Strona główna / Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BENTLEY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BENTLEY

 WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego

(„EULA”) jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a firmą Bentley Systems International Limited, jeśli znajduje się on poza granicami geograficznymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych lub Kanady, Bentley Systems (UK) Limited, jeśli znajduje się on w granicach geograficznych Wielkiej Brytanii, lub Bentley Systems, Incorporated, jeśli znajduje się on w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych lub Kanady („Bentley”), dla oprogramowania Bentley i związanej z nim dokumentacji online lub elektronicznej, która towarzyszy niniejszej umowie EULA, co obejmuje powiązane media i usługi internetowe Bentley (zwanego dalej „Oprogramowaniem”, które odnosi się do „Oprogramowania testowego” zdefiniowanego w następnym paragrafie).

Jeśli użytkownik jest podmiotem lub osobą („Oceniający”) korzystającą z Oprogramowania lub określonych funkcji Oprogramowania przekazanych użytkownikowi w celach testowych i ewaluacyjnych („Oprogramowanie testowe”), prawa i obowiązki licencyjne w odniesieniu do takiego korzystania przez Oceniającego są określone w artykule 3 niniejszej umowy EULA. W przypadku konfliktu między artykułem 3, a artykułem 1 lub 2 niniejszej umowy EULA w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania testowego przez użytkownika, pierwszeństwo ma artykuł 3.

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. AKCEPTACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WSZYSTKICH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA JEST WARUNKIEM UDZIELENIA PONIŻSZEJ LICENCJI. NINIEJSZA UMOWA EULA, Z EWENTUALNYMI ZMIANAMI WPROWADZONYMI PRZEZ JAKĄKOLWIEK STOSOWNĄ, PODPISANĄ UMOWĘ PISEMNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ BENTLEY, STANOWI CAŁOŚĆ WARUNKÓW I ZASAD REGULUJĄCYCH KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ

ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE LUB RÓWNOCZESNE USTNE LUB PISEMNE KOMUNIKATY, PROPOZYCJE I PREZENTACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA LUB PRZEDMIOTU UMOWY EULA.


Jeśli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na język inny niż angielski i wystąpi konflikt postanowień między językiem angielskim a innym językiem, wersja angielska będzie nadrzędna. Zachowaj kopię niniejszej umowy EULA do własnej dokumentacji. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA znajduje się w całości tutaj. Firma Bentley może w dowolnym momencie zaktualizować lub zmienić umowę EULA bez powiadamiania użytkownika; jednakże obowiązywać będzie forma umowy EULA obowiązująca w momencie nabycia Oprogramowania.

Artykuł 1: Warunki

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE.
  • „Użytkowanie akademickie” oznacza korzystanie z oznaczonego Oprogramowania w formie kodu obiektowego wyłącznie w celu prowadzenia wewnętrznych zajęć w klasie lub badań naukowych przez pracowników dydaktycznych i/lub studentów immatrykulowanych w programie studiów i nie obejmuje korzystania przez studentów w warunkach płatnego zatrudnienia lub innego wykorzystania zabronionego na mocy niniejszej umowy EULA.
  • „Oprogramowanie akademickie” oznacza Oprogramowanie, które jest określone jako „Edycja akademicka” lub „Licencja akademicka” (lub słowami o podobnym znaczeniu).
  • „CAL” oznacza licencję na dostęp dla klienta.
  • „Urządzenie” oznacza pojedynczy komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, pager, telefon, osobisty asystent cyfrowy, Serwer lub inne urządzenie elektroniczne używane przez Użytkownika.
  • „Użytkownik zewnętrzny” oznacza każdą osobę (nie organizację), która nie jest: (i) jednym z pełnoetatowych, niepełnoetatowych lub tymczasowych pracowników; lub (ii) tymczasowym personelem agencji lub niezależnym wykonawcą z przydziałem w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu pracy.
  • „Klucz licencyjny” oznacza dokument dostarczony użytkownikowi przez firmę Bentley w formie elektronicznej lub w innym formacie, określonym według uznania firmy Bentley, który identyfikuje licencjonowane Oprogramowanie i upoważnia do korzystania z niego.
  • „Użytkowanie produkcyjne” oznacza korzystanie z Oprogramowania w formie kodu obiektowego przez jednego Użytkownika lub Urządzenie, w zależności od sytuacji, wyłącznie do wewnętrznych celów produkcyjnych w ramach obsługi jednej lokacji.
  • „Lokalizacja” oznacza określoną lokalizację geograficzną, w której użytkownik po raz pierwszy instaluje Oprogramowanie lub korzysta z Oprogramowania.
  • „Wyłączniki czasowe” to wszelkie zegary czasowe, mechanizmy zabezpieczające przed kopiowaniem lub inne urządzenia zabezpieczające wbudowane w Oprogramowanie, które mogą dezaktywować Oprogramowanie po wygaśnięciu odpowiedniej subskrypcji lub okresu licencji terminowej.
  • „Użytkownik” lub „Oceniający” oznacza każdą osobę lub podmiot, który nie jest Użytkownikiem zewnętrznym.
 1. UDZIELENIE LICENCJI. Dopóki przestrzegane są wszystkie warunki niniejszej umowy EULA, firma Bentley udziela niewyłącznego prawa do (a) zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania do Użytku produkcyjnego w kraju, w którym Oprogramowanie zostało po raz pierwszy uzyskane oraz (b) używania dokumentacji dołączonej do Oprogramowania wyłącznie do wewnętrznych, niekomercyjnych celów referencyjnych.
 2. PRAWA ZASTRZEŻONE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Oprogramowanie jest zastrzeżonym produktem firmy Bentley lub jej dostawców, dystrybutorów i niepowiązanych stron trzecich („Dostawcy”) chronionych prawem autorskim i innymi obowiązującymi prawami własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów. Ponadto użytkownik potwierdza i zgadza się, że całe prawo, tytuł do i udział w Oprogramowaniu, w tym powiązane prawa własności intelektualnej, pozostają w posiadaniu firmy Bentley lub jej Dostawców. To udzielenie licencji może być dokonane przez firmę Bentley w imieniu Dostawców jako beneficjentów stron trzecich praw licencyjnych przewidzianych w niniejszym dokumencie. Firma Bentley zachowuje wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej umowie EULA. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE, A NIE SPRZEDAWANE.
 3. REJESTRACJA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rejestracja lub aktywacja może być wymagana, aby w pełni wykorzystać Oprogramowanie.
 4. BRAK MOŻLIWOŚCI WYNAJMU LUB KOMERCYJNEGO HOSTINGU. Oprogramowanie jest licencjonowane wyłącznie do Użytku produkcyjnego. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych za pomocą Oprogramowania. Użytkownik nie może również używać Oprogramowania do świadczenia usług opartych na opłatach lub transakcjach. Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Bentley w celu uzyskania informacji o dostępności alternatywnych cen, jeśli chce używać Oprogramowania w taki sposób.
 5. ZAKAZ „MULTIPLEKSOWANIA” I ŁĄCZENIA. Korzystanie z oprogramowania lub sprzętu, który zmniejsza liczbę urządzeń elektronicznych bezpośrednio monitorowanych lub zarządzanych przez Oprogramowanie lub bezpośrednio uzyskujących dostęp do Oprogramowania lub korzystających z niego (czasami nazywane oprogramowaniem lub sprzętem do „multipleksowania” lub „łączenia”) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji; liczba wymaganych licencji będzie równa liczbie odrębnych wejść do „front-endu” sprzętu/oprogramowania do multipleksowania lub łączenia.
 6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII WSTECZNEJ. Użytkownik nie ma prawa dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób tłumaczyć Oprogramowania, chyba że takie czynności są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe pomimo powyższego ograniczenia. W zakresie w jakim prawo wyraźnie zezwala użytkownikowi na podejmowanie czynności wymienionych w poprzednim zdaniu, użytkownik nie może korzystać z tych praw, o ile nie zawiadomił na piśmie firmy Bentley o takim zamiarze z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.
 7. REJESTROWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH. Użytkownik zgadza się, że firma Bentley może gromadzić i wykorzystywać informacje techniczne zebrane w ramach usług wsparcia Oprogramowania, które mogą być świadczone użytkownikowi. Rejestrowanie danych w tej formie będzie używane
  tylko do ulepszania produktów firmy Bentley i/lub świadczenia spersonalizowanych usług.
 8. KOPIA ARCHIWALNA LUB ZAPASOWA. Użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii zapasowych Oprogramowania, pod warunkiem że kopie zapasowe nie będą instalowane ani używane w celach innych niż archiwalne.
 9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie oznaczone jako demo, ewaluacja, BDN, beta, podgląd technologiczny lub „NFR” (lub „Not for Resale” lub słowami o podobnym znaczeniu) nie może być sprzedawane, wymieniane ani w inny sposób przekazywane. Takie Oprogramowanie nie może być używane do celów innych niż testowanie lub ocena, chyba że określono inaczej zgodnie z oddzielną umową podpisaną przez użytkownika i firmę Bentley.
 10. OPROGRAMOWANIE AKADEMICKIE. W przypadku Oprogramowania akademickiego firma Bentley niniejszym udziela niewyłącznego prawa i licencji na używanie w formie kodu obiektowego takiego
  Oprogramowania akademickiego wyłącznie do Użytku akademickiego. Użytkownik nie może sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać Oprogramowania akademickiego. Uwaga specjalna dotycząca Oprogramowania akademickiego: Jeśli Oprogramowanie akademickie podlegające niniejszej umowie EULA zostało objęte ważną Umową dotyczącą programu Bentley Academic SELECT (lub poprzednią lub następną umową) z firmą Bentley, to na mocy tej relacji użytkownik może być uprawniony do dodatkowych i przyrostowych korzyści licencyjnych w stosunku do tych określonych w niniejszej umowie EULA. W przypadku gdy Oprogramowanie akademickie nie jest już objęte ważną Umową dotyczącą programu Bentley Academic SELECT (lub poprzednią albo następną umową) z powodu rozwiązania takiej umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu, wówczas użytkownik utraci te korzyści przyrostowe, a jego prawa licencyjne będą tylko takie, jak określono w niniejszej umowie EULA.
 11. WYŁĄCZNIKI CZASOWE. Domyślnym okresem licencjonowania firmy Bentley jest okres bezterminowy, chyba że wyraźnie określono inaczej dla licencjonowanego Oprogramowania. Jeśli licencja na Oprogramowanie podlegające niniejszej umowie EULA została udzielona na okres krótszy niż licencja wieczysta, użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może zostać dostarczone z wbudowanymi Wyłącznikami czasowymi. Użytkownik zgadza się, że Wyłączniki czasowe nie są uważane za wadę Oprogramowania i zwalnia firmę Bentley z wszelkich roszczeń, niezależnie od ich charakteru, wynikających z lub związanych z Wyłącznikami czasowymi lub ich działaniem.
 12. PRZECIWDZIAŁANIE PIRACTWU. W ramach działań prawnych mających na celu zwalczanie pirackiego oprogramowania, Oprogramowanie może zawierać mechanizm zabezpieczający, który może wykrywać instalację lub korzystanie z nielegalnych kopii Oprogramowania oraz gromadzić i przesyłać dane o tych nielegalnych kopiach. Zebrane dane nie będą obejmować żadnych danych klientów utworzonych za pomocą Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na takie wykrywanie i gromadzenie danych, a także ich przesyłanie i wykorzystywanie w przypadku wykrycia nielegalnej kopii. Jeśli użytkownik używa nielegalnej kopii naszego oprogramowania i nie wyraża zgody na gromadzenie i przesyłanie takich danych (w tym do Stanów Zjednoczonych), powinien zaprzestać używania nielegalnej wersji i skontaktować się z firmą Bentley w celu uzyskania legalnie licencjonowanej kopii.
 13. PRZENOSZENIE. Wewnętrzne. Użytkownik może przenieść Oprogramowanie i umowę EULA na inne Urządzenie w tej samej Lokalizacji, pod warunkiem całkowitego usunięcia Oprogramowania ze wszystkich wcześniejszych Urządzeń. Może również dokonać jednorazowego przeniesienia licencji CAL na innego Użytkownika lub Urządzenie znajdujące się w tej samej Lokalizacji. W tym celu konieczne może być skontaktowanie się z firmą Bentley. Zewnętrzne. Nie można przekazywać Oprogramowania i licencji udzielonej na mocy niniejszej umowy EULA lub CAL stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. W przypadku uzyskania takiej zgody, użytkownik może trwale przenieść Oprogramowanie oraz licencję udzieloną na podstawie niniejszej umowy EULA lub CAL, pod warunkiem że przeniesie Oprogramowanie oraz wszystkie nośniki na taką osobę trzecią i nie zachowa żadnych kopii. Odbiorca takiego transferu musi wyrazić zgodę na wszystkie warunki umowy EULA. Wszelkie domniemane sublicencje, cesje, transfery lub obciążenia są nieważne bez wcześniejszej zgody firmy Bentley.
 14. UAKTUALNIENIA. Nie można używać żadnego Oprogramowania określonego jako uaktualnienie, chyba że posiada się odpowiednią licencję na używanie Oprogramowania, które firma Bentley określiła jako kwalifikujące się do uaktualnienia. Po zainstalowaniu uaktualnienia użytkownik może korzystać z oryginalnego Oprogramowania, które kwalifikowało się do uaktualnienia, pod warunkiem że w danym momencie korzysta wyłącznie z uaktualnionego Oprogramowania lub wcześniejszej wersji Oprogramowania podlegającej uaktualnieniu.
 15. BRAK ROZSZERZENIA MOŻLIWOŚCI. Użytkownik może tworzyć własne aplikacje, które współdziałają lub integrują się z Oprogramowaniem. Firma Bentley wycenia swoje Oprogramowanie, między innymi, na podstawie możliwości, które ujawnia użytkownikowi. Nie można rozszerzyć Oprogramowania w celu włączenia lub odblokowania możliwości Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie określone przez firmę Bentley jako część określonej funkcjonalności użytkownika końcowego.
 16. ODDZIELENIE SKŁADNIKÓW. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Części składowe Oprogramowania nie mogą być rozdzielane i instalowane lub używane na wielu Urządzeniach.
 17. ZAKOŃCZENIE. W przypadku naruszenia warunków i postanowień niniejszej umowy EULA, firma Bentley może rozwiązać niniejszą umowę EULA bez uszczerbku dla innych praw. W takim przypadku użytkownik musi zniszczyć i usunąć wszystkie kopie Oprogramowania z Urządzenia (Urządzeń). Sekcje 1, 3, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 i 29 w szczególności zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.
 18. BRAK MOŻLIWOŚCI AUTOMATYCZNEGO WYKORZYSTANIA. Licencja na Oprogramowanie nie może być współdzielona lub używana jednocześnie na różnych Urządzeniach, ani współdzielona lub używana do obsługi wielu Użytkowników lub żądań operacyjnych, jak wskazano powyżej. W związku z tym nie można używać Oprogramowania w zautomatyzowanej, nienadzorowanej, nieinteraktywnej aplikacji serwerowej lub komponencie (w tym ASP), gdzie: (i) wiele żądań od różnych Użytkowników jest ustawianych w kolejce do przetwarzania; lub (ii) wiele żądań od jednego Użytkownika jest ustawianych w kolejce do przetwarzania, ale działa w oparciu o treści utworzone lub edytowane przez innych Użytkowników. Przykłady, które naruszałyby niniejszą sekcję 18 obejmują między innymi użycie jako serwera plotowania, tłumacza plików, serwera wydruku lub innych aplikacji wykorzystujących lub stosujących podobne metody.
 19. OGRANICZONA GWARANCJA. Z wyjątkiem Oprogramowania, które jest określone jako bezpłatne, darmowe, demonstracyjne, ewaluacyjne, BDN, beta, podgląd technologiczny lub NFR, które jest dostarczane „tak jak jest” i w szczególności bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, przez sześćdziesiąt (60) dni od daty pierwszej instalacji („Okres gwarancji”), firma Bentley gwarantuje, że (i) Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji, która jest dołączona do Oprogramowania
  ; oraz (ii) nośniki, na których Oprogramowanie jest dystrybuowane, spełniają ogólnie przyjęte standardy przemysłowe. Przyjmuje się, że ani firma Bentley, ani jej Dostawcy nie są odpowiedzialni za korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika lub za wyniki takiego korzystania. Ponadto uznaje się, że w informacjach zawartych w Oprogramowaniu mogą wystąpić błędy lub braki, że informacje zawarte w Oprogramowaniu mogą nie być aktualne lub kompletne oraz że wady sprzętu lub oprogramowania mogą uniemożliwić użytkownikowi uzyskanie dostępu do Oprogramowania. Ta ograniczona gwarancja jest oferowana wyłącznie przez firmę Bentley i nie jest rozszerzona na żaden kod oprogramowania, który może być dodany do Oprogramowania przez naszych Dostawców. Wszelkie dodatki lub aktualizacje Oprogramowania (w tym między innymi poprawki, wersje robocze lub kolejne aktualizacje) dostarczone użytkownikowi po upływie powyższego okresu Ograniczonej gwarancji nie są objęte żadną gwarancją ani warunkiem,
  wyraźnym, dorozumianym lub ustawowym.
 20. ZASTRZEŻENIE. POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ BENTLEY LUB JEJ DOSTAWCĘ. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I ZE WSZYSTKIMI WADAMI, ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO DLA SIEBIE, JAK I DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI DOBREGO TYTUŁU, GWARANCJI PRZECIWKO NARUSZENIOM ORAZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA; UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.
 21. DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie i nie jest projektowane, produkowane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako sprzęt kontrolny w niebezpiecznych warunkach wymagających niezawodnego działania, w tym w eksploatacji obiektów jądrowych, systemów nawigacji lotniczej lub łączności, kontroli ruchu lotniczego, maszynach bezpośrednio podtrzymujących życie lub systemach uzbrojenia, w przypadku których awaria Oprogramowania może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód fizycznych lub środowiskowych („Działania wysokiego ryzyka”). W związku z tym firma Bentley i jej Dostawcy w szczególności zrzekają się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności do Działań wysokiego ryzyka.
 22. ŚRODKI ZARADCZE DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Jeśli w Oprogramowaniu pojawi się wada, która stanowi naruszenie powyższej Ograniczonej gwarancji, firma Bentley według własnego uznania naprawi Oprogramowanie, zwróci cenę zapłaconą za Oprogramowanie lub wymieni wadliwe elementy, pod warunkiem że: (i) użytkownik powiadomi firmę Bentley o wadzie w Okresie gwarancji; (ii) Oprogramowanie nie jest modyfikowane ani zmieniane przez kogokolwiek innego niż firma Bentley, chyba że firma Bentley upoważniła taką osobę na piśmie; (iii) sprzęt komputerowy jest w dobrym stanie technicznym, a Oprogramowanie jest zainstalowane w oficjalnie wspieranym środowisku; oraz (iv) niezgodność nie została spowodowana przez osobę trzecią ani przez użytkownika, jego agentów, pracowników lub kontrahentów. Naprawione, poprawione lub wymienione Oprogramowanie będzie objęte niniejszą ograniczoną gwarancją przez okres pozostały do końca pierwotnego okresu gwarancji na Oprogramowanie lub przez trzydzieści (30) dni od daty: (a) zainstalowania przez użytkownika naprawionego lub wymienionego Oprogramowania; lub (b) po tym, jak firma Bentley doradzi użytkownikowi, jak obsługiwać Oprogramowanie, aby osiągnąć funkcjonalność opisaną w dokumentacji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE POWYŻSZE STANOWI JEDYNE I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE PRZEZ FIRMĘ BENTLEY OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA.
 23. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od tego, czy jakikolwiek środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełni swojego podstawowego celu prawnego, w żadnym wypadku firma Bentley ani jej Dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne, uboczne, ekonomiczne lub wynikowe, niezależnie od charakteru roszczenia, w tym między innymi za utratę zysków, koszty opóźnienia, przerwy w działalności, utratę możliwości użytkowania, koszty utraconych lub uszkodzonych danych lub dokumentacji lub zobowiązań wobec osób trzecich wynikających z jakiegokolwiek źródła, nawet jeśli firma Bentley została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy Bentley lub jej Dostawców nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika (w walucie użytej do zakupu) za Oprogramowanie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA ROZDZIELAJĄ RYZYKO MIĘDZY FIRMĘ BENTLEY A UŻYTKOWNIKA. CENA USTALONA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.
 24. USTAWOWE PRAWA KONSUMENTÓW. Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie ma na celu naruszenia ustawowych praw, które mogą przysługiwać konsumentom zgodnie z przepisami miejscowymi.
 25. SANKCJE I ŚRODKI KONTROLI EKSPORTU. Oprogramowanie podlega amerykańskim sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu, a także sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu innych agencji lub organów rządowych z siedzibą poza USA (zwanym łącznie „Sankcjami i środkami kontroli eksportu”). Niezależnie od oświadczeń składanych firmie Bentley przez użytkownika co do ostatecznego miejsca przeznaczenia Oprogramowania, użytkownik nie może eksportować, reeksportować ani przesyłać, bezpośrednio ani pośrednio, Oprogramowania, żadnej jego części ani żadnego systemu zawierającego Oprogramowanie lub jego części bez pełnego i ścisłego zastosowania się do wszystkich Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą dotyczyć Oprogramowania i/lub eksportu, reeksportu lub przesyłania, bezpośrednio lub pośrednio, Oprogramowania i związanych z nim transakcji. Podmioty, zastosowania końcowe i kraje podlegające ograniczeniom w wyniku działań rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej agencji lub organu rządowego poza terytorium Stanów Zjednoczonymi mogą ulec zmianie, a obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą być od czasu do czasu zmieniane. Użytkownik zobowiązuje się przejąć od firmy Bentley odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszeń zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej sekcji oraz zrekompensować wszelkie wynikające z takich naruszeń straty przez nią poniesione.
 26. PRAWA OGRANICZONE PRZEZ RZĄD USA. Jeżeli Oprogramowanie zostało nabyte dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji lub organów pomocniczych („Rząd USA”), jest ono dostarczane z ograniczonymi prawami.
  Oprogramowanie i załączona dokumentacja stanowią odpowiednio „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego”, stosownie do przepisów 48 CFR 12.212 i 227.7202, oraz „zastrzeżone
  oprogramowanie komputerowe”, stosownie do przepisów 48 CFR 52.227-19(a). Używanie, modyfikowanie, powielanie, udostępnianie, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie Oprogramowania i towarzyszącej dokumentacji przez Rząd USA podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i na podstawie Tytułu 48 CFR 12.212, 52.227-19, 227.7202 i 1852.227-86, jeśli dotyczy. Wykonawcą/producentem jest firma Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
 27. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli użytkownik znajduje się poza granicami geograficznymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych lub Kanady, niniejsza umowa EULA będzie
  regulowana i interpretowana zgodnie z prawem materialnym obowiązującym w Irlandii, a sądy znajdujące się w Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi sporami związanymi z niniejszą Umową. Jeśli użytkownik znajduje się
  w granicach geograficznych Wielkiej Brytanii, niniejsza umowa EULA będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem materialnym
  Anglii i Walii, a sądy znajdujące się w Anglii będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi sporami związanymi z niniejszą Umową. Jeśli użytkownik znajduje się w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych lub Kanady, niniejsza umowa EULA będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem materialnym obowiązującym w stanie Pensylwania, a sądy stanowe znajdujące się w Chester County w stanie Pensylwania i federalne
  sądy znajdujące się w Filadelfii w stanie Pensylwania będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi sporami związanymi z niniejszą Umową. Strony uzgadniają, że w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo
  przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o ujednoliceniu umów dotyczących danych komputerowych,
  które obowiązują lub mogą obowiązywać w którejkolwiek z jurysdykcji, nie będą stosować się do Umowy.
 28. ROZDZIELNOŚĆ. Postanowienia niniejszej umowy EULA uważa się za rozłączne, a nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność pozostałej jej części.
 29. NOTICES. If you are located outside the geographic boundaries of the United Kingdom, the United States or Canada please send all notices under this EULA to Bentley Systems International Limited Attn: Legal Department, 6th Floor, 1 Cumberland St, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. If you are located within the geographic boundaries of the United Kingdom, please send all notices under this EULA to Bentley Systems (UK) Limited, Attn: Legal Department, Ninth Floor, No. 20 Gracechurch Street, London, EC3V 0BG. If you are located within the geographic boundaries of the United States or Canada, please send all notices under this EULA to Bentley Systems, Incorporated, Attn: Legal Department, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
 30. PYTANIA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA należy skontaktować się z oddziałem firmy Bentley obsługującym dany kraj lub napisać na adres: Bentley Systems, Incorporated, Legal Department, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
 31. REDYSTRYBUCJA BENTLEY® VIEW™. Osoby zainteresowane redystrybucją Bentley View wewnątrz lub na zewnątrz swojej organizacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Bentley.

Artykuł 2: Warunki mające zastosowanie do Oprogramowania Serwera

Niniejszy artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i licencjonowania Oprogramowania Serwera oraz powiązanych z nim licencji CAL, a także licencji w trybie Łącznik zewnętrzny.

1. PEWNE DODATKOWE DEFINICJE.
1.1. „Oprogramowanie klienckie” oznacza oprogramowanie umożliwiające Urządzeniu dostęp do Oprogramowania Serwera lub korzystanie z niego (a także, w stosownych przypadkach, korzystanie z określonych aspektów Oprogramowania po odłączeniu od Serwera).
1.2. „Łącznik zewnętrzny” oznacza podlegający odrębnej licencji moduł dla określonego Oprogramowania Serwera, który upoważnia Użytkowników zewnętrznych do korzystania z Oprogramowania Serwera.
1.3. „Na procesor” to tryb licencjonowania Oprogramowania Serwera, w którym użytkownik otrzymuje licencję na wykorzystanie Oprogramowania Serwera na co najmniej jeden procesor fizyczny lub wirtualny w ramach wyznaczonego Serwera.
1.4. „Na Serwer” to tryb licencjonowania Oprogramowania Serwera, w którym użytkownik otrzymuje licencję na wykorzystanie Oprogramowania Serwera na wszystkich procesorach fizycznie znajdujących się w wyznaczonym Serwerze.
1.5. „Na Użytkownika” lub „Na Urządzenie” to tryby licencjonowania, które wymagają udzielenia osobnych licencji CAL odpowiednio dla każdego unikalnego Użytkownika lub Urządzenia uzyskujących dostęp do Oprogramowania Serwera lub korzystających z niego.
1.6. „Serwer” oznacza każdy z komputerów, na którym można uruchomić Oprogramowanie Serwera.
1.7. „Oprogramowanie Serwera” oznacza Oprogramowanie, które umożliwia korzystanie z usług lub funkcji na Serwerach użytkownika.
1.8. „Serwer/CAL” to tryb licencjonowania, w którym maksymalna liczba Użytkowników (lub Urządzeń, jeśli dotyczy) mogących uzyskać dostęp do Oprogramowania Serwera lub z niego korzystać w danym przedziale czasowym jest mniejsza lub równa liczbie licencji CAL, które zostały nabyte i wyznaczone do wyłącznego użytku z tym Oprogramowaniem Serwera.
2. TRYBY LICENCJONOWANIA.
2.1. Serwery. Firma Bentley udziela licencji na Oprogramowanie Serwera w trybie Serwer/CAL z licencjami CAL na Urządzenie lub Użytkownika i/lub w trybie Na procesor. Niektóre Oprogramowanie Serwera może kwalifikować się do licencjonowania w trybie Łącznik zewnętrzny. Oprogramowanie Serwera może być ograniczone, nawet w trybie licencjonowania Serwer/CAL, pod względem całkowitej liczby Urządzeń i/lub Użytkowników mogących uzyskać dostęp do wyznaczonego Produktu Serwerowego. O ile nie zostało to wyraźnie określone w dokumentacji towarzyszącej Oprogramowania Serwera, domyślnym trybem licencjonowania dla całego Oprogramowania Serwera jest Serwer/CAL z licencjami CAL na Użytkownika
2.2. Licencje CAL. Licencje CAL są udzielane przez firmę Bentley na Serwer, Urządzenie lub Użytkownika. Licencja CAL na Użytkownika umożliwia jednemu Użytkownikowi (korzystającemu z dowolnego Urządzenia) dostęp do Oprogramowania Serwera lub korzystanie z niego. Licencja CAL na Urządzenie pozwala jednemu Urządzeniu na dostęp do Oprogramowania Serwera lub korzystanie z niego. Uwaga specjalna dotycząca licencjonowania CAL: Jeżeli licencje CAL i Oprogramowanie Serwera podlegające niniejszej umowie EULA zostały objęte ważną umową dotyczącą programu komercyjnego Bentley, użytkownik może być uprawniony do dodatkowych i przyrostowych korzyści licencyjnych w stosunku do tych określonych w niniejszej umowie EULA. Jeśli umowa dotycząca programu komercyjnego Bentley zostanie rozwiązana lub w inny sposób zostanie podjęta decyzja o usunięciu licencji CAL i/lub powiązanego z nimi Oprogramowania Serwera z zakresu umowy dotyczącej programu komercyjnego Bentley, użytkownik utraci te przyrostowe korzyści, a prawa licencyjne będą tylko takie, jak określono w niniejszej umowie EULA.
2.3. Łączniki zewnętrzne. Niektóre Produkty Serwerowe mogą umożliwiać obsługę Użytkowników zewnętrznych w ramach licencji w trybie Łącznik zewnętrzny.

3. UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE W TRYBIE SERWER/CAL. O ile użytkownik przestrzega wszystkich warunków niniejszej umowy EULA, firma Bentley przyznaje mu następujące prawa:
3.1. Instalacja i użytkowanie.
(a) Oprogramowanie Serwera. Użytkownik może zainstalować jedną kopię Oprogramowania Serwera do Użytku produkcyjnego i korzystać z niej na pojedynczym Serwerze w kraju, w którym Oprogramowanie Serwera zostało pierwotnie zakupione. Użytkownik może również korzystać z dokumentacji dołączonej do Oprogramowania Serwera wyłącznie do wewnętrznych, niekomercyjnych celów referencyjnych.
(b) Oprogramowanie klienckie. Użytkownik może zainstalować i korzystać z Oprogramowania klienckiego na łącznej liczbie Urządzeń, dla których posiada dedykowaną licencję CAL.
(c) Licencje CAL. Oddzielna licencja CAL jest wymagana dla każdego Użytkownika lub Urządzenia, które uzyskuje dostęp do Oprogramowania Serwera lub korzysta z niego na którymkolwiek z Serwerów. Licencja CAL przyznaje Użytkownikowi (korzystającemu z dowolnego Urządzenia) lub Urządzeniu prawo dostępu do Oprogramowania Serwera, które zostało wdrożone na Serwerze, lub korzystania z niego w inny sposób. Maksymalna liczba Użytkowników lub Urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do Oprogramowania Serwera zainstalowanego na danym Serwerze lub korzystać z niego w danym okresie, jest równa liczbie licencji CAL (dowolnego typu) nabytych i przeznaczonych do wyłącznego użytku z tym Serwerem. Licencji CAL nie można łączyć między wewnętrznymi Użytkownikami lub Urządzeniami i są związane z jedną instalacją Oprogramowania Serwera.
(d) Pasywny Serwer fail-over. Jeśli Oprogramowanie Serwera jest używane w środowisku klastrowym, użytkownik może korzystać z Oprogramowania Serwera tymczasowo na Serwerze, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do obsługi funkcji fail-over.

4. UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SERWERA W TRYBIE NA
SERWER. O ile użytkownik przestrzega wszystkich warunków niniejszej umowy EULA, firma Bentley przyznaje mu następujące prawa:
4.1. Instalacja i użytkowanie
(a) Oprogramowanie Serwera. Użytkownik może zainstalować jedną kopię Oprogramowania Serwera do Użytku produkcyjnego i korzystać z niej na pojedynczym Serwerze w kraju, w którym Oprogramowanie Serwera zostało pierwotnie zakupione. Użytkownik może również korzystać z dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu Serwera wyłącznie do wewnętrznych, niekomercyjnych celów referencyjnych. W trybie licencjonowania Na Serwer domyślnie można używać Oprogramowania Serwera na wszystkich procesorach fizycznie zawartych w tym jednym Serwerze. Jeśli Oprogramowanie Serwera jest licencjonowane w trybie Na procesor, Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na autoryzowanej i licencjonowanej liczbie procesorów (fizycznych lub wirtualnych) w ramach danego Serwera.
(b) Oprogramowanie klienckie. W trybie licencjonowania Na Serwer, jeśli firma Bentley nie udziela licencji na Oprogramowanie Serwera z ograniczeniem maksymalnej liczby Urządzeń lub Użytkowników, którzy mogą uzyskać do niego dostęp, można zainstalować Oprogramowanie klienckie na dowolnym Urządzeniu obsługującym dowolną liczbę Użytkowników, o ile Oprogramowanie klienckie jest używane tylko w połączeniu z Oprogramowaniem Serwera.
(c) Licencje CAL. W trybie licencjonowania Na Serwer, o ile firma Bentley nie udziela licencji na Oprogramowanie Serwera z ograniczeniem maksymalnej liczby Użytkowników lub Urządzeń, które mogą uzyskać do niego dostęp, nieograniczona liczba Użytkowników lub Urządzeń może uzyskać dostęp do Oprogramowania Serwera i korzystać z niego. Licencje CAL nie są wymagane dla poszczególnych Użytkowników lub Urządzeń w trybie licencjonowania Na Serwer.
(d) Pasywny Serwer fail-over. Jeśli Oprogramowanie Serwera jest używane w środowisku klastrowym, użytkownik może tymczasowo korzystać z Oprogramowania Serwera na Serwerze, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do obsługi funkcji fail-over.
5. UDZIELENIE LICENCJI W TRYBIE ŁĄCZNIK ZEWNĘTRZNY. O ile użytkownik przestrzega wszystkich warunków niniejszej umowy EULA, firma Bentley przyznaje mu następujące prawa:
5.1. Instalacja i użytkowanie
(a) Licencja w trybie Łączniki zewnętrzne. Użytkownik może zainstalować jedną kopię Łącznika zewnętrznego i używać jej na jednym Urządzeniu oraz podłączyć to Urządzenie do wskazanego Oprogramowania Serwera, niezależnie od tego, czy znajduje się ono w tej samej Lokalizacji, ale zawsze na terenie tego samego kraju, w którym zainstalowano Oprogramowanie Serwera.

(b) Użytkownicy zewnętrzni. Domyślny tryb licencjonowania w trybie Łącznik zewnętrzny upoważnia użytkownika, dla każdej nabytej licencji w trybie Łącznik zewnętrzny, do zezwolenia dowolnej liczbie Użytkowników zewnętrznych na dostęp lub korzystanie z pojedynczej kopii wskazanego Oprogramowania Serwera, dla którego uzyskano licencję w trybie Łącznik zewnętrzny, bez konieczności nabywania licencji CAL dla każdego Użytkownika zewnętrznego. Jeżeli jakikolwiek Użytkownik nie kwalifikuje się jednoznacznie jako Użytkownik zewnętrzny, konieczne będzie udzielenie odpowiedniej licencji na takie użytkowanie i dostęp przez Użytkownika do Oprogramowania Serwera w sposób inny niż poprzez Łącznik zewnętrzny. Niektóre licencje w trybie Łącznik zewnętrzny upoważniają tylko ograniczoną liczbę Użytkowników zewnętrznych do łączenia się za pośrednictwem tego Łącznika zewnętrznego. Należy sprawdzić dokumentację produktu i Klucz licencyjny w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym informacji na temat ograniczeń i kwalifikacji.
(c) Pasywny Łącznik zewnętrzny fail-over. Jeżeli Łącznik zewnętrzny jest zainstalowany na Urządzeniu używanym w środowisku klastrowym, można tymczasowo używać Łącznika zewnętrznego na Serwerze lub Urządzeniu wykorzystywanym tylko i wyłącznie do obsługi funkcji fail-over.

Artykuł 3 — Warunki mające zastosowanie do Oprogramowania testowego

NINIEJSZA UMOWA EULA, WRAZ Z WSZELKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI UMOWAMI O ZACHOWANIU POUFNOŚCI POJAWIAJĄCYMI SIĘ LUB PRZYWOŁYWANYMI W PLIKACH DOSTARCZONYCH PODCZAS INSTALACJI, STANOWI CAŁY ZESTAW WARUNKÓW REGULUJĄCYCH KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA TESTOWEGO I DOKUMENTACJI ORAZ ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE, OŚWIADCZENIA LUB POROZUMIENIA POMIĘDZY STRONAMI.

1. Ograniczone prawa tylko do testowania.
(a) Oprogramowanie testowe zostało zaprojektowane i opracowane przez firmę Bentley, samodzielnie lub wspólnie z innymi stronami trzecimi, a niniejsza licencja jest udzielana w imieniu wszystkich stron, które przyczyniły się do powstania Oprogramowania testowego i Dokumentacji. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Oceniający jest gotów przyjąć Oprogramowanie testowe w celu jego wykorzystania i oceny. Firma Bentley jest skłonna zezwolić Oceniającemu na używanie i ocenę Oprogramowania testowego zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA w celu uzyskania informacji od Oceniającego dotyczących Oprogramowania testowego, które mogą być pomocne dla firmy Bentley w dokonywaniu wszelkich ulepszeń, poprawek lub modyfikacji. Oprogramowanie testowe może być używane tylko na jednym komputerze będącym własnością, dzierżawionym lub w inny sposób kontrolowanym przez użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania testowego na żadnej innej platformie, w tym, lecz nie wyłącznie, na serwerach, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Oprogramowanie testowe jest „w użyciu” na komputerze, gdy jest załadowane do pamięci tymczasowej (tj. RAM) lub zainstalowane w pamięci stałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie pamięci masowej) tego komputera. Jeśli Oprogramowanie testowe jest przeznaczone do świadczenia usług lub funkcjonalności dla serwerów, Oprogramowanie testowe będzie używane na jednym serwerze będącym własnością, dzierżawionym lub w inny sposób kontrolowanym przez Oceniającego.
(b) Po zaakceptowaniu Umowy poprzez kliknięcie „Akceptuję” lub pobranie Oprogramowania testowego, Bentley niniejszym przyznaje Oceniającemu bez opłat niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Oprogramowania testowego wyłącznie w celach ewaluacyjnych. To prawo zostanie zakończone w dniu, w którym firma Bentley określi według własnego uznania, że nie ma już potrzeby uzyskania informacji od Oceniającego dotyczących Oprogramowania testowego; lub w którym firma Bentley dowiedziała się, że warunki niniejszej umowy EULA zostały naruszone przez Oceniającego.

2. Ocena i raporty

Oceniający dostarczy firmie Bentley raporty dotyczące jego opinii i oceny Oprogramowania testowego. Oceniający będzie od czasu do czasu konsultował się z przedstawicielami firmy Bentley w sprawie działania Oprogramowania testowego. Oceniający zgadza się, że prawo, tytuł i udział w odniesieniu do wszelkich raportów, informacji zwrotnych lub sugestii dotyczących Oprogramowania testowego lub wszelkich wynalazków dotyczących ulepszenia, modyfikacji lub poprawy Oprogramowania testowego, powstałych podczas lub w wyniku wykonywania przez Oceniającego niniejszej umowy EULA, staną się wyłączną własnością firmy Bentley oraz że firma Bentley może ujawnić i wykorzystać takie informacje do jakichkolwiek celów całkowicie bez zobowiązań wobec Oceniającego.

3. Informacje i dane poufne i zastrzeżone.
(a) Oceniający przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie testowe składa się z oprogramowania, które stanowi zastrzeżone i poufne materiały firmy Bentley lub jej licencjodawców; a wszystkie prawa, tytuły i udziały w nim lub do niego, w tym, bez ograniczeń, wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i tajemnice handlowe, są zastrzeżoną i poufną własnością firmy Bentley lub jej licencjodawców i przy nich pozostaną. Dlatego też Oceniający nie ujawni, bezpośrednio lub pośrednio, ani nie podejmie żadnych innych działań, które spowodowałyby nieautoryzowane ujawnienie jakichkolwiek poufnych lub zastrzeżonych danych, w tym, między innymi, nie podejmie się reprodukcji danych dostarczonych Oceniającemu przez firmę Bentley.
(b) Udostępnienie informacji poufnych Oceniającemu nie stanowi komercjalizacji Oprogramowania testowego, a raczej jest udostępnieniem WYŁĄCZNIE w celach testowych. Oceniający nie ujawni żadnej stronie trzeciej warunków niniejszej umowy EULA ani wyników jakiejkolwiek oceny dokonanej przez Oceniającego na mocy niniejszej umowy, chyba że za pisemną zgodą firmy Bentley. Na żądanie firmy Bentley Oceniający poświadczy na piśmie zwrot lub zniszczenie wszystkich takich poufnych informacji.
(c) Dla celów niniejszej umowy EULA „Informacje poufne i zastrzeżone” obejmują między innymi Oprogramowanie testowe, w tym jego funkcjonalność, wydajność, cel biznesowy, specyfikacje, Dokumentację i tym podobne, wyniki testów uzyskane przez Oceniającego poprzez wykorzystanie Oprogramowania testowego, wszelkie istotne dane dotyczące wykorzystania Oprogramowania testowego przez Oceniającego, w tym, między innymi, wady, braki, błędy, pominięcia, obejścia, funkcje, ulepszenia, aktualizacje, uaktualnienia i inne informacje typowo związane z niewydanymi wersjami programów komputerowych oraz wszelkie informacje, pisemne lub ustne, związane z Oprogramowaniem testowym, w tym plany, informacje biznesowe i finansowe, które mogą być od czasu do czasu ujawniane przez firmę Bentley Oceniającemu podczas obowiązywania niniejszej umowy EULA. Obie strony rozumieją, że KAŻDA informacja dostarczona przez firmę Bentley w okresie obowiązywania umowy Oceniającemu dotycząca Oprogramowania testowego jest Informacją poufną i zastrzeżoną firmy Bentley.
(d) Strony będą wykorzystywać takie Informacje poufne i zastrzeżone wyłącznie w celu określonym w punkcie 1 powyżej. Oceniający nie może w żaden inny sposób wykorzystywać Informacji poufnych i zastrzeżonych, w całości lub w części, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. W związku z tym Oceniający zobowiązuje się nie wykorzystywać w celach komercyjnych Informacji poufnych i zastrzeżonych, a także Oceniający nie będzie tłumaczył, kopiował, dezasemblował, odtwarzał kodu źródłowego ani dekompilował żadnego Oprogramowania testowego, jak również nie będzie wykonywał kopii ani tłumaczeń żadnej Dokumentacji. Ponadto Oceniający nie będzie sporządzał żadnych raportów przedpremierowych ani udzielał wywiadów przedpremierowych dotyczących Oprogramowania testowego lub Informacji poufnych i zastrzeżonych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley.
(e) Oceniający będzie utrzymywał Informacje poufne i zastrzeżone firmy Bentley w ścisłej poufności, ograniczy wewnętrzne ujawnianie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley do pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę ich poznania, oraz będzie zachowywał taki sam stopień staranności w ochronie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley jak w przypadku ochrony własnych informacji poufnych i zastrzeżonych. Oceniający może wykonać kopie Oprogramowania testowego tylko w zakresie niezbędnym do celów niniejszej umowy EULA, pod warunkiem że Oceniający odtworzy i umieści informacje o tajemnicy handlowej, prawach autorskich lub innych prawach własności intelektualnej firmy Bentley na każdej takiej kopii oraz zamieści informację „Produkt testowy — nie kopiować ani nie rozpowszechniać”.
(f) Wszelkie inne powiązane materiały dostarczone przez firmę Bentley, w tym Dokumentacja, nie mogą być reprodukowane w żaden sposób przez Oceniającego. Oryginał i wszystkie kopie Informacji poufnych i zastrzeżonych firmy Bentley pozostaną własnością firmy Bentley i zostaną zwrócone firmie Bentley na żądanie.

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
(a) Oceniający przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie testowe nie zostało w pełni przetestowane i będzie zawierać wady lub braki, które nie zostaną lub nie mogą zostać naprawione. Oceniający przyjmuje ponadto do wiadomości, że korzystanie z Oprogramowania testowego może wiązać się z przesyłaniem, wgrywaniem, pobieraniem, tłumaczeniem lub przenoszeniem jego danych na serwer lub platformę komputerową poza kontrolą Oceniającego, a podczas przesyłania, przekazywania lub tłumaczenia danych w trakcie korzystania z Oprogramowania testowego mogą wystąpić pewne błędy w danych. Bentley przestrzega Oceniającego, aby sam określił przydatność użycia Oprogramowania testowego do jakiegokolwiek celu. Bentley ponadto przestrzega Oceniającego, aby nie używał Oprogramowania testowego w środowisku produkcyjnym.
(b) Oceniający przyjmuje do wiadomości, że firma Bentley nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku ogłoszenia lub wprowadzenia Oprogramowania testowego lub jakiegokolwiek podobnego lub kompatybilnego produktu. Oceniający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie użytkowanie, testowanie, badania i działania rozwojowe wykonywane przez niego zgodnie z niniejszą UMOWĄ są wykonywane całkowicie na jego własne ryzyko. W ZWIĄZKU Z TYM FIRMA BENTLEY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA TESTOWEGO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
(c) OCENIAJĄCY PRZYJMUJE OPROGRAMOWANIE TESTOWE „TAK, JAK JEST”, A FIRMA BENTLEY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WYNIKOWE ANI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA SANKCYJNEGO, NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU ROSZCZENIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRACONE ZYSKI, KOSZTY OPÓŹNIENIA, WSZELKIE NIEPOWODZENIA W DOSTAWIE, KOSZTY UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH DANYCH LUB DOKUMENTACJI, A TAKŻE ZA ZOBOWIĄZANIA WOBEC OSÓB TRZECICH WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEGO ŹRÓDŁA, NAWET JEŚLI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

5. Konsekwencje naruszenia
(a) Oceniający przyznaje, że:
i. z nieautoryzowanego ujawnienia Oprogramowania testowego, Informacji poufnych i zastrzeżonych uzyskanych przez Oceniającego poprzez użycie Oprogramowania testowego oraz z użycia Oprogramowania testowego w sposób inny niż rozważany w niniejszym dokumencie wynikną niemożliwe do naprawienia szkody i krzywda firmy Bentley;
ii. odszkodowanie pieniężne może nie być wystarczającym zadośćuczynieniem za nieuprawnione ujawnienie Oprogramowania testowego;
iii. firma Bentley jest uprawniona, bez zrzekania się jakichkolwiek dodatkowych praw lub środków zaradczych dostępnych dla niej zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub ustawowo, do takiego nakazu lub godziwego zadośćuczynienia, jakie może być uznane za właściwe przez sąd właściwej jurysdykcji; oraz
(b) Naruszenie niniejszej umowy EULA przez Oceniającego spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy EULA i może być przyczyną wykluczenia w innych programach Oprogramowania testowego sponsorowanych przez firmę Bentley, wśród innych środków zaradczych dostępnych dla firmy Bentley w prawie lub na zasadzie słuszności.