Strona główna / Centrum zasobów

Zmiany w umowie dotyczącej programu

Niedawno wprowadziliśmy zmiany w naszych umowach dotyczących programów komercyjnych i sposobach ich zawierania. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zawierają szczegółowe objaśnienie zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących zmian w strukturze i treści naszych umów.
Dla dotychczasowych korzystających, którzy są zainteresowani szczegółowymi wytycznymi, przydatna może być również część dotycząca zmian ram umownych.

Najczęściej zadawane pytania

Umowa dotycząca Programu SELECT jest naszą podstawową umową licencyjną, która określa prawne warunki korzystania przez klientów z naszego oprogramowania i usług oraz świadczenia, które przysługują klientom od firmy Bentley. Mimo że umowa nosi tytuł „Umowa dotycząca Programu SELECT”, zawarcie jej stanowi warunek przystąpienia do innych programów licencjonowania, w tym Enterprise 365 (E365) oraz Enterprise 365 dla sektora publicznego (EPS lub EPS-365).

Oprócz zmian w treści wprowadzamy usprawnienia w procesie zawierania umów, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i naszymi aktualnymi programami licencjonowania dla przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat zmian w procesie dotyczącym umów znajduje się w odpowiedzi na poniższe pytanie.

Struktura umowy: Obecna Umowa dotycząca Programu SELECT stanowi platformę lub ramy umowne z załącznikami, które dotyczą warunków i dziedzin poszczególnych programów. Nowa struktura obejmuje trzy odrębne umowy dla poszczególnych programów komercyjnych (SELECT, E365, EPS); klient będzie zawierał osobną, autonomiczną umowę właściwą dla programu komercyjnego, który subskrybuje. Klient będzie teraz wyrażał zgodę wyłącznie na warunki dotyczące konkretnego programu komercyjnego, który subskrybuje. Bardziej szczegółowe porównanie nowej struktury z poprzednią Umową dotyczącą Programu SELECT zamieszczono poniżej w części Zmiany ram umownych.  

Zmiana w umowie: Ostatnia zmiana w umowie została wprowadzona w 2014 roku, zatem przyszła pora na aktualizację. Aby ułatwić klientom zapoznawanie się ze zmianami, udostępnimy wersję z zaznaczonymi różnicami, przeznaczoną dla menedżerów ds. umów, działów zakupów oraz wszystkich osób, które potrzebują szczegółowych informacji o wprowadzonych zmianach i ich przyczynach.

Usprawniony proces zawierania umów umożliwia nam uniknięcie niektórych etapów. Klient otrzyma Dokument Ofertowy zawierający adres URL. Klient może skorzystać z tego linku i uzyskać dostęp nie tylko do warunków umowy, lecz także do objaśnień nowej struktury umowy oraz różnic między starymi a nowymi umowami. Przyjmując nasze standardowe warunki, klient może jednostronnie zakończyć proces zawierania umowy, po prostu zwracając podpisany Dokument Ofertowy do firmy Bentley. Dla wielu klientów ten proces znacznie przyspieszy zawieranie transakcji (umowy).

Subskrypcja usług w chmurze (CSS) nie ulega zmianie, ale warunki subskrypcji CSS są obecnie zawarte w umowach SELECT i E365. Opłaty E365 MUSZĄ być finansowane za pośrednictwem subskrypcji CSS, dlatego jej warunki zawsze mają znaczenie dla subskrypcji E365. W ramach programu SELECT tylko niektóre oferty (np. PWDI) wymagają finansowania CSS, zatem warunki tej subskrypcji będą istotne tylko dla użytkowników korzystających z Usług CSS Objętych Licencją.

Dotychczasowi użytkownicy zauważą, że znaczna część nowych ram umownych jest bardzo podobna do Umowy dotyczącej Programu SELECT (2014), której wersja z zaznaczonymi zmianami jest tutaj dostępna.

Nowa struktura naszych umów zbudowana jest wokół naszych programów komercyjnych, w tym Enterprise 365, Enterprise 365 dla sektora publicznego oraz samego Programu SELECT, przy czym warunki każdego programu komercyjnego określone są w osobnej, kompleksowej umowie. Dlatego treść każdej umowy zależy od oferowanego programu komercyjnego. Jednak wiele części umów ma zastosowanie do wszystkich programów komercyjnych (patrz części Tabeli 1 zapisane kursywą).

Nowe warunki wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 r., a użytkowników zaczynają obowiązywać z chwilą odnowienia subskrypcji lub zawarcia nowej umowy dotyczącej oferowanego programu komercyjnego/produktu.

Tabela 1: Zależności między Załącznikami z 2014 roku a nową strukturą umów

Załączniki do Umowy Select (2014)

Części w nowych ramach umownych

Uprawnienia

Załącznik A Korzyści z Programu SELECT

Warunki Programu SELECT

•Umowa dotycząca Programu SELECT

Warunki Wsparcia i Konserwacji

•Umowa dotycząca Programu SELECT
•Umowa dotycząca Programu E365
•Umowa dotycząca Programu EPS

Załącznik E365

Warunki Programu E365

•Umowa dotycząca Programu E365

Załącznik EPS

Warunki Programu EPS

•Umowa dotycząca Programu EPS

Załącznik B Warunki Ogólne

Warunki ogólne

•Umowa dotycząca Programu SELECT
•Umowa dotycząca Programu E365
•Umowa dotycząca Programu EPS

Załącznik C Usługi Profesjonalne

Warunki Świadczenia Usług

•Umowa dotycząca Programu SELECT
•Umowa dotycząca Programu E365
•Umowa dotycząca Programu EPS

Załącznik F Oferty Cloud firmy Bentley

Warunki Oferty Cloud

•Umowa dotycząca Programu SELECT
•Umowa dotycząca Programu E365
•Umowa dotycząca Programu EPS

Załącznik CS

Warunki Subskrypcji Usług Cloud

•Program SELECT
•Program E365

 

Warunki Właściwe dla Danego Kraju

•Umowa dotycząca Programu SELECT
•Umowa dotycząca Programu E365
•Umowa dotycząca Programu EPS

Tabela 2: Nowa struktura umów dotyczących poszczególnych programów komercyjnych

Program SELECT

E365

EPS

Warunki Programu SELECT

Warunki Programu E365

Warunki Programu EPS

Warunki ogólne

Warunki ogólne

Warunki ogólne

Warunki Wsparcia i Konserwacji

Warunki Wsparcia i Konserwacji

Warunki Wsparcia i Konserwacji

Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług

Warunki Oferty Cloud

Warunki Oferty Cloud

Warunki Oferty Cloud

Warunki subskrypcji usług w chmurze (CSS)

Warunki subskrypcji usług w chmurze (CSS)

Warunki Właściwe dla Danego Państwa

Warunki Właściwe dla Danego Państwa

Warunki Właściwe dla Danego Państwa