalnej. Jeśli strony nie osiągną porozumienia do końca bieżącego kwartału, firma Bentley będzie miała prawo do zakończenia subskrypcji Programu E365 zgodnie z klauzulą 10 niniejszego dokumentu.

8.3. Produkty Kategorii C.Korzystanie z Produktów E365 szacowane na potrzeby obliczenia Minimalnej Opłaty Kwartalnej zakłada korzystanie wyłącznie z Produktów Kategorii A, B, D i E wymienionych w Cenniku Enterprise 365 oraz wszystkich Produktów Kategorii C subskrybowanych na dzień rozpoczęcia subskrypcji, jak wskazano w Formularzu Zamówienia E365 (Data Rozpoczęcia). W przypadku dodania lub modyfikacji Produktu Kategorii C przez Użytkownika w trakcie danego Okresu Obowiązywania Opłaty Minimalnej, opłaty za ten Produkt Kategorii C od czasu rozpoczęcia subskrypcji do kolejnej Daty Rocznicy będą naliczane kwartalnie z usług CSS Użytkownika i rozliczane oddzielnie od opłat za Produkt E365. Począwszy od kolejnej Daty Rocznicy dodatkowe opłaty za Produkt Kategorii C zostaną uwzględnione w Szacowanych Kwotach Opłat, a wszystkie kwoty Minimalnych Opłat Kwartalnych dla kolejnego roku zostaną odpowiednio zmienione.

9. E365 Success Services.

9.1. Dostęp Użytkownika. Participation in the E365 Program affords Subscriber access to E365 Success Services, including discrete services projects (each an “Enterprise Blueprint”), allocated supporting personnel, learning paths, user insights and industry newsletters.

9.2. Żetony. Każda Strategia Przedsiębiorstwa będzie mieć określoną wartość wyrażoną w danej liczbie „Żetonów”. Każdy Żeton jest ważny przez dwanaście miesięcy od Daty Rozpoczęcia, wskazanej w Formularzu Zamówienia E365, lub od danej rocznicy Daty Rozpoczęcia (każda zwana „Datą Rocznicy”), stosownie do przypadku. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli jeden lub więcej z odnośnych Żetonów przeterminuje się po rozpoczęciu dostawy Strategii Przedsiębiorstwa, ale przed jej zakończeniem, dostawa będzie kontynuowana aż do jej zrealizowania w oparciu o przeterminowane Żetony, a Użytkownik nie zostanie poproszony o wydanie żadnych dodatkowych Żetonów za tę Strategię Przedsiębiorstwa. 

9.2.1. Użytkownikowi zostanie przyznana określona liczba Żetonów, pierwotnie w oparciu o Szacowane Kwoty Opłat Użytkownika, podane w Formularzu Zamówienia E365, a w kolejnych latach w oparciu o Wnioskowaną Kwotę Finansowania podaną we właściwym dokumencie o nazwie „Wniosek o Finansowanie Enterprise 365” („Przyznane Żetony”).  W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że liczba Przyznanych Żetonów może wynosić zero. 

9.2.2. Użytkownik może zakupić dodatkowe Żetony, które wygasną z kolejną Datą Rocznicy, bez względu na datę zakupu („Zakupione Żetony”). 

9.3. Czas dostawy. Czas dostawy Strategii Przedsiębiorstwa jest wyłącznie szacunkowy i nie należy uznawać go za termin realizacji.  Rzeczywiste harmonogramy dostaw dla danej Strategii Przedsiębiorstwa mogą różnić się w zależności od różnych czynników, w tym czasu współpracy wymaganej od Użytkownika. 

9.4. Obszar. Strategie Przedsiębiorstwa podlegają zasadom dostępności geograficznej, a firma Bentley zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w liście Strategii Przedsiębiorstwa wedle własnego uznania. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że takie zmiany nie będą dotyczyć Strategii Przedsiębiorstwa pozostających w toku w momencie wprowadzenia zmiany. 

9.5. Zakres. Usługi nieobjęte Programem Enterprise 365:

  • pomoc w zakresie produktów, usług i technologii nienależących do firmy Bentley, w tym wdrażanie lub wykorzystanie technologii osób trzecich, takich jak bazy danych, sieci komputerowe lub systemy komunikacji, albo zarządzanie takimi technologiami; 
  • pomoc w zakresie instalowania i konfigurowania sprzętu, w tym komputerów, dysków twardych, sieci i drukarek; oraz 
  • tworzenie kodu niestandardowego, operacje na danych (deduplikowanie, scalanie, czyszczenie) lub tworzenie elementów dostarczanych z wykorzystaniem oprogramowania firmy Bentley, z wyłączeniem przypadków, w których dana Strategia Przedsiębiorstwa obejmuje takie czynności. 

9.6. Podróże. Firma Bentley wystawi oddzielną fakturę za koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z wykonywaniem Strategii Przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.  Następujące koszty podróży nie będą naliczane:

  • koszty podróży bezpośrednio związane z kwartalnymi spotkaniami uzgadniającymi; 
  • koszty podróży Kierownika ds. sukcesu, zależnie od lokalizacji, do jednego (1) razu na miesiąc; 
  • koszty podróży bezpośrednio związane z tworzeniem Planu Rozwoju Cyfrowego; oraz 
  • podróże lokalne (w obrębie miasta). 

10. Okres obowiązywania i rozwiązanie.

10.1. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa oraz subskrypcja Programu E365 Użytkownika zaczyna obowiązywać wraz z Datą Rozpoczęcia wskazaną w Formularzu Zamówienia E365 i będzie obowiązywać aż do zakończenia subskrypcji przez firmę Bentley lub Użytkownika bez podania przyczyny i w dowolnym momencie za wcześniejszym, pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej ze stron w terminie trzydziestu (30) dni ( „Wypowiedzenie”). Przed rozpoczęciem subskrypcji Programu E365 firma Bentley może w sposób proporcjonalny przedłużyć obowiązujące w tym czasie subskrypcje firmy Bentley do zakończenia trwającego wówczas kwartału kalendarzowego.  

10.2. Rozwiązanie Umowy wskutek jej istotnego naruszenia. Każda ze stron może według własnego uznania rozwiązać niniejszą Umowę w razie istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. Takie rozwiązanie może zostać zrealizowane wyłącznie przez przekazanie drugiej stronie pisemnego zawiadomienia określającego szczegółowo charakter naruszeń stanowiących podstawę do rozwiązania Umowy. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia strona naruszająca warunki Umowy ma trzydzieści (30) dni na skorygowanie rzeczonych naruszeń, a niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, jeśli do końca tego okresu taka korekta nie nastąpi; firma Bentley ma jednak prawo do rozwiązania niniejszej Umowy niezwłocznie, jeśli Użytkownik naruszy którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Części 3 Warunków Ogólnych. Nieopłacenie przez Użytkownika zaległej faktury firmy Bentley zawsze stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy.

10.3. Niewypłacalność. Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami o niewypłacalności Użytkownik stanie się niezdolny do spłacania zobowiązań, znajdzie się w stanie niewypłacalności lub upadłości, zawrze ugodę ze swoimi wierzycielami lub w inny sposób znajdzie się w stanie likwidacji, pod zarządem administracyjnym, komisarycznym lub będzie przedmiotem postępowania naprawczego, firma Bentley ma prawo do niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy za pisemnym zawiadomieniem. 

10.4. Zdarzenia po rozwiązaniu Umowy.  W przypadku jakiegokolwiek zakończenia obowiązywania subskrypcji Programu E365 Użytkownika zgodnie z niniejszą Częścią 10, dalszy dostęp do i korzystanie z Produktów firmy Bentley przez Użytkownika będzie podlegało warunkom Umowy lub innych, odnośnych umów z firmą Bentley dotyczących programu subskrypcji, które zostały zawarte przez Użytkownika. W przypadku zakończenia subskrypcji Programu E365 Użytkownika bez podania przyczyny zgodnie z Częścią 10.1 niniejszej Umowy, wszystkie dostawy usług na potrzeby jakiejkolwiek Strategii Przedsiębiorstwa zostaną wstrzymane niezwłocznie po otrzymaniu przez firmę Bentley lub Użytkownika Wypowiedzenia, a koszty wszystkich Zakupionych Żetonów, które nie zostały wykorzystane, zostaną zwrócone Użytkownikowi. 

1. DEFINICJE.  

Zawarte w niniejszych Warunkach słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie: 

1.1. Umowa” będzie definiowana w sposób wskazany we właściwych Warunkach Programu.  

1.2. Bentley” oznacza Jednostkę Zawierającą Umowy firmy Bentley oraz wszelkie podmioty prawne kontrolujące ją, kontrolowane przez nią lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli, w tym między innymi wszystkie podmioty utworzone lub przejęte w okresie obowiązywania Umowy. 

1.3.Jednostka Zawierająca Umowy firmy Bentley” oznacza właściwy podmiot firmy Bentley wskazany w art. 7 niniejszych Warunków dotyczących licencji na Produkty i usługi firmy Bentley. 

1.4. „Produkty firmy Bentley” lub „Produkty” oznaczają oprogramowanie, dane oraz inne materiały (w tym oprogramowanie, dane i inne materiały nabyte przez firmę Bentley w okresie obowiązywania niniejszej Umowy), wcześniej lub później rozpowszechniane przez firmę Bentley poprzez mechanizmy rozpowszechniania uzależnione wyłącznie od uznania firmy Bentley, które firma Bentley udostępnia Użytkownikowi co do zasady wyłącznie w postaci Kodu Wynikowego i które są objęte licencją na podstawie niniejszej Umowy, a także ich Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje. 

1.5. „Partner Dystrybucyjny” lub „Partner Dystrybucyjny firmy Bentley” oznacza osoby lub firmy upoważnione przez firmę Bentley do świadczenia usług wsparcia zgodnie z Warunkami Wsparcia i Konserwacji.  

1.6. „Państwo” oznacza państwo: (i) w którym Produkt został po raz pierwszy nabyty od firmy Bentley lub Partnera Dystrybucyjnego, lub (ii) określone w zamówieniu zakupu, dla którego można sporządzić kopię Produktu do Korzystania w Celach Produkcyjnych albo któremu można udzielić upoważnienia na korzystanie z Produktu. 

1.7. „Urządzenie” oznacza pojedynczy komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, urządzenie mobilne, serwer lub inne urządzenie elektroniczne. 

1.8. „Rozpowszechnianie” oznacza rozpowszechnianie przez firmę Bentley za pomocą wszelkich środków znanych lub wynalezionych w przyszłości. 

1.9. „Dokumentacja” oznacza opisowe, interaktywne lub techniczne zasoby informacyjne dotyczące Produktów lub Ofert Cloud. 

1.10. „Data Wejścia w Życie” oznacza datę podpisania przez Użytkownika Dokumentu Ofertowego odnoszącego się do właściwych Warunków Programu lub datę przyjęcia w inny sposób Dokumentu Ofertowego na piśmie. 

1.11. „Produkt Objęty Licencją” oznacza Produkt firmy Bentley wskazany na Liście Produktów Objętych Programem Licencjonowania firmy Bentley, do której można uzyskać dostęp pod adresem www.bentley.com/wp-content/uploads/Licensing-Program-Eligibility-List.pdf, a jego brak na liście oznacza, że Produkt nie jest objęty żadnym takim programem ani Subskrypcją. 

1.12. „Zewnętrzny Korzystający” oznacza każdego Korzystającego (niebędącego organizacją), który nie jest: 

1.12.1. jednym z pracowników Użytkownika zatrudnionych w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo; bądź  

1.12.2. tymczasowym pracownikiem agencyjnym lub niezależnym wykonawcą zajmującym się Korzystaniem w Celach Produkcyjnych pod nadzorem i kontrolą Użytkownika. 

1.13. „Ważna Aktualizacja” oznacza komercyjną wersję Produktu, w której w sposób istotny zwiększono funkcjonalność w stosunku do Produktu, który ma zostać zastąpiony. 

1.14. „Drobna Aktualizacja” oznacza poprawioną wersję Produktu. 

1.15. „Kod Wynikowy” oznacza Produkty w postaci nadającej się do odczytania przez maszyny, która nie ułatwia zrozumienia przez człowieka zasad działania programu, a która może być uruchomiona przez komputer używający odpowiedniego systemu operacyjnego bez kompilacji lub konwersji. Kod Wynikowy wyraźnie wyklucza kod źródłowy. 

1.16. „Dokument Ofertowy” oznacza pisemną ofertę handlową firmy Bentley, która może być nazywana w różny sposób, jako propozycja, zlecenie, określenie zakresu pracy, oferta cenowa lub formularz zamówienia. 

1.17. „Korzystanie w Celach Produkcyjnych” oznacza użytkowanie Produktu firmy Bentley w postaci Kodu Wynikowego przez Korzystającego lub przez Urządzenie, w zależności od sytuacji, wyłącznie do wewnętrznych celów produkcyjnych Użytkownika i nie obejmuje użytkowania przez Zewnętrznych Korzystających (z wyjątkiem dostępu do Produktów Serwerowych). 

1.18. „Warunki Programu” oznaczają odnośne warunki, którym podlega program subskrypcji firmy Bentley. 

1.19. „Informacje Prawnie Zastrzeżone” są definiowane jako informacje poufne, zastrzeżone i techniczne odnoszące się do Produktów firmy Bentley oraz do technologii i praktyk biznesowych firmy Bentley. 

1.20. „Numer Seryjny” oznacza niepowtarzalny numer nadany przez firmę Bentley w celu identyfikacji określonej kopii Produktu, który to numer zostanie zarejestrowany na Użytkownika i który Użytkownik przydzieli określonej kopii Produktu. 

1.21. „Produkt Serwerowy” oznacza Produkt znajdujący się na serwerze i oferujący funkcje, do których Użytkownicy uzyskują dostęp, łącząc się z serwerem za pomocą aplikacji klienckich lub mobilnych. Taki serwer może znajdować się: i) na Produkcie Serwerowym zainstalowanym za zaporą Użytkownika i/lub w sieci Użytkownika, ii) na Produkcie Serwerowym objętym licencją organizacji zewnętrznej lub iii) może być udostępniany przez firmę Bentley jako usługa w chmurze. 

1.22. „Oddział” oznacza jedną lub więcej określonych lokalizacji geograficznych, w których Użytkownik korzysta z Produktów lub steruje działaniem Produktów, w granicach geograficznych jednego Państwa. 

1.23. „Użytkownik” jest definiowany zgodnie z zapisem we właściwym Dokumencie Ofertowym; w związku z Korzystaniem z Produktu termin „Użytkownik” odnosi się do: (i) jednego z pracowników Użytkownika, zatrudnionego w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo; albo (ii) tymczasowego pracownika agencyjnego lub niezależnego wykonawcy zajmującego się Korzystaniem w Celach Produkcyjnych pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Użytkownika. 

1.24. „Usługa Uprawnienia do Subskrypcji” lub „SES” oznacza usługę zarządzania licencjami opartą na chmurze firmy Bentley lub każde zastępujące ją narzędzie do zarządzania licencjami firmy Bentley. 

1.25. „Opłata Subskrypcyjna” oznacza publikowaną okresowo i ustalaną według wyłącznego uznania firmy Bentley opłatę za subskrypcję. 

1.26. „Okres Subskrypcji” będzie definiowany w sposób wskazany we właściwym Dokumencie Ofertowym lub Warunkach Programu. 

1.27. „Wsparcie Techniczne” oznacza internetowe lub oparte na poczcie elektronicznej usługi wsparcia mające na celu pomoc Użytkownikowi w zakresie opisanym we właściwych Warunkach Programu oraz Warunkach Wsparcia i Konserwacji. 

1.28. „Wyłączniki Czasowe” to mechanizmy chroniące przed kopiowaniem lub inne narzędzia zabezpieczające, które mogą wyłączyć Produkty po wygaśnięciu lub zakończeniu Umowy, obowiązującego Okresu Subskrypcji lub obowiązującego okresu odnowienia. 

1.29. Dane użytkowania” oznaczają dane lub informacje, które firma Bentley może gromadzić na temat instalowania, uzyskiwania dostępu do lub korzystania przez Użytkownika z Produktów, ich funkcji i opcji, Ofert Cloud (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Oferty Cloud), oraz inne usługi firmy Bentley, w tym między innymi statystyki dotyczące korzystania, które nie zawierają żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, takie jak objętość korzystania, okres korzystania, czas korzystania, liczba korzystających, używane funkcje oraz lokalizacja korzystających. 

1.30. „Korzystanie” (bez względu na to, czy termin ten jest zapisany wielką literą) oznacza użytkowanie Produktu przez osobę fizyczną. 

1.31. „Korzystający” oznacza osobę fizyczną. 

1.32. „Środowisko Zwirtualizowane” oznacza system zapewniający zdalny dostęp do aplikacji oprogramowania dla jednego lub większej liczby korzystających. 

2. Płatność faktur firmy Bentley 

2.1. Warunki płatności. Jeśli nie wskazano inaczej w Dokumencie Ofertowym, Użytkownik powinien opłacić każdą fakturę firmy Bentley lub Żądanie Opłaty CSS za wszystkie licencje na Produkty (w tym Licencje Subskrypcyjne Produktu oraz Licencje Czasowe) oraz usługi świadczone przez firmę Bentley w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia takiej faktury. Odsetki od zaległych płatności z tytułu takich faktur naliczane będą według stopy wynoszącej półtora procent (1,5%) miesięcznie albo według najwyższej stopy procentowej dozwolonej zgodnie z obowiązującym prawem, zależnie od tego, która jest niższa. W razie niedotrzymania terminu jakiejkolwiek płatności należnej na rzecz firmy Bentley firma Bentley może, według własnego uznania, zawiesić dostęp do i możliwość korzystania z Produktów oraz powiązanych usług, praw i licencji udostępnianych Użytkownikowi przez firmę Bentley, a po wysłaniu zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu płatności i upływie trzydziestodniowego (30-dniowego) okresu na regulację zobowiązań całkowicie zakończyć ich udostępnianie. 

2.2. Podatki. Użytkownik zapłaci firmie Bentley wszystkie nałożone podatki, które zgodnie z odpowiednimi przepisami firma Bentley ma obowiązek pobrać od Użytkownika, w tym między innymi podatek od sprzedaży, używania, dochodowy, od towarów i usług, akcyzę oraz podatek od nieruchomości (z wyjątkiem podatków od dochodów netto firmy Bentley). Jeśli Użytkownik zobowiązany jest na podstawie odpowiednich przepisów do potrącenia lub odliczenia podatków od jakichkolwiek płatności należnych firmie Bentley, dostarczy firmie Bentley oficjalne potwierdzenia zapłaty takich podatków przez Użytkownika. 

2.3. Ewidencja, audyt. Użytkownik ma obowiązek prowadzić kompletną i rzetelną ewidencję nabytych licencji na Produkty oraz tworzenia Produktów i korzystania z nich, tak aby umożliwić firmie Bentley ustalenie, czy Użytkownik wypełnia swoje zobowiązania wynikające z licencji. Ewidencja ta powinna zawierać informacje o lokalizacji i dane identyfikacyjne należącego do Użytkownika sprzętu, na którym korzysta on z każdej kopii Produktów, a także dane identyfikacyjne Korzystających, którym Użytkownik przydzielił licencje. Jeśli firma Bentley poweźmie podejrzenie, że Dane Korzystania są niekompletne, niedokładne lub wskazują na brak zgodności z prawami udzielonymi Użytkownikowi, firma Bentley może zażądać od Użytkownika przekazania pisemnego raportu z potwierdzającą go ewidencją w celu spełnienia wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji określonych w niniejszej Części 2.3, a Użytkownik przekaże takie dokumenty w zasadnym terminie po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie od firmy Bentley. Jeśli pisemny raport nie będzie spełniał wymogów firmy Bentley, firma Bentley może, w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego z siedmiodniowym (7-dniowym) wyprzedzeniem, zażądać od Użytkownika możliwości przeprowadzenia uzasadnionej kontroli i skopiowania rzeczonej ewidencji przez firmę Bentley lub audytora zewnętrznego powołanego przez firmę Bentley, a Użytkownik zapewni firmie Bentley taką możliwość. 

 3. Prawa własności intelektualnej 

3.1. Prawo własności, zastrzeżenie praw. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości następujące fakty: 

3.1.1. Produkty wraz z Dokumentacją każdego Produktu oraz wszelkie informacje dotyczące Produktów, które Użytkownik uzyskuje za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu elektronicznego, zawierają prawnie zastrzeżone informacje będące własnością firmy Bentley, licencjodawców i innych dostawców firmy Bentley, chronione przepisami prawa Stanów Zjednoczonych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony własności intelektualnej oraz postanowieniami umów międzynarodowych. 

3.1.2. Całość praw dotyczących Produktów, tytuły do nich oraz udziały w nich, Dokumentacja, wszelkie informacje, jakie Użytkownik uzyska za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu elektronicznego i wszystkie związane z tym prawa własności intelektualnej należą do firmy Bentley lub licencjodawców firmy Bentley. 

3.1.3. Produkty są objęte licencją, a nie sprzedawane, zaś właścicielem każdej kopii Produktów pozostają firma Bentley lub licencjodawcy firmy Bentley — własność nie przechodzi na Użytkownika. 

3.1.4. Firma Bentley zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane innym osobom. 

3.2. Kod źródłowy. W ramach niniejszej Umowy Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymywania, przeglądania, wykorzystywania ani uzyskiwania dostępu do kodu źródłowego Produktów. 

3.3. Informacje o prawach autorskich. Na wszystkich kopiach Produktów tworzonych przez Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest powielić i umieścić wszelkie informacje o prawach autorskich oraz prawie własności przysługujących firmie Bentley lub licencjodawcom firmy Bentley, przedstawione w formie, w jakiej znajdują się w lub na oryginalnych nośnikach Produktów dostarczanych przez firmę Bentley. 

3.4. Dane użytkowania. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że firma Bentley będzie okresowo gromadzić Dane Korzystania, oraz że wszystkie Dane Korzystania stanowią własność firmy Bentley i uznawane są za Informacje Prawnie Zastrzeżone firmy Bentley. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować ani nie zakłócać gromadzenia przez firmę Bentley dokładnych Danych Korzystania. 

3.5. Dokumentacja. Firma Bentley może udostępnić Użytkownikowi Dokumentację związaną z Produktami lub Ofertami Cloud. Dokumentacja stanowi Informacje Prawnie Zastrzeżone firmy Bentley. Firma Bentley udziela niniejszym Użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie rzeczonej Dokumentacji w ramach wsparcia Korzystania w Celach Produkcyjnych. 

3.6. Odtwarzanie kodu źródłowego. Użytkownik nie ma prawa dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób tłumaczyć Produktów ani Dokumentacji, chyba że takie czynności są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo pomimo powyższego zastrzeżenia i wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez to prawo. W zakresie, w jakim prawo wyraźnie zezwala Użytkownikowi na podejmowanie czynności wymienionych w poprzednim zdaniu, Użytkownik nie może korzystać z tych praw, o ile nie zawiadomił na piśmie firmy Bentley o takim zamiarze z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem. 

3.7. Informacje Prawnie Zastrzeżone. 

3.7.1. Użytkownik rozumie, że w związku z udostępnianiem Produktów i świadczeniem usług firma Bentley może ujawniać Informacje Prawnie Zastrzeżone Użytkownika oraz wyraża na to zgodę. Użytkownik zobowiązuje się traktować wszystkie Informacje Prawnie Zastrzeżone na zasadach określonych w niniejszej Części 3.7. 

3.7.2. Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność wszystkich Informacji Prawnie Zastrzeżonych. Użytkownik nie może powielać ani kopiować Informacji Prawnie Zastrzeżonych z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Umowie oraz sytuacji, gdy zostanie do tego uprzednio wyraźnie upoważniony przez firmę Bentley na piśmie. Wszystkie sporządzone kopie rzeczonych informacji będą oznaczane przez Użytkownika jako informacje prawnie zastrzeżone i poufne. 

3.7.3. Użytkownik może wykorzystywać Informacje Prawnie Zastrzeżone tylko przy wykonywaniu Umowy i ujawniać je tylko tym pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania zadań wynikających z Umowy. Użytkownik nie może nigdy ujawniać ani udostępniać Informacji Prawnie Zastrzeżonych osobom trzecim. 

3.7.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia ochrony Informacji Prawnie Zastrzeżonych z zachowaniem takiego samego stopnia staranności, jaki stosuje do ochrony własnych informacji poufnych, ale zawsze z zachowaniem należytej staranności. 

3.7.5. Po rozwiązaniu lub nieodnowieniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić firmie Bentley albo, w razie stosownego żądania, zniszczyć wszystkie Informacje Prawnie Zastrzeżone będące w jego posiadaniu. 

3.7.6. Użytkownik nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Informacji Prawnie Zastrzeżonych, które: (i) stały się powszechnie znane w sposób inny niż przez naruszenie Umowy, (ii) zostały legalnie uzyskane przez Użytkownika od osoby trzeciej bez zobowiązania do zachowania poufności lub (iii) były wcześniej znane Użytkownikowi, na poparcie czego istnieją jednoznaczne i przekonujące dowody. 

3.7.7. Użytkownik niezwłocznie poinformuje firmę Bentley o jakimkolwiek znanym sobie rzeczywistym lub potencjalnym nieautoryzowanym użyciu bądź ujawnieniu Informacji Prawnie Zastrzeżonych. 

3.7.8. Firma Bentley niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie przez Użytkownika treści Umowy lub jej części może podlegać przepisom ustawowym, takim jak ustawy o otwartym dostępie do rejestrów publicznych lub o wolnym dostępie do informacji. Nieujawnienie treści lub części Umowy może być zależne od oficjalnych decyzji lub postanowień sądów wydanych zgodnie z tymi ustawami, gdy Użytkownik otrzyma od osoby trzeciej żądanie ujawnienia informacji uznanych przez firmę Bentley za „informacje poufne”.  

3.7.9. W takich przypadkach Użytkownik powiadomi o tym firmę Bentley w zasadnym terminie po otrzymaniu takiego żądania, a firma Bentley będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za obronę swojego stanowiska w zakresie poufności żądanych do ujawnienia informacji. Ani Użytkownik, ani żaden z jego przedstawicieli nie jest i nie będzie zobowiązany do udzielenia firmie Bentley pomocy w zakresie obrony. Jeśli w następstwie dojdzie do ujawnienia takich informacji przez Użytkownika, ujawnienie takie zostanie wykonane zgodnie z ostateczną oficjalną decyzją lub postanowieniem sądu oraz wyłącznie w zakresie wymaganym na mocy właściwych przepisów prawa. 

3.8. Zakaz ujawniania wyników testów wydajności. Użytkownik nie może ujawniać osobom trzecim wyników żadnych testów Produktów, w tym m.in. testów wydajności, jeśli nie otrzyma na to wcześniej pisemnej zgody firmy Bentley. 

4. Korzystanie z Produktów firmy Bentley w Środowisku Zwirtualizowanym 

4.1. Użytkownik może korzystać z Produktów firmy Bentley w Celach Produkcyjnych wyłącznie w sieci komputerowej obejmującej wielu użytkowników w Środowisku Zwirtualizowanym oraz zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej w niniejszej Części 4. 

4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty firmy Bentley nie są obecnie certyfikowane do użycia we wszystkich Środowiskach Zwirtualizowanych, oraz że to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za testowanie i wsparcie Produktów firmy Bentley w zakresie działania w niecertyfikowanym Środowisku Zwirtualizowanym. 

4.3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z usług SES w celu umożliwienia prawidłowego monitorowania Korzystania z Produktów firmy Bentley w ramach Środowiska Zwirtualizowanego w taki sposób, że każda sesja rozpoczęta w Środowisku Zwirtualizowanym wymaga własnej, unikalnej licencji. 

4.4. Certyfikowane Środowiska Zwirtualizowane. 

4.4.1. Dalsze informacje, w tym listę certyfikowanych Środowisk Zwirtualizowanych firmy Bentley, oraz aktualizacje polityki firmy Bentley, można znaleźć pod adresem https://aka.bentley.com/VirtualizedEnvironments („ŚZ Wiki”). 

4.4.2. Produkty firmy Bentley wykorzystywane w Środowisku Zwirtualizowanym, niecertyfikowanym przez firmę Bentley i niewymienionym na liście ŚZ Wiki, zostają wykluczone z zapisów gwarancyjnych niniejszej Umowy.  

4.4.3. Firma Bentley nie będzie świadczyć Użytkownikowi usług wsparcia technicznego w przypadku problemów, błędów lub innych trudności w zakresie korzystania spowodowanych przez lub związanych z korzystaniem z Produktów firmy Bentley przez Użytkownika w Środowisku Zwirtualizowanym, które nie zostało certyfikowane przez firmę Bentley ani nie jest wymienione na liście ŚZ Wiki. 

4.5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prawo Użytkownika do korzystania z Produktów firmy Bentley w Środowisku Zwirtualizowanym wygasa w przypadku jakiegokolwiek rozwiązania lub nieodnowienia Umowy, niezależnie od tego, czy takie produkty są objęte licencją na czas nieokreślony. 

5. Ograniczona gwarancja, ograniczenia środków naprawczych i odpowiedzialności 

5.1. Ograniczona gwarancja przysługująca Użytkownikowi. Z wyłączeniem Produktów objętych licencją nieodpłatną, które są przekazywane Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM SĄ”, bez żadnej gwarancji, firma Bentley niniejszym udziela wyłącznie na rzecz Użytkownika gwarancji (a) na okres dziewięćdziesięciu (90) dni („Okres Gwarancji”) od daty przekazania Użytkownikowi Numeru Seryjnego lub Produktu, że przy normalnej eksploatacji Produkt będzie działać w sposób zasadniczo zbieżny z cechami funkcjonalnymi określonymi w Dokumentacji obowiązującej dla danego Produktu oraz (b) na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy, że inne produkty i materiały dostarczane Użytkownikowi przez firmę Bentley będą przy normalnych warunkach eksploatacji działać w sposób zasadniczo zbieżny z dokumentacją firmy Bentley dotyczącą rzeczonych produktów i materiałów. Jeśli Użytkownik dokona lub zleci dokonanie jakichkolwiek modyfikacji, udoskonaleń albo zmian Produktów, jeśli Produkty zostaną poddane dekompilacji, dezasemblacji lub odtworzeniu kodu źródłowego albo jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Umowy, gwarancje udzielone w niniejszej części wygasają w trybie natychmiastowym. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Użytkownikowi określone uprawnienia; Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne uprawnienia, które się różnią w zależności od jurysdykcji. 

5.2. Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE OKREŚLONE W CZĘŚCI 5.1 POWYŻEJ SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ FIRMĘ BENTLEY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW, USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I USŁUG OBJĘTYCH LICENCJĄ, ŚWIADCZONYCH LUB DOSTARCZANYCH ALBO W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FIRMĘ BENTLEY. FIRMA BENTLEY NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKTY, USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO ANI JAKAKOLWIEK INNA USŁUGA LUB MATERIAŁ BĘDĄ SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB BEZBŁĘDNY. FIRMA BENTLEY WYKLUCZA NINIEJSZYM WSZELKIE INNE GWARANCJE USTAWOWE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE DOTYCZĄCE BRAKU NARUSZEŃ ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NALEŻYTEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WYŁĄCZENIA TE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA, GDYŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE PEWNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH. 

5.3. Wyłączne środki naprawcze. Całkowitą odpowiedzialność firmy Bentley stanowią oraz jedynymi i wyłącznymi środkami naprawczymi przysługującymi Użytkownikowi w razie roszczeń dotyczących Produktów na mocy Części 5.1 powyżej są, według wyłącznego uznania firmy Bentley: (i) naprawa lub wymiana Produktu albo innych materiałów naruszających wyżej wymienione gwarancje, (ii) doradzenie Użytkownikowi co do sposobu uzyskania funkcjonalności Produktu zgodnej z opisaną w Dokumentacji przez zastosowanie procedury innej niż procedura określona w Dokumentacji albo też (iii) zwrot ceny zakupu lub wniesionych opłat, jeśli pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu wraz z jego opisem zostanie przekazane firmie Bentley w Okresie Gwarancji. Naprawione, skorygowane lub wymienione Produkty i Dokumentacja będą objęte tą ograniczoną gwarancją przez dziewięćdziesiąt (90) dni po dacie: (a) wysłania Użytkownikowi naprawionych lub wymienionych Produktów i Dokumentacji albo (b) udzielenia Użytkownikowi przez firmę Bentley porady co do sposobu obsługi Produktów umożliwiającego uzyskanie funkcjonalności opisanej w Dokumentacji. 

5.4. Wyłączenie szkód. FIRMA BENTLEY, LICENCJODAWCY ANI DOSTAWCY FIRMY BENTLEY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRACONĄ RENOMĘ, SZKODY W REPUTACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRATĄ LUB USZKODZENIEM DANYCH LUB DOKUMENTACJI, KOSZTY OPÓŹNIEŃ, Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NADZWYCZAJNYCH LUB WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU ROSZCZENIA, W TYM M.IN. Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG INTERNETOWYCH, JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ LUB Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC OSÓB TRZECICH POWSTAŁEJ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, NAWET JEŻELI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA POWIADOMIONA, WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. 

5.5. Wyłączenie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty nie są odporne na błędy i nie zostały zaprojektowane, wytworzone, przeznaczone do wykorzystywania i nie powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu broni masowego rażenia, sprzętu do sterowania online pracującego w niebezpiecznym otoczeniu wymagającym niezawodnego funkcjonowania, takim jak działalność obiektów jądrowych, systemów nawigacji lub komunikacji lotniczej, kontroli lotów, urządzeń podtrzymujących życie albo systemów wojskowych, w których awaria Produktów mogłaby spowodować śmierć, obrażenia ciała lub poważne szkody materialne albo zniszczenie środowiska. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Produkty nie zastąpią umiejętności zawodowych Użytkownika i dlatego ani firma Bentley, ani licencjodawcy lub dostawcy firmy Bentley nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z Produktów przez Użytkownika ani za rezultaty takiego korzystania. Produkty są przeznaczone jedynie do wspierania Użytkownika w jego działalności gospodarczej i nie stanowią substytutu niezależnego testowania i weryfikowania przez Użytkownika właściwości, bezpieczeństwa, ergonomii ani innych parametrów projektowych. 

5.6. Ograniczenie odpowiedzialności firmy Bentley. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ CZĘŚCI 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ORAZ 5.5 NINIEJSZEJ UMOWY, W RAZIE UZNANIA, ŻE FIRMA BENTLEY ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NARUSZENIA, DEFEKTU, WADY ALBO NIEZGODNOŚCI PRODUKTU, W ZAKRESIE USŁUG WSPARCIA ALBO INNEJ USŁUGI LUB INNYCH MATERIAŁÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU CZY Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU ORAZ CZY DOSTĘPNE ŚRODKI NAPRAWCZE NIE SPEŁNIAJĄ SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY PRAWA, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BENTLEY Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA (i) DANY PRODUKT, (ii) OPŁATY SUBSKRYPCYJNE ZWIĄZANE Z PRODUKTEM ZA OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ODNOŚNE ROSZCZENIE W ZWIĄZKU Z LICENCJĄ SUBSKRYPCYJNĄ PRODUKTU, (iii) OPŁATY SUBSKRYPCYJNE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ZA OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ODNOŚNE ROSZCZENIE W ZWIĄZKU Z ODNOŚNYM PROGRAMEM SUBSKRYPCJI KOMERCYJNEJ FIRMY BENTLEY (iv) INNĄ WADLIWĄ USŁUGĘ LUB WADLIWE MATERIAŁY. POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIELAJĄ RYZYKO POMIĘDZY FIRMĘ BENTLEY A UŻYTKOWNIKA. CENA USTALONA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. 

5.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Bentley. 

5.7.1. Bentley pokryje odszkodowanie zasądzone ostatecznie od Użytkownika na podstawie wniesionego przeciwko Użytkownikowi roszczenia dotyczącego naruszania przez Produkt, który został opracowany przez Bentley i jest własnością Bentley, praw autorskich osób trzecich w rozumieniu prawa państwa będącego sygnatariuszem Konwencji Berneńskiej, albo też doprowadzenia do sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej osoby trzeciej w Państwie, w którym Użytkownik był uprawniony do Korzystania w Celach Produkcyjnych z Produktu będącego przedmiotem roszczenia, jeśli Użytkownik przekaże i zapewni Bentley: (a) niezwłoczne pisemne zawiadomienie o każdym takim roszczeniu, (b) wszystkie dostępne informacje i niezbędną pomoc oraz (c) możliwość sprawowania wyłącznej kontroli nad procesem obrony i ugody w sprawie rzeczonego roszczenia. 

5.7.2. Firma Bentley ma także prawo na własny koszt zapewnić Użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z Produktu albo zamienić lub zmodyfikować Produkt tak, aby nie naruszał prawa. Jeśli żadna z powyższych możliwości nie jest dostępna na warunkach, które firma Bentley według własnego uznania uważa za pożądane, Użytkownik ma obowiązek, na pisemny wniosek firmy Bentley, zwrócić firmie Bentley Produkt rzekomo naruszający prawo, zaś firma Bentley zwróci w takim wypadku Użytkownikowi kwotę zapłaconą przez niego za każdą kopię zwracanego Produktu pomniejszoną o dwadzieścia procent (20%) za każdy rok, który upłynął od wejścia w życie licencji obejmującej tę kopię. Wartość odpowiedzialności firmy Bentley wobec Użytkownika wynikającej z postanowień tej sekcji 5.7.2 w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty opłat licencyjnych zapłaconych przez Użytkownika za Produkt rzekomo naruszający prawo. 

5.7.3. Firma Bentley nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania, jeśli rzeczone naruszenie: dotyczy Produktu, który nie został opracowany przez firmę Bentley lub nie jest własnością firmy Bentley; wynika z modyfikacji Produktu przez Użytkownika lub połączenia, działania lub wykorzystywania Produktu z innym oprogramowaniem niepochodzącym od firmy Bentley; a także jeśli Użytkownik naruszył Umowę. Firma Bentley nie ponosi też żadnej odpowiedzialności a niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do części roszczenia dotyczącego naruszenia opartego na korzystaniu z wydania Produktu, które zostało zastąpione przez inną wersję lub zmienione, jeśli naruszenia można było uniknąć, używając aktualnego, niezmienionego wydania Produktu. 

Niniejsza Część 5.7 określa jedyne środki naprawcze przysługujące Użytkownikowi w związku z naruszeniem prawa własności intelektualnej. 

5.8. Oprogramowanie antywirusowe Oprogramowanie. Firma Bentley będzie korzystać z dostępnego na rynku, aktualnego oprogramowania oraz procedur do kontroli wirusów na wszystkich swoich Produktach przed ich udostępnieniem Użytkownikowi. 

6. Sankcje i Środki Kontroli Eksportu. 

Oprogramowanie podlega amerykańskim sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu oraz sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu innych agencji lub organów rządowych z siedzibą poza USA (określanym łącznie jako „SANKCJE I KONTROLA EKSPORTU”). Niezależnie od oświadczeń składanych firmie Bentley przez Użytkownika co do ostatecznego miejsca przeznaczenia oprogramowania, Użytkownik nie może eksportować, reeksportować ani przesyłać, bezpośrednio ani pośrednio, oprogramowania, żadnej jego część ani żadnego systemu zawierającego oprogramowanie lub jego części bez pełnego i ścisłego zastosowania się do wszystkich Sankcji i Środków Kontroli Eksportu, które mogą dotyczyć oprogramowania i/lub eksportu, reeksportu lub przesyłania, bezpośrednio lub pośrednio, oprogramowania i związanych z nim transakcji. Lista podmiotów, użytkowników końcowych oraz państw podlegających restrykcjom nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inne agencje lub organy rządowe spoza Stanów Zjednoczonych może ulec zmianie, a przestrzeganie obowiązujących i okresowo zmienianych Sankcji i Środków Kontroli Eksportu należy do obowiązków Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Bentley przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Części 6. 

7. Jednostka firmy Bentley, prawo właściwe, rozstrzyganie sporów i zawiadomienia 

Depending on where Subscriber’s principal place of business is (or if Subscriber is an individual, where the Subscriber is resident), the Agreement is between Subscriber and the Bentley entity set out below. The Agreement will be governed by and construed in accordance with the substantive laws in force in the respective country specified in the below table. To the maximum extent permitted by applicable law, the parties agree that the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, as amended, and the provisions of the Uniform Computer Information Transactions Act, as they may have been or hereafter may be in effect in any jurisdiction, shall not apply to the Agreement. Any dispute, controversy or claim between the parties arising under the Agreement shall be resolved pursuant to the applicable dispute resolution provision set out below. Notices under this Agreement shall be made or given by hand delivery, prepaid certified mail, next day air delivery, or electronically, and the date upon which any such notice is received at the designated address shall be deemed to be the date of such notice. All notices sent under the Agreement shall be addressed, if to Bentley, to the attention of the Bentley Legal Department and addressed to the applicable Bentley entity according to the below table or via email to [email protected], and if to Subscriber, to the (e-mail) address and authorized representative identified in writing to Bentley. 

 

Siedziba główna Użytkownika (lub jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, jego miejsce zamieszkania) Odniesienia do „firmy Bentley” oznaczają następujące jednostki firmy Bentley: Prawo właściwe to: Wyłączna jurysdykcja/forum do rozstrzygania sporów: 
Stany Zjednoczone i Kanada Bentley Systems, Inc., a Delaware corporation having its registered office at 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678, USAStan Pensylwania Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Filadelfii, w stanie Pensylwania, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda ze stron pokrywa opłaty, koszty i wydatki własnej obsługi prawnej poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.
Wielka Brytania Bentley Systems (UK) Limited, having its registered office at 43rd Floor, 8 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2N 4BQ Anglia i Walia Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Londynie, w Wielkiej Brytanii, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda ze stron pokrywa opłaty, koszty i wydatki własnej obsługi prawnej poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.
Brazylia Bentley  Systems Brasil Ltda., z siedzibą pod adresem Avenida Paulista, 2537. 9º. Andar. Sala 09-114, São Paulo,  SP, Zip Code  01310-100, BrazilBrazylia Wszelkie przypadki sporów, różnic zdań, pytań, wątpliwości lub roszczeń („Spór”) pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy są rozstrzygane przez strony przy dołożeniu wszelkich starań. W tym celu każda strona może zaprosić drugą stronę do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego zostanie podjęta próba rozstrzygnięcia Sporu w drodze polubownych rozmów w dobrej wierze („Powiadomienie o Sporze”). O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, jeśli strony nie wypracują rozwiązania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od przekazania drugiej stronie Powiadomienia o Sporze, Spór będzie podlegał rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu. Procedura arbitrażowa będzie prowadzona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji AMCHAM zgodnie z jego zasadami („Zasady Arbitrażu”).
Rozstrzygnięcie Sporu w drodze procedury arbitrażowej będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeśli kwota sporu przekroczy wartość 5 000 000,00 BRL (pięć milionów reali brazylijskich). Jeśli powyższa kwota nie zostanie osiągnięta, Spór będzie podlegać rozstrzygnięciu w drodze postępowania sądowego w sądach miasta São Paulo, w stanie São Paulo.
Arbitraż będzie prowadzony w języku portugalskim przez trzech arbitrów. Strona skarżąca musi wyznaczyć arbitra we „Wniosku o arbitraż”, a strona odpowiadająca musi wyznaczyć arbitra przy pierwszej takiej możliwości. Jeśli jedna ze stron nie wyznaczy własnego arbitra, taki arbiter zostanie wyznaczony zgodnie z procedurą przewidzianą w Zasadach Arbitrażu. Dwóch arbitrów wyznacza w drodze porozumienia trzeciego arbitra, który staje się przewodniczącym sądu arbitrażowego. W przypadku braku porozumienia trzeci arbiter zostanie wyznaczony zgodnie z Zasadami Arbitrażu.
Strony uznają, że każda ze stron może złożyć do sądów miasta São Paulo, w stanie São Paulo, wniosek o zabezpieczenie roszczeń w trybie pilnym, a taki wniosek nie zostanie uznany za niezgodny z postanowieniami niniejszej klauzuli lub ustawy 9.307/96 lub za stanowiący odstąpienie od nich. Oprócz uprawnień nadanych sądowi arbitrażowemu na mocy Zasad Arbitrażu, sąd arbitrażowy może wydawać postanowienia, zarządzenia tymczasowe, orzekać środki zapobiegawcze, udzielać zabezpieczenia roszczeń i określać środki wykonawcze, jeśli uzna to za należyte i sprawiedliwe.
Wyrok sądu arbitrażowego musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie, jest uznawany za ostateczny i wiążący wobec stron, a także podlega wykonaniu zgodnie ze swoimi warunkami. Wyrok sądu arbitrażowego może określać podział kosztów związanych z procedurą arbitrażową, w tym uzasadnianych kosztów obsługi prawnej.
Wybór panelu arbitrów dokonany przez strony niniejszej Umowy nie uniemożliwia żadnej ze stron sądowego dochodzenia wyroku sądu arbitrażowego lub określonych i egzekwowalnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Meksyk BENTLEY SYSTEMS DE MEXICO S.A., having its registered office at Insurgentes Sur 1079 piso 3, Oficina 03-125, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México Meksyk Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w mieście Meksyk, w Meksyku, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.
Chiny Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd., z siedzibą pod adresem Unit 1405-06, Tower 1, China Central Place, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, Chiny  Chińska Republika Ludowa Strony wyrażają zgodę na polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów lub dysput wynikających z Umowy lub z nią związanych. Jeśli strony nie będą mogły rozstrzygnąć sporu lub dysputy w ciągu 30 dni od przekazania przez którąkolwiek ze stron zawiadomienia potwierdzającego istnienie takiego sporu, każda ze stron może przekazać spór do Chińskiej Komisji ds. Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego (China International Economic and Trade Arbitration Commission, „CIETAC”) w Pekinie w celu ostatecznego i wiążącego arbitrażu, zgodnego z zasadami i procedurami CIETAC. Orzeczenie wydane przez CIETAC będzie wykonalne przez dowolny sąd we właściwej jurysdykcji. 
Tajwan Bentley Systems, Incorporated, Taiwan Branch, z siedzibą pod adresem Spaces, 1F., No. 170, Sec. 3, Nanjing E.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Tajwan, Republika Chińska TajwanWszelki dysputy, polemiki, spory lub roszczenia wynikające z Umowy bądź z nią związane lub sprawy dotyczące naruszenia, rozwiązania lub nieważności Umowy będą ostatecznie rozwiązywane na drodze arbitrażu zgłaszanego do Chińskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (Chinese Arbitration Association) w Tajpej, zgodnie z zasadami arbitrażu obowiązującymi w Stowarzyszeniu. Miejscem arbitrażu będzie Tajpej w Tajwanie. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla obu stron. 
Indie Bentley Systems India Private Limited, having its registered office at Suite No. 1001 & 1002,  WorkWell Suites, 10th Floor,  Max House,  1516/338, 339, 340, Village Bahapur, New Delhi 110020, India Indie Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Nowym Delhi, w Indiach, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej, a taki spór, różnica zdań lub roszczenie będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z powyższymi Zasadami. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji zgodnie z postanowieniami Ustawy o arbitrażu i koncyliacji z 1996 r. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Z zastrzeżeniem arbitrażów strony zobowiązują się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Nowym Delhi, w Indiach. Niezależnie jednak od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.
Cały świat, poza krajami lub regionami opisanymi powyżej Bentley Systems International Limited, having its registered office at 6th Floor, 1 Cumberland St, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland Irlandia Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Dublinie, w Irlandii, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

8. Postanowienia różne. 

8.1. Cesja. Użytkownik nie może cedować, przenosić, obciążać, podzlecać, delegować ani w inny sposób przekazywać całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, o ile firma Bentley nie wyrazi na to wcześniej zgody na piśmie. Dla celów Umowy zmianę podmiotu kontrolującego Użytkownika uznaje się za cesję, na którą firma Bentley wyraża uprzednią pisemną zgodę, pod warunkiem że powstały wskutek takiej zmiany podmiot zawrze z firmą Bentley umowę dotyczącą programu subskrypcji. Firma Bentley może też w dowolnym momencie scedować, przenieść, obciążać, podzlecić, delegować lub w inny sposób przekazać całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy dowolnemu następcy prawnemu w działalności firmy Bentley lub osobie prawnej sprawującej kontrolę nad Jednostką Zawierającą Umowy firmy Bentley, przez nią kontrolowanej lub pozostającej z nią pod wspólną kontrolą. Próba dokonania cesji w sprzeczności z warunkami tego postanowienia nie będzie mieć mocy ani skutków prawnych. 

8.2. Całość postanowień Umowy. Umowa, wraz z Dokumentem Ofertowym oraz wszelkimi poprawkami podpisanymi zgodnie z Częścią 8.3 niniejszych Warunków, jeśli takowe istnieją, stanowi całość uzgodnień między stronami, zastępując i scalając wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia, wcześniejsze praktyki, rozmowy i ustalenia stron dotyczące kwestii będących przedmiotem Umowy. Warunki Umowy i obowiązującego potwierdzenia firmy Bentley mają zastosowanie do każdego zamówienia zaakceptowanego lub wysłanego przez firmę Bentley w ramach niniejszej Umowy. Żadne dodatkowe lub odmienne warunki pojawiające się na zamówieniu złożonym przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy, nawet jeśli firma Bentley przyjmie je do wiadomości, nie są wiążące dla stron, chyba że obie strony wyraźnie zaakceptują je odrębnym pismem zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. 

8.3. Zmiany. Umowa może być zmieniana lub modyfikowana wyłącznie na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli stron, przy czym wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki podane na zamówieniu, nawet jeśli muszą być przyjęte przez firmę Bentley do wiadomości, nie są wiążące dla stron. 

8.4. Siła wyższa. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie postanowień Umowy na skutek pożaru, strajku, wojny, pandemii, działań lub zakazów organów rządowych lub władz publicznych, wypadków losowych, zakłóceń w pracy, aktów terrorystycznych, zamieszek lub niepokojów społecznych albo innych powodów, które są niemożliwe do uniknięcia i pozostają poza realną kontrolą firmy Bentley. 

8.5. Zrzeczenie się praw. Jednokrotne lub wielokrotne niedochodzenie przez którąkolwiek ze stron swoich praw wynikających z Umowy lub nieskorzystanie z tych praw nie może być uważane za ich zrzeczenie się. 

8.6. Postanowienia pozostające w mocy po ustaniu Umowy. Postanowienia Umowy, które, zgodnie z ich warunkami, wymagają lub przewidują działanie stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy (w tym między innymi Części 2, 3, 5, 6, 7 i 8) będą wykonalne niezależnie od powyższego wygaśnięcia lub rozwiązania. 

8.7. Rozłączność postanowień Umowy. Jeśli jedno lub więcej postanowień zawartych w Umowie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, nielegalne lub niewymagalne w jakimkolwiek względzie, nie wpłynie to na inne postanowienia Umowy; Umowę należy zaś interpretować przez ograniczenie rzeczonego postanowienia do zakresu jak najdokładniej odzwierciedlającego jego zamiar, cel i skutek gospodarczy lub, jeśli nie jest to możliwe, przez usunięcie z niej rzeczonego postanowienia przy zastrzeżeniu, że nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną w pełnej mocy zgodnie z określonymi w nich warunkami. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze, aby zastąpić takie nieważne postanowienie postanowieniem jak najbliższym treści i celowi Umowy. 

8.8. Niezależny wykonawca. Stosunek prawny łączący firmę Bentley z Użytkownikiem na podstawie niniejszej Umowy ma charakter współpracy z niezależnym wykonawcą, a żadnego postanowienia niniejszej Umowy nie należy interpretować jako tworzącego pomiędzy stronami stosunek pracy. 

8.9. Zmiana stosunków własnościowych. O wszelkich zmianach w strukturze własności oraz o zmianie siedziby Użytkownik powiadomi firmę Bentley na piśmie z wyprzedzeniem sześćdziesięciu (60) dni.. Jeżeli z uwagi na ograniczenia związane z poufnością nie można przekazać z wyprzedzeniem powiadomienia o zmianach w strukturze własności, Użytkownik przekaże takie powiadomienie w najkrótszym możliwym terminie po zmianie struktury własności. 

8.10. Nagłówki. Nagłówki w niniejszej Umowie są stosowane jedynie dla wygody czytającego i nie mają wpływu na znaczenie lub interpretację Umowy. 

8.11. Dwujęzyczność. Egzemplarze Umowy lub jej części mogą być dostarczone w językach innych niż język angielski. W zakresie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy w języku angielskim a wszelkimi tłumaczeniami, stosunek nadrzędny będzie miała wersja angielska, która będzie wiążąca dla Stron. Jeśli w danej jurysdykcji wymagany jest nadrzędny stosunek języka lokalnego, niniejsza Część 8.11 nie będzie miała zastosowania w zakresie wymaganym do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Wsparcia i Konserwacji słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami. 

2. Usługi wsparcia 

2.1. Firma Bentley może świadczyć usługi wsparcia na rzecz Użytkownika bezpośrednio albo, według własnego uznania, za pośrednictwem autoryzowanego Partnera Dystrybucyjnego firmy Bentley. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Partnerzy Dystrybucyjni są niezależnymi podwykonawcami firmy Bentley, a firma Bentley i Partnerzy Dystrybucyjni nie są związani stosunkiem pracy. 

2.2. Firma Bentley zapewni Użytkownikowi usługi Wsparcia Technicznego świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Internetu, mające na celu pomoc Użytkownikowi w korzystaniu z Produktów oraz usług firmy Bentley (oprócz usług profesjonalnych, usług zarządzanych lub profesjonalnych usług szkoleniowych), a także podejmie uzasadnione starania, aby reagować na zapytania techniczne w ciągu czterech godzin w normalnych godzinach pracy. Usługi Wsparcia Technicznego będą dostępne przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że po zakończeniu normalnych godzin pracy w lokalnym centrum wsparcia technicznego Użytkownik może być zobowiązany do kontaktowania się z innym centrum wsparcia technicznego firmy Bentley. 

2.3. Firma Bentley nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi ani świadczyć innych usług w ramach niniejszej Umowy, jeśli zapytanie Użytkownika w sprawach technicznych jest spowodowane: (a) włączeniem lub dołączeniem do Produktu jakiejś funkcji, programu albo urządzenia, jeśli nie zostały one zaakceptowane lub dostarczone przez firmę Bentley; (b) jakąkolwiek niezgodnością powstałą na skutek wypadku, warunków transportu, zaniedbania, niewłaściwego użycia, zmiany, modyfikacji albo rozszerzenia Produktu, z wyłączeniem dostosowania Produktu przeprowadzonego przez firmę Bentley i objętego oddzielnym Dokumentem Ofertowym dotyczącym wsparcia i konserwacji; (c) niezapewnieniem odpowiedniego środowiska sieciowego; (d) użyciem Produktu w sposób inny niż podano w Dokumentacji lub dozwolono w niniejszej Umowie; albo (e) niezainstalowaniem jakiejkolwiek poprawionej wersji Produktu lub Drobnej Aktualizacji przekazanej wcześniej przez firmę Bentley. Firma Bentley oferuje usługi wsparcia dotyczące danej wersji Produktu przez co najmniej dwanaście miesięcy od daty wydania wersji. Więcej szczegółowych informacji na temat polityki dotyczącej Cyklu Życia Produktu firmy Bentley można znaleźć pod adresem www.bentley.com/support/bentley-lifecycle-policy.  

2.4. Jeśli Użytkownik będzie miał do czynienia ze zdarzeniem powodującym wstrzymanie produkcji, firma Bentley podejmie w dobrej wierze działania mające na celu stworzenie odpowiedniego rozwiązania i przekaże je w formie elektronicznej lub w innej formie, wedle własnego uznania. 

3. Aktualizacje

3.1. Użytkownik ma prawo do otrzymania, bez dodatkowej opłaty (poza kosztami wysyłki i doręczenia, jeśli takie występują), Ważnych Aktualizacji i Drobnych Aktualizacji każdego Produktu objętego właściwym programem subskrypcji komercyjnej firmy Bentley, jeśli takie Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje zostaną udostępnione.  

3.2. Takie Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje mogą być udostępniane w formie elektronicznej przystosowanej do pobrania lub w innej formie wybranej przez firmę Bentley według własnego uznania. 

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami. 

2. Usługi profesjonalne. 

2.1. Użytkownik może okresowo zlecać usługi profesjonalne, a Bentley może przyjąć takie zlecenie zgodnie z Umową. Opis usług profesjonalnych zlecanych przez Użytkownika, które firma Bentley zgodzi się zrealizować („Praca”), w tym ewentualny rezultat Pracy („Wynik Pracy”), zostanie przedstawiony w co najmniej jednym Dokumencie Ofertowym. W każdym Dokumencie Ofertowym zostaną określone przynajmniej następujące informacje: zakres prac do wykonania, liczba personelu firmy Bentley wyznaczonego do pracy u Użytkownika, czas trwania każdego zlecenia oraz wynagrodzenie za usługi.  

2.2. Metoda wykonania. Firma Bentley wraz ze swoim personelem określa metody, szczegóły oraz sposób wykonania pracy na rzecz Użytkownika, w tym współpracę z podwykonawcami, jeśli okaże się to konieczne. Użytkownik nie ma prawa i nie będzie kontrolować sposobu ani określać metod wykonania rzeczonej pracy. Użytkownik może jednak żądać, aby personel firmy Bentley przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u Użytkownika. Użytkownik ma ponadto prawo sprawować ogólny nadzór i kontrolę nad wynikami pracy wykonywanej przez firmę Bentley w celu zapewnienia jej należytego wykonania. Uprawnienia do nadzorowania obejmują prawo do prowadzenia kontroli, wstrzymania prac, przekazywania propozycji lub zaleceń w odniesieniu do szczegółów pracy oraz zgłaszania modyfikacji zakresu Dokumentu Ofertowego. 

2.3. Harmonogram. Firma Bentley postara się w jak największym stopniu uwzględniać żądania Użytkownika dotyczące harmonogramu pracy. Jeżeli którykolwiek z członków personelu firmy Bentley nie będzie w stanie wyświadczyć zaplanowanych usług z powodu choroby, rezygnacji albo z innych przyczyn niezależnych od firmy Bentley, firma Bentley spróbuje zastąpić takiego członka personelu w odpowiednim czasie, nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy nie jest w stanie zapewnić zastępstwa ze względu na inne zobowiązania i priorytety. 

2.4. Sprawozdawczość. Użytkownik przekaże firmie Bentley nazwiska osób, którym osoba kierująca wykonaniem zadania ze strony firmy Bentley będzie składać sprawozdania z dziennego postępu pracy. W razie potrzeby Użytkownik i firma Bentley opracują odpowiednie procedury administracyjne dotyczące wykonania pracy w lokalach Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się sporządzać okresowe oceny pracy wykonywanej przez firmę Bentley i przekazywać je, na żądanie, do firmy Bentley. 

2.5. Miejsce pracy. Niektóre projekty lub zadania mogą wymagać, aby personel firmy Bentley wykonywał pracę na rzecz Użytkownika w lokalu Użytkownika. Jeśli wymagane jest wykonywanie zadań lub projektów w lokalu Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić miejsce pracy, niezbędne udogodnienia oraz inne usługi i materiały, których firma Bentley lub personel firmy Bentley może z uzasadnionych względów potrzebować do wykonania pracy. Firma Bentley przyjmuje do wiadomości, że w lokalach Użytkownika mogą obowiązywać polityki oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa i jakości, których pracownicy firmy Bentley będą musieli przestrzegać w trakcie pracy w lokalu. Pracownicy firmy Bentley będą stosować się do wszystkich uzasadnionych standardowych, branżowych wymogów, polityk i procedur dotyczących bezpieczeństwa i jakości, które zostaną przekazane firmie Bentley z wyprzedzeniem.  Użytkownik jest świadomy, że może zajść potrzeba przeszkolenia personelu firmy Bentley w zakresie wewnętrznych procedur stosowanych w zakładzie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzna, że takie szkolenie jest konieczne, ma obowiązek zapłacić firmie Bentley za czas szkolenia jej personelu, o ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie. 

2.6. Zmiany w usługach. Użytkownik lub firma Bentley mogą zażądać zmiany Pracy określonej w Dokumencie Ofertowym, w tym modyfikacji w zakresie Pracy lub Wyniku Pracy, na przykład wykraczających poza pierwotny zakres określony w Dokumencie Ofertowym, przekazując takie żądanie skierowane do drugiej ze stron na piśmie („Zmiana Zamówienia”). Zmiany Zamówień wejdą w życie wyłącznie po ich podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  Wszystkie Zmiany Zamówień muszą zostać podpisane przez obie strony przed ich wdrożeniem.  Jeśli taka Zmiana Zamówienia wpłynie na wynagrodzenie lub harmonogram firmy Bentley, firma Bentley powiadomi Użytkownika o takim wpływie przed podpisaniem przez niego Zmiany Zamówienia. 

2.7. Brak wyłączności. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy firma Bentley zachowuje prawo do wykonywania prac na rzecz innych kontrahentów. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik zachowuje prawo do zlecania wykonania prac o takim samym lub innym charakterze swojemu personelowi lub innym wykonawcom. 

2.8. Licencja na czas nieokreślony. Po zapłacie całej należności za Pracę firma Bentley udzieli Użytkownikowi wolnego od obciążeń, bezterminowego i wolnego od opłat licencyjnych prawa do stosowania Wyników Pracy do Korzystania w Celach Produkcyjnych. Firma Bentley zachowuje wszystkie prawa, tytuł własności i udziały dotyczące Wyniku Pracy, o ile nie zostały wyraźnie one przyznane Użytkownikowi. 

2.9. Wcześniejsze Prace firmy Bentley. Firma Bentley niniejszym zastrzega i zachowuje prawo własności do wszystkich prac wykonanych przez firmę Bentley i niezwiązanych z Pracą wykonywaną na podstawie jakiegokolwiek Dokumentu Ofertowego, w tym między innymi do Produktów („Wcześniejsze Prace””). Firma Bentley nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw ani licencji w odniesieniu do Wcześniejszych Prac. 

2.10. Pozostałości informacji. Strony zgodnie przyjmują do wiadomości, że w ramach zwykłych relacji z Użytkownikiem i w związku z wykonywaniem Pracy firma Bentley oraz personel i przedstawiciele firmy Bentley mogą poznać pomysły, koncepcje, know-how, metody, techniki, procesy, umiejętności oraz adaptacje dotyczące Pracy. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy i niezależnie od jej rozwiązania, firma Bentley ma prawo wykorzystywać, ujawniać albo w inny sposób użytkować pomysły, koncepcje, know-how, metody, techniki, procesy oraz umiejętności, adaptacje, w tym ogólne funkcje dotyczące kolejności, struktury i organizacji jakichkolwiek prac autorskich, przy prowadzeniu swojej działalności (w tym przy świadczeniu usług lub tworzeniu programów lub materiałów dla innych klientów), a Użytkownik nie będzie domagał się od firmy Bentley ani personelu firmy Bentley wydania orzeczenia lub zarządzenia nakazującego powstrzymanie takich działań.  W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że niniejsza Część 1.10 podlega zobowiązaniom firmy Bentley do zachowania poufności opisanym w Części 2.15 i nie powinna być interpretowana jako naruszająca te zobowiązania. 

2.11. Prawa osób trzecich. Prawa oraz obowiązki Użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek programów, materiałów lub danych uzyskanych od dostawców zewnętrznych, bez względu na to, czy zostały one uzyskane przy pomocy firmy Bentley, są określane zgodnie z umowami i wytycznymi odnośnych dostawców. 

2.12. Opłaty. Firma Bentley otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w każdym Dokumencie Ofertowym, a jeśli wysokość wynagrodzenia nie została określona, wynagrodzenie będzie wypłacane według standardowych stawek firmy Bentley odpowiadających zaszeregowaniu personelu świadczącego dane usługi.  W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że długotrwałe zaangażowanie w projekt, którego koszty są naliczane na podstawie czasu i materiałów, będzie podlegać odpowiedniemu, corocznemu podwyższaniu stawek. 

2.13. Wydatki. Użytkownik jest zobowiązany pokryć również faktycznie poniesione przez firmę Bentley uzasadnione wydatki na podróże i utrzymanie albo uzgodnioną kwotę tytułem kosztów podróży i utrzymania (z wyłączeniem zwykłych dojazdów do pracy) pracowników firmy Bentley w związku z wykonaniem Pracy określonej w każdym Dokumencie Ofertowym wraz ze wszystkimi innymi bieżącymi wydatkami poniesionymi przez firmę Bentley. 

2.14. Preliminarz. Preliminarz łącznej kwoty opłat za prowadzone projekty może być podany w Dokumencie Ofertowym, ale firma Bentley nie gwarantuje realizacji takiego preliminarza. Firma Bentley powiadomi jednak Użytkownika jak najszybciej o możliwości przekroczenia preliminarza, a Użytkownik może wtedy wedle własnego uznania zakończyć dany projekt i zapłacić wyłącznie za wykonane usługi. 

2.15. Zachowanie poufności. Przy wykonywaniu Pracy firma Bentley może uzyskać informacje dotyczące Użytkownika, które są prawnie zastrzeżone, niepubliczne i oznaczone przez Użytkownika na piśmie jako poufne. Firma Bentley nie może ujawniać informacji uzyskanych podczas wykonywania Pracy żadnej osobie niezatrudnionej przez Użytkownika ani wykorzystywać inaczej niż na rzecz Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę na piśmie. Firma Bentley nie będzie zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do jakichkolwiek informacji Użytkownika, które: 

2.15.1. stały się powszechnie znane w sposób inny niż przez naruszenie Umowy; 

2.15.2. zostały legalnie uzyskane przez firmę Bentley od osoby trzeciej bez zobowiązania do zachowania poufności; lub  

2.15.3. były wcześniej znane firmie Bentley, na poparcie czego istnieją jednoznaczne i przekonujące dowody. 

Niezależnie od powyższych ograniczeń, firma Bentley i personel firmy Bentley mogą wykorzystywać i ujawniać wszelkie informacje w zakresie wymaganym na mocy orzeczenia jakiegokolwiek sądu albo innej władzy państwowej albo, w razie konieczności, dla potrzeb firmy Bentley lub jej personelu w celu ochrony ich praw wynikających z niniejszej Umowy, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony i będzie miał możliwość uzyskania ewentualnej uzasadnionej ochrony takich informacji w związku ze wspomnianym ujawnieniem. 

2.16. Odwołanie Dokumentów Ofertowych. Użytkownik albo firma Bentley może w dowolnym momencie odwołać każdy niezrealizowany Dokument Ofertowy poprzez pisemne odwołanie przekazane drugiej stronie z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem. Po odwołaniu firma Bentley zobowiązuje się przerwać Pracę wykonywaną w ramach przedmiotowego Dokumentu Ofertowego i przekazać Użytkownikowi wszystkie dokończone lub niedokończone rysunki, raporty lub inne dokumenty dotyczące danej Pracy. W przypadku odwołania Dokumentu Ofertowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wynagrodzenia, koszty i wydatki naliczone do dnia wejścia takiego odwołania w życie. 

2.17. Zakaz zatrudniania. Przez okres trwania Pracy oraz przez jeden (1) rok od zakończenia świadczenia usług profesjonalnych na podstawie niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się nie nakłaniać do podjęcia zatrudnienia ani nie zatrudniać, bezpośrednio ani pośrednio, pracowników firmy Bentley zajmujących się świadczeniem usług profesjonalnych w ramach niniejszej Umowy. Niniejsza Część 2.17 nie ma zastosowania, jeśli pracownik odpowie na publicznie dostępne ogłoszenie o pracę wystawione przez Użytkownika, jeśli Użytkownik w inny sposób nie nakłaniał pracownika do przyjęcia posady. 

2.18. Postanowienia pozostające w mocy po ustaniu Umowy. Postanowienia Umowy, które, zgodnie z ich warunkami, wymagają lub przewidują działanie stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy (w tym między innymi Części 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 i 2.17), będą wykonalne niezależnie od powyższego wygaśnięcia lub rozwiązania. 

1. Definicje.  Zawarte w niniejszych Warunkach Oferty Cloud słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami: 

1.1.Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony danych” oznaczają wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym mające zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych z późniejszymi zmianami. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli przetwarzanie prowadzone przez firmę Bentley i obejmujące Dane Osobowe nie jest objęte zakresem danego przepisu o ochronie danych, taki przepis nie ma zastosowania. 

1.2. „Magazyn Danych” oznacza ilość miejsca do przechowywania danych (w tym przechowywania kopii zapasowych oraz przechowywania poza zakładem), jeśli jest wymagana, która będzie przeznaczona na Dane Użytkownika w środowisku firmy Bentley. 

1.3. „Oferty Cloud firmy Bentley” lub „Oferty Cloud” oznaczają produkty i usługi firmy Bentley, które są udostępniane Użytkownikowi i do których dostęp Korzystający uzyskują przez Internet. 

1.4.Dane Użytkownika” oznaczają dane gromadzone lub przechowywane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Ofert Cloud, w tym między innymi informacje finansowe, biznesowe i techniczne, plany techniczne, informacje o klientach i dostawcach, dane badawcze, projekty, plany i ich zestawienia, ale nie obejmujące żadnych Informacji Prawnie Zastrzeżonych firmy Bentley.  

1.5. „Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (bezpośrednio lub pośrednio) osoby fizycznej, przetwarzane przez firmę Bentley w imieniu Użytkownika, których przetwarzanie podlega właściwym przepisom prawa.  

2. Uprawnienia.  Jeśli firma Bentley wyrazi na to zgodę, Użytkownik może subskrybować Oferty Cloud firmy Bentley zgodnie z określonymi tu szczegółowymi warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Bentley może, wedle własnego uznania, korzystać z zewnętrznego dostawcy usług w celu świadczenia Ofert Cloud firmy Bentley i/lub w celach związanych z Danymi Użytkownika. Aby móc skorzystać z tej oferty, Użytkownik musi mieć na bieżąco opłacone wszystkie faktury firmy Bentley. 

3. Oferty Cloud firmy BentleyCloud Offerings may be accessed by Subscriber under the appliable Program Terms or purchased by Subscriber for additional fees (“Cloud Offering Fees”) to be specified in an Offering Document. The Offering Document may specify the Cloud Offering Fees, any applicable limits and costs to the Cloud Offering including but not limited to, data storage, any applicable services to be delivered for the Cloud Offering such as implementation services. Ongoing management of support of the Cloud Offerings, including system availability and support service level terms applicable to the Cloud Offerings shall be set forth in Bentley’s Service Level Agreement (https://www.bentley.com/legal/sla/). In the event of a conflict between the terms of the Service Level Agreement, these Cloud Offering Terms, and the Bentley General Terms and Conditions, the terms of the Service Level Agreement control solely with respect to the service level obligations contained therein.  

4. Dozwolone Korzystanie.  Firma Bentley udzieli Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej cesji, odwołalnej, ograniczonej licencji na wykorzystywanie i uzyskiwanie dostępu do zakupionych Ofert Cloud firmy Bentley (zgodnie z warunkami jakiegokolwiek odnośnego Dokumentu Ofertowego, niniejszymi Warunkami Oferty Cloud i wszystkimi warunkami korzystania („Warunki Usługi”) przedstawionymi przy uzyskiwaniu dostępu) wyłącznie do Korzystania w Celach Produkcyjnych („Dozwolone Korzystanie”). Użytkownik nabywa wyłącznie prawo do korzystania z zakupionej Oferty Cloud i nie zyskuje żadnych praw własności do Oferty Cloud lub jej jakiejkolwiek części. Firma Bentley oraz jej dostawcy zachowają wszystkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Oferty Cloud, a każde wykorzystanie Oferty Cloud wykraczające poza Dozwolone Korzystanie będzie stanowić istotne naruszenie niniejszych Warunków Oferty Cloud; firma Bentley nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w przypadku takiego istotnego naruszenia. Oprócz ograniczeń korzystania określonych w Warunkach Usługi, Dozwolone Korzystanie przez Użytkownika podlega następującym warunkom: 

4.1. Zakup dokonany przez Użytkownika w odpowiedzi na Dokument Ofertowy nie może przekroczyć limitów określonych w tym Dokumencie Ofertowym. Jeśli zakres korzystania przez Użytkownika z Oferty Cloud przekroczy zakres zakupiony przez Użytkownika i określony w odnośnym Dokumencie Ofertowym, firma Bentley może wystawić Użytkownikowi fakturę z tytułu dodatkowych Opłat za Ofertę Cloud, a Użytkownik ma obowiązek ją zapłacić. Firma Bentley może, według własnego uznania, dodać takie dodatkowe opłaty do kolejnych faktur lub wystawić Użytkownikowi oddzielną fakturę. 

4.2. W razie wystąpienia zaległości płatniczych firma Bentley zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Ofert Cloud do momentu otrzymania wszystkich zaległych płatności. 

4.3. Firma Bentley zastrzega sobie prawo, bez wzięcia na siebie odpowiedzialności, do modyfikowania zakresu lub zawieszenia możliwości korzystania z Oferty Cloud lub jej dowolnej części, jeśli: (i) firma Bentley, według własnego uznania, stwierdzi, że takie zawieszenie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub nakazami organów rządowych albo z warunkami umów zawartych przez firmę Bentley z usługodawcami zewnętrznymi; lub (ii) firma Bentley, według własnego uznania, stwierdzi, że wydajność, integralność lub bezpieczeństwo Ofert Cloud uległy szkodliwym wpływom lub są zagrożone naruszeniem bezpieczeństwa wskutek uzyskania do nich dostępu przez Użytkownika lub jego Korzystających. 

4.4. Użytkownik nie może dokonywać żadnych manipulacji przy oprogramowaniu lub funkcjach Ofert Cloud ani ich dowolnej części. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Ofertach Cloud żadnych materiałów zawierających wirusy, bomby czasowe, konie trojańskie, robaki, boty czyszczące lub inne programy komputerowe, które mogą uszkodzić system lub dane, zakłócić ich funkcjonowanie albo doprowadzić do ich przejęcia lub przywłaszczenia. Użytkownik nie może używać w połączeniu z Ofertami Cloud botów, agentów, przeszukiwarek aukcji ani innych przeszukujących programów komputerowych. Użytkownik nie może przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób przekazywać żadnych nielegalnych treści; żadnych treści, których Użytkownik nie ma prawa przekazywać na mocy przepisów prawa bądź stosunku umownego lub powierniczego; ani żadnych treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności należące do którejkolwiek ze stron. 

4.5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że Korzystający chronią poświadczenia, w tym hasła, wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Oferty Cloud i nie ujawniają ich żadnym osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie aktywności wykonywane z użyciem jego konta, bez względu na to, czy zostały przez niego autoryzowane. Użytkownik niezwłocznie zawiadomi firmę Bentley o jakimikolwiek nieautoryzowanym użyciu Ofert Cloud. Użytkownik zapewni, że wszystkie dane Korzystających są aktualne i niezwłocznie powiadomi firmę Bentley w przypadku zmiany danych kontaktowych lub innych danych Korzystających. 

4.6. Użytkownik ma obowiązek poinformować o wyżej wymienionych ograniczeniach wszystkich Korzystających, w tym pracowników Użytkownika i Zewnętrznych Korzystających uzyskujących dostęp do Ofert Cloud lub używających ich. Działania lub zaniechania wszelkich Korzystających uzyskujących dostęp do Ofert Cloud uznaje się za działania lub zaniechania Użytkownika, Użytkownik ponosi więc pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich określonych zobowiązań umownych. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Bentley przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania warunków niniejszej Części 4 przez Korzystających, w tym pracowników Użytkownika i Zewnętrznych Korzystających. 

5. Dostęp i dostępność Użytkownik odpowiada za zapewnienie całego wyposażenia i możliwości połączenia niezbędnych do uzyskania dostępu do Ofert Cloud i korzystania z nich przez Internet. Użytkownik akceptuje fakt, że Oferty Cloud mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z różnych powodów, obejmujących między innymi: (i) awarie systemów; (ii) procedury regularnej konserwacji lub napraw przeprowadzanych okresowo przez firmę Bentley lub usługodawców firmy Bentley; (iii) problemy ze zgodnością z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub osoby trzeciej; albo (iv) przyczyny leżące poza kontrolą firmy Bentley lub niedające się przez nią przewidzieć, w tym awarie sieci lub urządzeń, zakłócenia lub awarie na łączach telekomunikacyjnych lub służących do transmisji cyfrowej, wrogie ataki na sieć, przeciążenia sieci lub inne awarie (zwane zbiorczo „Przestojami”). Firma Bentley dołoży uzasadnionych starań, aby zawiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o planowanych Przestojach i zminimalizować zakłócenia działania Ofert Cloud związane z Przestojami. 

6. Dane Użytkownika. Bentley acknowledges, and Subscriber warrants and represents, that Subscriber owns all right, title and interest in Subscriber Data. Subscriber shall indemnify and hold Bentley harmless against all claims against Bentley alleging that the Subscriber Data collected or stored for use with the Bentley Cloud Offerings infringes any patent, trademark, trade secret, copyright, or other proprietary rights of any third party, or in any way violates any privacy or data protection laws. Bentley shall not be responsible for any failure or impairment of the Bentley Cloud Offerings caused by or related to the Subscriber Data. Bentley shall maintain the confidentiality of all Subscriber Data and shall not reproduce or copy such data except as required to as permitted under this Section 6 in connection with providing Cloud Offerings or as may be expressly authorized by Subscriber. If Subscriber Data includes Personal Data and the processing of the same is regulated by Data Protection Laws and Regulations, the parties agree to adhere to the Data Processing Addendum (https://www.bentley.com/legal/data-processing-addendum/). In the event of a conflict between the terms of the Data Processing Addendum, these Cloud Offering Terms, and the Bentley General Terms and Conditions, the terms of the Data Processing Addendum controls solely with respect to the privacy and information security obligations contained therein. Subscriber shall be solely responsible for the Subscriber Data, including without limitation for uploading such data, securing transmission of such data to Bentley, and/or appropriately formatting and configuring such data for use with the Bentley Cloud Offerings. Subscriber agrees and acknowledges that Bentley may from time-to-time collect Usage Data and that all Usage Data shall be owned by Bentley and deemed Bentley Proprietary Information. Subscriber agrees not to alter or interfere with the collection by Bentley of accurate Usage Data. 

7. Zakończenie Subskrypcji.  Oprócz praw stron do rozwiązania Umowy określonych w Warunkach Ogólnych firmy Bentley, firma Bentley może zakończyć Subskrypcję Oferty Cloud, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie bez nieuzasadnionej zwłoki, w razie rozwiązania umów zawartych przez firmę Bentley z dostawcami zewnętrznymi.  Zakończenie Subskrypcji Oferty Cloud przez którąkolwiek ze stron powoduje automatyczne zakończenie wszelkich licencji przyznanych zgodnie z Częścią 4 niniejszych Warunków Oferty Cloud.

1. Definicje. 
Zawarte w Formularzu Zamówienia Subskrypcji Usług Cloud („Formularz Zamówienia CSS”) oraz Warunkach Subskrypcji Usług Cloud słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane poniżej lub w Warunkach Ogólnych firmy Bentley. 

2. Przegląd. 
Na żądanie Użytkownika i za zgodą firmy Bentley Użytkownik oraz jego upoważnione Podmioty Powiązane (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Programu E365) mogą uczestniczyć w programie Subskrypcji Usług Cloud („CSS”), zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Subskrypcji Usług Cloud („Warunki subskrypcji usług w chmurze (CSS)”). Aby móc skorzystać z tej oferty, Użytkownik musi mieć na bieżąco opłacone wszystkie faktury firmy Bentley. Jako uczestnik programu CSS Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie płatności firmie Bentley („Opłaty CSS”), które mogą zostać wykorzystane do finansowania Usług CSS Objętych Licencją (jak zdefiniowano poniżej). Przed przystąpieniem do programu CSS Użytkownik musi podpisać Formularz Zamówienia CSS, w którym określona zostanie Początkowa Opłata CSS. W przypadku podpisania przez Użytkownika wielu Formularzy Zamówienia CSS z biegiem czasu Formularz Zamówienia CSS z najnowszą datą podpisu zastąpi wszystkie poprzednie Formularze Zamówienia CSS. 

3. Usługi objęte licencją. 
Usługi firmy Bentley objęte finansowaniem w ramach programu CSS obejmują Licencje Czasowe (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Programu SELECT), LDK (w tym Wizy i Paszporty) (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Programu SELECT), Oferty Cloud, Program E365 i Usługi cykliczne („Usługi CSS Objęte Licencją”). Firma Bentley może okresowo wprowadzać zmiany do listy Usług CSS Objętych Licencją wedle własnego uznania. Wyłącznie Usługi CSS Objęte Licencją fakturowane w czasie obowiązywania subskrypcji CSS są objęte finansowaniem CSS w ramach programu CSS.  

4. Uczestnictwo Podmiotu Powiązanego. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Podmioty Powiązane mogą korzystać z usług CSS Użytkownika do finansowania Usług CSS Objętych Licencją („Transakcje CSS Podmiotu Powiązanego”) i niniejszym upoważnia firmę Bentley do zatrzymania określonych funduszy CSS na rachunku powierniczym na poczet zapłaty za Usługi CSS Objęte Licencją. Użytkownik wyraża zgodę na wyraźną autoryzację płatności za każdą Transakcję CSS Podmiotu Powiązanego.  

5. Opłaty i salda CSS. 

5.1. Początkowa Opłata CSS. 
Użytkownik zgadza się uiścić na rzecz firmy Bentley Początkową Opłatę CSS, która jest oparta na dokonanych w dobrej wierze kalkulacjach oczekiwanej wysokości płatności, w tym wszystkie należne podatki, szacowaną za korzystanie z Usług CSS Objętych Licencja w okresie dwunastu miesięcy („Szacowane Opłaty Roczne”) rozpoczynającym się z dniem rozpoczęcia subskrypcji CSS wskazanym w Formularzu Zamówienia CSS. Wysokość Początkowej Opłaty CSS będzie stanowić początkowe saldo CSS (w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania Subskrypcji CSS zwane „Saldem CSS”), które będzie pomniejszane wraz z korzystaniem z Usług CSS Objętych Licencją. 

5.2. Uzupełnienie salda CSS. 
Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie dodatkowych płatności przed całkowitym wykorzystaniem Salda CSS.  Minimalna kwota uzupełnienia będzie oparta na saldzie wszystkich niezapłaconych faktur za Usługi CSS Objęte Licencją oraz na Szacowanych Opłatach Rocznych obliczanych dla okresu dwunastu miesięcy rozpoczynającego się z szacowanym dniem wyczerpania się Salda CSS. Użytkownik może dokonywać dodatkowych płatności w dowolnym momencie, jednak minimalna wysokość takiego uzupełnienia musi być równa Szacowanym Opłatom Rocznym obliczanym dla okresu dwunastu miesięcy rozpoczynającego się w dniu dokonania dodatkowej płatności. 

5.3. Opłaty CSS. 
Firma Bentley przekaże Użytkownikowi żądanie płatności Początkowej Opłaty CSS na kwotę zgodną z Formularzem Zamówienia CSS (dalej zwane „Żądaniem Płatności”, które może odnosić się do każdego dokumentu żądania płatności zatytułowanego „Żądanie Płatności”, „Faktura” lub o podobnej nazwie). Warunki płatności są zgodne z warunkami podanymi w Warunkach Ogólnych firmy Bentley.  Następnie firma Bentley może przekazać dodatkowe Żądanie Płatności w celu uzupełnienia Salda CSS (zgodnie z definicją w Części 5.2 niniejszej Umowy).  W przypadku zaległego Żądania Płatności firma Bentley, oprócz skorzystania z praw opisanych w Części 2.1 Warunków Ogólnych firmy Bentley, może podjąć środki techniczne mające na celu ograniczenie lub przerwanie Korzystania Użytkownika z Usług Objętych Licencją. Nieuiszczenie przez Użytkownika takiej zaległej płatności w terminie trzydziestu (30) dni może, wedle własnego uznania firmy Bentley, zostać uznane za skuteczne zakończenie uczestnictwa Użytkownika w programie CSS, a w takim przypadku:   

(a) w zakresie, w jakim środki techniczne wspomniane powyżej w niniejszej Części 5.3 nie obejmują przerwania dostępu do Usług CSS Objętych Licencją, taki dostęp zostanie przerwany w momencie zakończenia uczestnictwa; 

(b) Użytkownik otrzyma fakturę za Usługi CSS Objęte Licencją świadczone w takim okresie; oraz 

(c) firma Bentley zwróci wszelkie pozostałe fundusze CSS zgodnie z Częścią 6.2 niniejszej Umowy.  

5.4. Oświadczenia CSS. 
Po zakończeniu każdego kwartału firma Bentley przekaże Użytkownikowi oświadczenie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi korzystania z Usług CSS Objętych Licencją oraz pozostałym Saldem CSS Użytkownika dostępnym na zakończenie kwartału.  

6. Postanowienia różne. 

6.1. Poufność warunków. 
Użytkownik niniejszym akceptuje fakt, że warunki Formularza Zamówienia CSS mają charakter poufny oraz Użytkownik niniejszym zgadza się, że ani on, ani jego Podmioty Powiązane nie będą ujawniać treści Formularza Zamówienia CSS żadnej osobie trzeciej.  

6.2. Saldo CSS po rozwiązaniu Umowy. 
Każde dodatnie Saldo CSS występujące po rozwiązaniu Umowy zostanie zwrócone Użytkownikowi w terminie trzydziestu (30) dni od momentu, gdy rozwiązanie Umowy stanie się skuteczne.     

6.3. Kolizja. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Warunkami Subskrypcji Usług Cloud a Umową lub jakimikolwiek innymi, właściwymi warunkami firmy Bentley, Warunki Subskrypcji Usług Cloud będą wiążące w odniesieniu do uczestnictwa Użytkownika w programie CSS. 

Te Warunki Właściwe dla Danego Kraju zawierają specjalne warunki Umowy mające zastosowanie do Użytkownika z siedzibą główną zarejestrowaną w poniższych krajach, które zmieniają Warunki Ogólne.

Kraj 

Nr klauzuli 

Treść klauzuli 

Notes 

Stany Zjednoczone 

8.12 

Jeżeli Produkty zostały nabyte dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji lub organów pomocniczych („Rząd USA”), objęte są one zastrzeżonymi szczególnymi prawami. Produkty wraz z załączoną dokumentacją stanowią, w zależności od sytuacji, „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego”, odpowiednio stosownie do przepisów 48 CFR. 12.212 i 227.7202, oraz „zastrzeżone oprogramowanie komputerowe”, stosownie do przepisów 48 CFR. 52.227-19(a). Używanie, modyfikacja, reprodukcja, publikowanie, wykorzystywanie, pokazanie lub ujawnienie Produktów oraz towarzyszącej im dokumentacji przez Rząd USA podlegają ograniczeniom wskazanym w niniejszej Umowie oraz wynikającym z przepisów 48 CFR. 12.212, 52.227-19, 227.7202 oraz 1852.227-86. 

Niniejsza klauzula stanowi Część 8.12 Warunków Ogólnych. 

Wielka Brytania 

5.6 

O ile niniejsza Umowa nie stanowi międzynarodowej umowy dostawy towarów zgodnie ze znaczeniem podanym w części 26 Ustawy o Nieuczciwych Warunkach Umów z 1977 r. (Unfair Contract Terms Act 1977), firma Bentley nie wyłącza odpowiedzialności za  

(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy Bentley, jej członków zarządu, pracowników, wykonawców lub przedstawicieli; 

(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; 

(c) naruszenie zobowiązań nałożonych na mocy części 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 r. (Sale of Goods Act 1979) lub części 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Usług z 1982 r. (Supply of Goods and Services Act 1982); lub 

(d) żadnej innej odpowiedzialności niepodlegającej wyłączeniu na mocy prawa. 

Dodatkowy tekst dodany na końcu części 5.6 Warunków Ogólnych. 

Języki

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.