Strona główna / Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BENTLEY

EULA version 2023-10-16

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BENTLEY

 IMPORTANT – READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the Bentley entity set out in Article 1 Section 33 (“Bentley”), for the Bentley software and associated online or electronic documentation that accompanies this EULA, which includes the associated media and Bentley internet-based services (hereinafter referred to as “Software” which reference includes “Test Software” defined in the next paragraph). 

If you are an entity or person (“Evaluator”) using Software or certain features of Software distributed to you for testing and evaluation purposes (“Test Software”), license rights and obligations with respect to such Evaluator use are set forth in Article 3 of this EULA. To the extent there is a conflict between Article 3, and either Articles 1 or 2 of this EULA with respect to your use of Test Software, Article 3 shall take priority. 

YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE ACCESSING OR USING THE SOFTWARE. YOUR ACCEPTANCE OF ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA IS A CONDITION TO THE GRANT OF LICENSE BELOW. THIS EULA, AS MAY BE MODIFIED BY ANY APPLICABLE SIGNED WRITTEN AGREEMENT BETWEEN YOU AND BENTLEY, REPRESENTS THE ENTIRE SET OF TERMS AND CONDITIONS GOVERNING YOUR USE OF THE SOFTWARE AND SUPERSEDES ALL PRIOR OR CONTEMPORANEOUS ORAL OR WRITTEN COMMUNICATIONS, PROPOSALS AND PRESENTATIONS WITH RESPECT TO THE SOFTWARE OR THE SUBJECT MATTER OF THE EULA. 


Jeśli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na język inny niż angielski i wystąpi konflikt postanowień między językiem angielskim a innym językiem, wersja angielska będzie nadrzędna. Zachowaj kopię niniejszej umowy EULA do własnej dokumentacji. Najnowsza wersja niniejszej umowy EULA znajduje się w całości tutaj. Firma Bentley może w dowolnym momencie zaktualizować lub zmienić umowę EULA bez powiadamiania użytkownika; jednakże obowiązywać będzie forma umowy EULA obowiązująca w momencie nabycia Oprogramowania. 

Artykuł 1: Warunki

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE.
  • „Użytkowanie akademickie” oznacza korzystanie z oznaczonego Oprogramowania w formie kodu obiektowego wyłącznie w celu prowadzenia wewnętrznych zajęć w klasie lub badań naukowych przez pracowników dydaktycznych i/lub studentów immatrykulowanych w programie studiów i nie obejmuje korzystania przez studentów w warunkach płatnego zatrudnienia lub innego wykorzystania zabronionego na mocy niniejszej umowy EULA.
  • „Oprogramowanie akademickie” oznacza Oprogramowanie, które jest określone jako „Edycja akademicka” lub „Licencja akademicka” (lub słowami o podobnym znaczeniu).
  • „CAL” oznacza licencję na dostęp dla klienta.
  • „Urządzenie” oznacza pojedynczy komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, pager, telefon, osobisty asystent cyfrowy, Serwer lub inne urządzenie elektroniczne używane przez Użytkownika.
  • „Użytkownik zewnętrzny” oznacza każdą osobę (nie organizację), która nie jest: (i) jednym z pełnoetatowych, niepełnoetatowych lub tymczasowych pracowników; lub (ii) tymczasowym personelem agencji lub niezależnym wykonawcą z przydziałem w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu pracy.
  • „Klucz licencyjny” oznacza dokument dostarczony użytkownikowi przez firmę Bentley w formie elektronicznej lub w innym formacie, określonym według uznania firmy Bentley, który identyfikuje licencjonowane Oprogramowanie i upoważnia do korzystania z niego.
  • „Użytkowanie produkcyjne” oznacza korzystanie z Oprogramowania w formie kodu obiektowego przez jednego Użytkownika lub Urządzenie, w zależności od sytuacji, wyłącznie do wewnętrznych celów produkcyjnych w ramach obsługi jednej lokacji.
  • „Lokalizacja” oznacza określoną lokalizację geograficzną, w której użytkownik po raz pierwszy instaluje Oprogramowanie lub korzysta z Oprogramowania.
  • „Wyłączniki czasowe” to wszelkie zegary czasowe, mechanizmy zabezpieczające przed kopiowaniem lub inne urządzenia zabezpieczające wbudowane w Oprogramowanie, które mogą dezaktywować Oprogramowanie po wygaśnięciu odpowiedniej subskrypcji lub okresu licencji terminowej.
  • „Użytkownik” lub „Oceniający” oznacza każdą osobę lub podmiot, który nie jest Użytkownikiem zewnętrznym.
 1. UDZIELENIE LICENCJI. Dopóki przestrzegane są wszystkie warunki niniejszej umowy EULA, firma Bentley udziela niewyłącznego prawa do (a) zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania do Użytku produkcyjnego w kraju, w którym Oprogramowanie zostało po raz pierwszy uzyskane oraz (b) używania dokumentacji dołączonej do Oprogramowania wyłącznie do wewnętrznych, niekomercyjnych celów referencyjnych.
 2. PRAWA ZASTRZEŻONE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Oprogramowanie jest zastrzeżonym produktem firmy Bentley lub jej dostawców, dystrybutorów i niepowiązanych stron trzecich („Dostawcy”) chronionych prawem autorskim i innymi obowiązującymi prawami własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów. Ponadto użytkownik potwierdza i zgadza się, że całe prawo, tytuł do i udział w Oprogramowaniu, w tym powiązane prawa własności intelektualnej, pozostają w posiadaniu firmy Bentley lub jej Dostawców. To udzielenie licencji może być dokonane przez firmę Bentley w imieniu Dostawców jako beneficjentów stron trzecich praw licencyjnych przewidzianych w niniejszym dokumencie. Firma Bentley zachowuje wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej umowie EULA. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE, A NIE SPRZEDAWANE.
 3. REJESTRACJA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rejestracja lub aktywacja może być wymagana, aby w pełni wykorzystać Oprogramowanie.
 4. BRAK MOŻLIWOŚCI WYNAJMU LUB KOMERCYJNEGO HOSTINGU. Oprogramowanie jest licencjonowane wyłącznie do Użytku produkcyjnego. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych za pomocą Oprogramowania. Użytkownik nie może również używać Oprogramowania do świadczenia usług opartych na opłatach lub transakcjach. Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Bentley w celu uzyskania informacji o dostępności alternatywnych cen, jeśli chce używać Oprogramowania w taki sposób.
 5. ZAKAZ „MULTIPLEKSOWANIA” I ŁĄCZENIA. Korzystanie z oprogramowania lub sprzętu, który zmniejsza liczbę urządzeń elektronicznych bezpośrednio monitorowanych lub zarządzanych przez Oprogramowanie lub bezpośrednio uzyskujących dostęp do Oprogramowania lub korzystających z niego (czasami nazywane oprogramowaniem lub sprzętem do „multipleksowania” lub „łączenia”) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji; liczba wymaganych licencji będzie równa liczbie odrębnych wejść do „front-endu” sprzętu/oprogramowania do multipleksowania lub łączenia.
 6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII WSTECZNEJ. Użytkownik nie ma prawa dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób tłumaczyć Oprogramowania, chyba że takie czynności są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe pomimo powyższego ograniczenia. W zakresie w jakim prawo wyraźnie zezwala użytkownikowi na podejmowanie czynności wymienionych w poprzednim zdaniu, użytkownik nie może korzystać z tych praw, o ile nie zawiadomił na piśmie firmy Bentley o takim zamiarze z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.
 7. REJESTROWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH. Użytkownik zgadza się, że firma Bentley może gromadzić i wykorzystywać informacje techniczne zebrane w ramach usług wsparcia Oprogramowania, które mogą być świadczone użytkownikowi. Rejestrowanie danych w tej formie będzie używane
  tylko do ulepszania produktów firmy Bentley i/lub świadczenia spersonalizowanych usług.
 8. KOPIA ARCHIWALNA LUB ZAPASOWA. Użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii zapasowych Oprogramowania, pod warunkiem że kopie zapasowe nie będą instalowane ani używane w celach innych niż archiwalne.
 9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie oznaczone jako demo, ewaluacja, BDN, beta, podgląd technologiczny lub „NFR” (lub „Not for Resale” lub słowami o podobnym znaczeniu) nie może być sprzedawane, wymieniane ani w inny sposób przekazywane. Takie Oprogramowanie nie może być używane do celów innych niż testowanie lub ocena, chyba że określono inaczej zgodnie z oddzielną umową podpisaną przez użytkownika i firmę Bentley.
 10. OPROGRAMOWANIE AKADEMICKIE. W przypadku Oprogramowania akademickiego firma Bentley niniejszym udziela niewyłącznego prawa i licencji na używanie w formie kodu obiektowego takiego
  Oprogramowania akademickiego wyłącznie do Użytku akademickiego. Użytkownik nie może sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać Oprogramowania akademickiego. Uwaga specjalna dotycząca Oprogramowania akademickiego: Jeśli Oprogramowanie akademickie podlegające niniejszej umowie EULA zostało objęte ważną Umową dotyczącą programu Bentley Academic SELECT (lub poprzednią lub następną umową) z firmą Bentley, to na mocy tej relacji użytkownik może być uprawniony do dodatkowych i przyrostowych korzyści licencyjnych w stosunku do tych określonych w niniejszej umowie EULA. W przypadku gdy Oprogramowanie akademickie nie jest już objęte ważną Umową dotyczącą programu Bentley Academic SELECT (lub poprzednią albo następną umową) z powodu rozwiązania takiej umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu, wówczas użytkownik utraci te korzyści przyrostowe, a jego prawa licencyjne będą tylko takie, jak określono w niniejszej umowie EULA.
 11. WYŁĄCZNIKI CZASOWE. Domyślnym okresem licencjonowania firmy Bentley jest okres bezterminowy, chyba że wyraźnie określono inaczej dla licencjonowanego Oprogramowania. Jeśli licencja na Oprogramowanie podlegające niniejszej umowie EULA została udzielona na okres krótszy niż licencja wieczysta, użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może zostać dostarczone z wbudowanymi Wyłącznikami czasowymi. Użytkownik zgadza się, że Wyłączniki czasowe nie są uważane za wadę Oprogramowania i zwalnia firmę Bentley z wszelkich roszczeń, niezależnie od ich charakteru, wynikających z lub związanych z Wyłącznikami czasowymi lub ich działaniem.
 12. PRZECIWDZIAŁANIE PIRACTWU. W ramach działań prawnych mających na celu zwalczanie pirackiego oprogramowania, Oprogramowanie może zawierać mechanizm zabezpieczający, który może wykrywać instalację lub korzystanie z nielegalnych kopii Oprogramowania oraz gromadzić i przesyłać dane o tych nielegalnych kopiach. Zebrane dane nie będą obejmować żadnych danych klientów utworzonych za pomocą Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na takie wykrywanie i gromadzenie danych, a także ich przesyłanie i wykorzystywanie w przypadku wykrycia nielegalnej kopii. Jeśli użytkownik używa nielegalnej kopii naszego oprogramowania i nie wyraża zgody na gromadzenie i przesyłanie takich danych (w tym do Stanów Zjednoczonych), powinien zaprzestać używania nielegalnej wersji i skontaktować się z firmą Bentley w celu uzyskania legalnie licencjonowanej kopii.
 13. RECORDS; AUDIT. You shall maintain complete and accurate records of Software licenses acquired and your creation and use of Software to permit Bentley to determine whether you have complied with your licensing obligations. These records shall include the location and identification of your hardware on which you use each copy of the Software and identify the end users to whom you have assigned licenses. Bentley may request, and you shall, within a reasonable period of receiving Bentley’s notice, provide a written report with supporting records to meet the record keeping requirements of this Section. Further, Bentley may request, and you shall, upon seven (7) days advance written notice by Bentley, permit, reasonable inspection and copying of such records by Bentley or a third-party auditor retained by Bentley.
 14. THIRD-PARTY OPEN SOURCE. The Software may contain or be provided with third-party components subject to the terms and conditions of “open source” software licenses as identified in the documentation (“Third-Party Open Source”). The terms of such licenses will apply solely with respect to such Third-Party Open Source, including, without limitation, any provisions governing access to source code, modification or reverse engineering. Notwithstanding the foregoing, you may not use the Software or Third-Party Open Source in any manner that would cause the Software to become subject to the terms of any such license or any other “free”, “open source”, “public”, “shareware” or comparable license, including any license that requires, the Software (i) to be disclosed or distributed in source code form, (ii) to be licensed to third parties for the purpose of reverse engineering or making and/or distributing derivative works, or (iii) to be redistributable at no charge, such as, without limitation, the GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL) or the GNU Lesser General Public License (LGPL).
 15. PRZENOSZENIE. Wewnętrzne. Użytkownik może przenieść Oprogramowanie i umowę EULA na inne Urządzenie w tej samej Lokalizacji, pod warunkiem całkowitego usunięcia Oprogramowania ze wszystkich wcześniejszych Urządzeń. Może również dokonać jednorazowego przeniesienia licencji CAL na innego Użytkownika lub Urządzenie znajdujące się w tej samej Lokalizacji. W tym celu konieczne może być skontaktowanie się z firmą Bentley. Zewnętrzne. Nie można przekazywać Oprogramowania i licencji udzielonej na mocy niniejszej umowy EULA lub CAL stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bentley. W przypadku uzyskania takiej zgody, użytkownik może trwale przenieść Oprogramowanie oraz licencję udzieloną na podstawie niniejszej umowy EULA lub CAL, pod warunkiem że przeniesie Oprogramowanie oraz wszystkie nośniki na taką osobę trzecią i nie zachowa żadnych kopii. Odbiorca takiego transferu musi wyrazić zgodę na wszystkie warunki umowy EULA. Wszelkie domniemane sublicencje, cesje, transfery lub obciążenia są nieważne bez wcześniejszej zgody firmy Bentley.
 16. UAKTUALNIENIA. Nie można używać żadnego Oprogramowania określonego jako uaktualnienie, chyba że posiada się odpowiednią licencję na używanie Oprogramowania, które firma Bentley określiła jako kwalifikujące się do uaktualnienia. Po zainstalowaniu uaktualnienia użytkownik może korzystać z oryginalnego Oprogramowania, które kwalifikowało się do uaktualnienia, pod warunkiem że w danym momencie korzysta wyłącznie z uaktualnionego Oprogramowania lub wcześniejszej wersji Oprogramowania podlegającej uaktualnieniu.
 17. BRAK ROZSZERZENIA MOŻLIWOŚCI. Użytkownik może tworzyć własne aplikacje, które współdziałają lub integrują się z Oprogramowaniem. Firma Bentley wycenia swoje Oprogramowanie, między innymi, na podstawie możliwości, które ujawnia użytkownikowi. Nie można rozszerzyć Oprogramowania w celu włączenia lub odblokowania możliwości Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie określone przez firmę Bentley jako część określonej funkcjonalności użytkownika końcowego.
 18. ODDZIELENIE SKŁADNIKÓW. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Części składowe Oprogramowania nie mogą być rozdzielane i instalowane lub używane na wielu Urządzeniach.
 19. ZAKOŃCZENIE. W przypadku naruszenia warunków i postanowień niniejszej umowy EULA, firma Bentley może rozwiązać niniejszą umowę EULA bez uszczerbku dla innych praw. W takim przypadku użytkownik musi zniszczyć i usunąć wszystkie kopie Oprogramowania z Urządzenia (Urządzeń). Sekcje 1, 3, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 i 29 w szczególności zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.
 20. BRAK MOŻLIWOŚCI AUTOMATYCZNEGO WYKORZYSTANIA. Licencja na Oprogramowanie nie może być współdzielona lub używana jednocześnie na różnych Urządzeniach, ani współdzielona lub używana do obsługi wielu Użytkowników lub żądań operacyjnych, jak wskazano powyżej. W związku z tym nie można używać Oprogramowania w zautomatyzowanej, nienadzorowanej, nieinteraktywnej aplikacji serwerowej lub komponencie (w tym ASP), gdzie: (i) wiele żądań od różnych Użytkowników jest ustawianych w kolejce do przetwarzania; lub (ii) wiele żądań od jednego Użytkownika jest ustawianych w kolejce do przetwarzania, ale działa w oparciu o treści utworzone lub edytowane przez innych Użytkowników. Przykłady, które naruszałyby niniejszą sekcję 18 obejmują między innymi użycie jako serwera plotowania, tłumacza plików, serwera wydruku lub innych aplikacji wykorzystujących lub stosujących podobne metody.
 21. OGRANICZONA GWARANCJA. Z wyjątkiem Oprogramowania, które jest określone jako bezpłatne, darmowe, demonstracyjne, ewaluacyjne, BDN, beta, podgląd technologiczny lub NFR, które jest dostarczane „tak jak jest” i w szczególności bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, przez sześćdziesiąt (60) dni od daty pierwszej instalacji („Okres gwarancji”), firma Bentley gwarantuje, że (i) Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji, która jest dołączona do Oprogramowania
  ; oraz (ii) nośniki, na których Oprogramowanie jest dystrybuowane, spełniają ogólnie przyjęte standardy przemysłowe. Przyjmuje się, że ani firma Bentley, ani jej Dostawcy nie są odpowiedzialni za korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika lub za wyniki takiego korzystania. Ponadto uznaje się, że w informacjach zawartych w Oprogramowaniu mogą wystąpić błędy lub braki, że informacje zawarte w Oprogramowaniu mogą nie być aktualne lub kompletne oraz że wady sprzętu lub oprogramowania mogą uniemożliwić użytkownikowi uzyskanie dostępu do Oprogramowania. Ta ograniczona gwarancja jest oferowana wyłącznie przez firmę Bentley i nie jest rozszerzona na żaden kod oprogramowania, który może być dodany do Oprogramowania przez naszych Dostawców. Wszelkie dodatki lub aktualizacje Oprogramowania (w tym między innymi poprawki, wersje robocze lub kolejne aktualizacje) dostarczone użytkownikowi po upływie powyższego okresu Ograniczonej gwarancji nie są objęte żadną gwarancją ani warunkiem,
  wyraźnym, dorozumianym lub ustawowym.
 22. ZASTRZEŻENIE. POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ BENTLEY LUB JEJ DOSTAWCĘ. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I ZE WSZYSTKIMI WADAMI, ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO DLA SIEBIE, JAK I DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI DOBREGO TYTUŁU, GWARANCJI PRZECIWKO NARUSZENIOM ORAZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA; UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.
 23. DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie i nie jest projektowane, produkowane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako sprzęt kontrolny w niebezpiecznych warunkach wymagających niezawodnego działania, w tym w eksploatacji obiektów jądrowych, systemów nawigacji lotniczej lub łączności, kontroli ruchu lotniczego, maszynach bezpośrednio podtrzymujących życie lub systemach uzbrojenia, w przypadku których awaria Oprogramowania może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód fizycznych lub środowiskowych („Działania wysokiego ryzyka”). W związku z tym firma Bentley i jej Dostawcy w szczególności zrzekają się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności do Działań wysokiego ryzyka.
 24. ŚRODKI ZARADCZE DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Jeśli w Oprogramowaniu pojawi się wada, która stanowi naruszenie powyższej Ograniczonej gwarancji, firma Bentley według własnego uznania naprawi Oprogramowanie, zwróci cenę zapłaconą za Oprogramowanie lub wymieni wadliwe elementy, pod warunkiem że: (i) użytkownik powiadomi firmę Bentley o wadzie w Okresie gwarancji; (ii) Oprogramowanie nie jest modyfikowane ani zmieniane przez kogokolwiek innego niż firma Bentley, chyba że firma Bentley upoważniła taką osobę na piśmie; (iii) sprzęt komputerowy jest w dobrym stanie technicznym, a Oprogramowanie jest zainstalowane w oficjalnie wspieranym środowisku; oraz (iv) niezgodność nie została spowodowana przez osobę trzecią ani przez użytkownika, jego agentów, pracowników lub kontrahentów. Naprawione, poprawione lub wymienione Oprogramowanie będzie objęte niniejszą ograniczoną gwarancją przez okres pozostały do końca pierwotnego okresu gwarancji na Oprogramowanie lub przez trzydzieści (30) dni od daty: (a) zainstalowania przez użytkownika naprawionego lub wymienionego Oprogramowania; lub (b) po tym, jak firma Bentley doradzi użytkownikowi, jak obsługiwać Oprogramowanie, aby osiągnąć funkcjonalność opisaną w dokumentacji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE POWYŻSZE STANOWI JEDYNE I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE PRZEZ FIRMĘ BENTLEY OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA.
 25. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od tego, czy jakikolwiek środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełni swojego podstawowego celu prawnego, w żadnym wypadku firma Bentley ani jej Dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne, uboczne, ekonomiczne lub wynikowe, niezależnie od charakteru roszczenia, w tym między innymi za utratę zysków, koszty opóźnienia, przerwy w działalności, utratę możliwości użytkowania, koszty utraconych lub uszkodzonych danych lub dokumentacji lub zobowiązań wobec osób trzecich wynikających z jakiegokolwiek źródła, nawet jeśli firma Bentley została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy Bentley lub jej Dostawców nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika (w walucie użytej do zakupu) za Oprogramowanie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA ROZDZIELAJĄ RYZYKO MIĘDZY FIRMĘ BENTLEY A UŻYTKOWNIKA. CENA USTALONA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.
 26. USTAWOWE PRAWA KONSUMENTÓW. Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie ma na celu naruszenia ustawowych praw, które mogą przysługiwać konsumentom zgodnie z przepisami miejscowymi.
 27. SANKCJE I ŚRODKI KONTROLI EKSPORTU. Oprogramowanie podlega amerykańskim sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu, a także sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu innych agencji lub organów rządowych z siedzibą poza USA (zwanym łącznie „Sankcjami i środkami kontroli eksportu”). Niezależnie od oświadczeń składanych firmie Bentley przez użytkownika co do ostatecznego miejsca przeznaczenia Oprogramowania, użytkownik nie może eksportować, reeksportować ani przesyłać, bezpośrednio ani pośrednio, Oprogramowania, żadnej jego części ani żadnego systemu zawierającego Oprogramowanie lub jego części bez pełnego i ścisłego zastosowania się do wszystkich Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą dotyczyć Oprogramowania i/lub eksportu, reeksportu lub przesyłania, bezpośrednio lub pośrednio, Oprogramowania i związanych z nim transakcji. Podmioty, zastosowania końcowe i kraje podlegające ograniczeniom w wyniku działań rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej agencji lub organu rządowego poza terytorium Stanów Zjednoczonymi mogą ulec zmianie, a obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących Sankcji i środków kontroli eksportu, które mogą być od czasu do czasu zmieniane. Użytkownik zobowiązuje się przejąć od firmy Bentley odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszeń zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej sekcji oraz zrekompensować wszelkie wynikające z takich naruszeń straty przez nią poniesione.
 28. PRAWA OGRANICZONE PRZEZ RZĄD USA. Jeżeli Oprogramowanie zostało nabyte dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji lub organów pomocniczych („Rząd USA”), jest ono dostarczane z ograniczonymi prawami.
  Oprogramowanie i załączona dokumentacja stanowią odpowiednio „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego”, stosownie do przepisów 48 CFR 12.212 i 227.7202, oraz „zastrzeżone
  oprogramowanie komputerowe”, stosownie do przepisów 48 CFR 52.227-19(a). Używanie, modyfikowanie, powielanie, udostępnianie, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie Oprogramowania i towarzyszącej dokumentacji przez Rząd USA podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i na podstawie Tytułu 48 CFR 12.212, 52.227-19, 227.7202 i 1852.227-86, jeśli dotyczy. Wykonawcą/producentem jest firma Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
 29. ROZDZIELNOŚĆ. Postanowienia niniejszej umowy EULA uważa się za rozłączne, a nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność pozostałej jej części.
 30. PYTANIA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA należy skontaktować się z oddziałem firmy Bentley obsługującym dany kraj lub napisać na adres: Bentley Systems, Incorporated, Legal Department, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
 31. REDYSTRYBUCJA BENTLEY® VIEW™. Osoby zainteresowane redystrybucją Bentley View wewnątrz lub na zewnątrz swojej organizacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Bentley.
 32. BENTLEY ENTITY, GOVERNING LAW, DISPUTE RESOLUTION AND NOTICES. Depending on where your principal place of business is (or, if you are an individual, where you are resident), this Agreement is between you and the Bentley entity set out below. This Agreement will be governed by and construed in accordance with the substantive laws in force in the respective country specified in the below table. To the maximum extent permitted by applicable law, the parties agreethat the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, as amended, and the provisions of the Uniform Computer Information Transactions Act, as they may have been or hereafter may be in effect in any jurisdiction, shall not apply to this Agreement. Any dispute, controversy or claim between the parties arising under this Agreement shall be resolved pursuant to the applicable dispute resolution provision set out below. Please send all notices under this Agreement to the attention of the Bentley Legal Department and have these addressed to the respective Bentley entity according to your location per the below table.

Your principal place of business (or, if you are an individual, the place of your residency)

Odniesienia do „firmy Bentley” oznaczają następujące jednostki firmy Bentley:

Prawo właściwe to:

Wyłączna jurysdykcja/forum do rozstrzygania sporów:

Stany Zjednoczone i Kanada

Bentley Systems, Incorporated, a Delaware corporation having its registered office at 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678

Stan Pensylwania

The federal courts located in Philadelphia, Pennsylvania shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement

Wielka Brytania

Bentley Systems (UK) Limited, having its registered office at 43rd Floor, 8 Bishopsgate,
London, United Kingdom, EC2N 4BQ

Anglia i Walia

The courts located in London, England shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement

Brazylia

Bentley Systems Brasil Ltda.,
having its registered office at Avenida Paulista, 2537,9o.
andar, 09-114, São Paulo, SP, Zip Code 01310-100

Brazylia

The courts and tribunals of São Paulo, Brazil shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to txhis Agreement

Meksyk

BENTLEY SYSTEMS DE MEXICO S.A., having its registered office at de C.V, Av. Insurgentes Sur #1106 piso 7, Col. Noche Buena, CDMX, México, C.P. 03720

Meksyk

The courts and tribunals of Mexico City, Mexico shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement

Chiny

Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd., z siedzibą pod adresem Unit 1405-06, Tower 1, China Central Place, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, Chiny

Chińska Republika Ludowa

The parties agree to resolve amicably any dispute or difference arising from or in connection with this Agreement. In the event the parties are unable to settle the dispute or difference within 30 days from
the de-livery by any party of a notice confirming the existence of the dispute, any party may submit the dispute to the
China International Economic and Trade Arbitration Commission in Beijing (“CIETAC”) for final and binding arbitration in accordance with CIETAC’s rules and procedures. The award rendered by CIETAC shall be enforceable by any court of competent jurisdiction.

Tajwan

Bentley Systems, Incorporated, Taiwan Branch, having its
registered office at Spaces, 1F., No. 170, Sec. 3, Nanjing E.Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan, Republic of China.

Chińska Republika Ludowa

Any dispute, controversy, difference or
claim arising out of, relating to or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof,
shall be finally settled by arbitration referred to the Chinese Arbitration Association, Taipei in accordance with the
Association’s arbitration rules. The place of arbitration shall be in Taipei, Taiwan. The language of arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.

Indie

Bentley Systems India Private Limited, having its registered office at Suite No. 1001 & 1002,
WorkWell Suites, 10th Floor, Max House, 1516/338, 339, 340, Village Bahapur, New Delhi 110020 ,India

Indie

The courts located in New Delhi, India shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement

Cały świat, poza krajami lub regionami opisanymi powyżej

Bentley Systems International Limited, having its registered
office at 6th Floor, 1 Cumberland Place, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Irlandia

The courts located in Dublin, Ireland shall have exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement

Article 2: Terms Applicable To Server Software

Niniejszy artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i licencjonowania Oprogramowania Serwera oraz powiązanych z nim licencji CAL, a także licencji w trybie Łącznik zewnętrzny.

1. CERTAIN ADDITIONAL DEFINITIONS.
1.1. “Client Software” means software that allows a Device to access or utilize Server Software (and, also where applicable to utilize certain aspects of the Software when disconnected from the Server).
1.2. “External Connector” means a separately licensable module for specific Server Software which authorizes use of the Server Software by External Users.
1.3. “Per Processor” is a Server Software licensing mode where you are licensed to utilize the Server Software on one or more physical or virtual processors within a designated Server.
1.4. “Per Server” is a Server Software licensing mode where you are licensed to utilize the Server Software on all processors physically contained within the designated Server.
1.5. “Per User” or “Per Device” are licensing modes that require you to license a separate CAL for each unique User or Device respectively that accesses or utilizes the Server Software.
1.6. “Server” means any one of your computers that can run Server Software.
1.7. “Server Software” means Software that provides services or functionality to yourServer(s).
1.8. “Server/CAL” is a licensing mode where the maximum number of Users (or Devices, if applicable) which may access or utilize the Server Software at a given interval is less than or equal to the number of CALs that you have acquired and designated for use exclusively with that Server Software.

2. LICENSING MODES.
2.1. Servers. Bentley licenses Server Software on a Server/CAL basis with either Device or User CALs and/or on a Per Processor basis. Some Server Software may be eligible for External Connector licensing. Server Software may be limited, even in Server/CAL licensing mode, as to the total number of Devices and/or Users that may access a designated Server Product. Unless explicitly specified in the documentation accompanying the Server Software, the default licensing mode for all Server Software is Server/CAL with User CALs.
2.2. CALs. CALs are licensed by Bentley on a per Server, per Device or per User basis. A User CAL permits one User (using any Device) to access or use the Server Software. A Device CAL permits one Device to access or use the Server Software. Special Note Applicable to CAL Licensing: If you have covered the CALs and Server Software subject to this EULA pursuant to a valid Bentley commercial program agreement then you may be entitled to additional and incremental licensing benefits to those set forth in this EULA by virtue of that relationship. In the event your Bentley commercial program agreement terminates or you otherwise elect to remove CALs and/or their associated Server Software from coverage pursuant to a Bentley commercial program agreement then you will lose those incremental benefits, and your license rights will only be as set forth in this EULA.
2.3. External Connectors. Certain Server Products may be licensed to support External Users by virtue of an External Connector license.

3. GRANT OF LICENSE FOR SOFTWARE IN SERVER/CAL MODE. As and for so long as you comply with all the terms of this EULA, Bentley grants you the following rights:
3.1. Installation and Use.
(a) Server Software. You may install and use one copy of the Server Software for Production Use on a single Server in the country where the Server Software was first obtained. You may also use the documentation that accompanies the Server Software for internal, non-commercial reference purposes only.
(b) Client Software. You may install and use the Client Software on the aggregate total number of Devices to which you have dedicated a CAL for such usage.
(c) CALs. A separate CAL is required for each User or Device that accesses or uses Server Software on any of your Servers. A CAL grants a User (using any Device) or a Device the right to access or otherwise utilize the Server Software you have deployed on your Server. The maximum number of Users or Devices that may access or use Server Software installed on a particular Server at a given interval equals the number of CALs (of either type) that you acquire and designate for use exclusively with that Server. CALs cannot be pooled among internal Users or Devices and are tied to one Server Software installation.
(d) Passive Fail-Over Server. If the Server Software is used in a clustered environment, you may use the Server Software on a temporary basis on a Server that is employed only and exclusively for fail-over support.

4. GRANT OF LICENSE FOR SERVER SOFTWARE IN PER SERVER
MODE. As and for so long as you comply with all of the terms of this EULA, Bentley grants you the following rights:
4.1. Installation and Use
(a) Server Software. You may install and use one copy of the Server Software for Production Use on a single Server in the country where the Server Software was first obtained. You may also use the documentation that accompanies the Server Software for internal, non-commercial reference purposes only. In Per Server licensing mode, the Bentley default is that you may use the Server Software on all processors physically contained within that one Server. If the Server Software is licensed in Per Processor mode, you may only use the Software on the authorized and licensed number of processors (physical or virtual) within that Server.
(b) Client Software. In Per Server licensing mode, unless Bentley licenses the Server Software with a limitation on the maximum number of Devices or Users that may access it, you may install the Client Software on any Device in support of any number of Users so long as the Client Software is being used only in conjunction with the Server Software.
(c) CALs. In Per Server licensing mode, unless Bentley licenses the Server Software with a limitation on the maximum number of Users or Devices that may access it, an unlimited number of Users or Devices may access and use the Server Software. CALs are not required for individual Users or Devices in the Per Server licensing mode.
(d) Passive Fail-Over Server. If the Server Software is used in a clustered environment, you may use the Server Software on a temporary basis on a Server that is employed only and exclusively for fail-over support.

5. GRANT OF LICENSE FOR EXTERNAL CONNECTOR LICENSES. As and for so long as you comply with all of the terms of this EULA, Bentley grants you the following rights:
5.1. Installation and Use
(a) External Connector License. You may install and use one copy of the External Connector on one Device and connect that Device to the designated Server Software whether or not located at the same Site, but always within the same country as the Server Software installation.

(b) External Users. The default licensing mode for an External Connector authorizes you, for each External Connector license that you acquire, to permit any number of External Users to access or use a single copy of the designated Server Software for which the External Connector License has been obtained without the need for you to acquire a CAL for each External User. If any User does not clearly qualify as an External User then you will need to properly license such use and access by the User of the Server Software by a method other than via the External Connector. Certain External Connector licenses only authorize a limited number of External Users to connect via that External Connector, please check your Product documentation and License Key for specific details, limitations and qualifications.
(c) Passive Fail-Over External Connector. If the External Connector is installed on a Device used in a clustered environment, you may use the External Connector on a temporary basis on a Server or Device that is employed only and exclusively for fail-over support.

Artykuł 3 — Warunki mające zastosowanie do Oprogramowania testowego
NINIEJSZA UMOWA EULA, WRAZ Z WSZELKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI UMOWAMI O ZACHOWANIU POUFNOŚCI POJAWIAJĄCYMI SIĘ LUB PRZYWOŁYWANYMI W PLIKACH DOSTARCZONYCH PODCZAS INSTALACJI, STANOWI CAŁY ZESTAW WARUNKÓW REGULUJĄCYCH KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA TESTOWEGO I DOKUMENTACJI ORAZ ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE, OŚWIADCZENIA LUB POROZUMIENIA POMIĘDZY STRONAMI.

1. Ograniczone prawa tylko do testowania.
(a) Oprogramowanie testowe zostało zaprojektowane i opracowane przez firmę Bentley, samodzielnie lub wspólnie z innymi stronami trzecimi, a niniejsza licencja jest udzielana w imieniu wszystkich stron, które przyczyniły się do powstania Oprogramowania testowego i Dokumentacji. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Oceniający jest gotów przyjąć Oprogramowanie testowe w celu jego wykorzystania i oceny. Firma Bentley jest skłonna zezwolić Oceniającemu na używanie i ocenę Oprogramowania testowego zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA w celu uzyskania informacji od Oceniającego dotyczących Oprogramowania testowego, które mogą być pomocne dla firmy Bentley w dokonywaniu wszelkich ulepszeń, poprawek lub modyfikacji. Oprogramowanie testowe może być używane tylko na jednym komputerze będącym własnością, dzierżawionym lub w inny sposób kontrolowanym przez użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania testowego na żadnej innej platformie, w tym, lecz nie wyłącznie, na serwerach, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Oprogramowanie testowe jest „w użyciu” na komputerze, gdy jest załadowane do pamięci tymczasowej (tj. RAM) lub zainstalowane w pamięci stałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie pamięci masowej) tego komputera. Jeśli Oprogramowanie testowe jest przeznaczone do świadczenia usług lub funkcjonalności dla serwerów, Oprogramowanie testowe będzie używane na jednym serwerze będącym własnością, dzierżawionym lub w inny sposób kontrolowanym przez Oceniającego.
(b) Po zaakceptowaniu Umowy poprzez kliknięcie „Akceptuję” lub pobranie Oprogramowania testowego, Bentley niniejszym przyznaje Oceniającemu bez opłat niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Oprogramowania testowego wyłącznie w celach ewaluacyjnych. To prawo zostanie zakończone w dniu, w którym firma Bentley określi według własnego uznania, że nie ma już potrzeby uzyskania informacji od Oceniającego dotyczących Oprogramowania testowego; lub w którym firma Bentley dowiedziała się, że warunki niniejszej umowy EULA zostały naruszone przez Oceniającego.

2. Ocena i raporty
Oceniający dostarczy firmie Bentley raporty dotyczące jego opinii i oceny Oprogramowania testowego. Oceniający będzie od czasu do czasu konsultował się z przedstawicielami firmy Bentley w sprawie działania Oprogramowania testowego. Oceniający zgadza się, że prawo, tytuł i udział w odniesieniu do wszelkich raportów, informacji zwrotnych lub sugestii dotyczących Oprogramowania testowego lub wszelkich wynalazków dotyczących ulepszenia, modyfikacji lub poprawy Oprogramowania testowego, powstałych podczas lub w wyniku wykonywania przez Oceniającego niniejszej umowy EULA, staną się wyłączną własnością firmy Bentley oraz że firma Bentley może ujawnić i wykorzystać takie informacje do jakichkolwiek celów całkowicie bez zobowiązań wobec Oceniającego.

3. Informacje i dane poufne i zastrzeżone.
(a) Evaluator acknowledges that the Test Software consists of software which is proprietary and confidential to Bentley or its licensors; and all rights, title and interest therein or thereto, including, without limitation, all patents, copyrights, trademarks and trade secrets are proprietary and confidential to Bentley or its licensors and shall remain vested therein. Therefore, Evaluator shall not disclose, directly or indirectly, or take any other action which would result in the unauthorized disclosure of any confidential or proprietary data whatsoever, including, but not limited to, reproduction of data furnished to Evaluator by Bentley.
(b) The release of confidential information to Evaluator does not constitute a commercialization of the Test Software, but rather is a release for testing purposes ONLY. Evaluator shall not disclose to any third party the terms of this EULA nor the results of any Evaluator evaluation hereunder except with the written consent of Bentley. Evaluator shall, upon Bentley’s request, certify in writing as to the return or destruction of all such confidential information.
(c) For purposes of this EULA, “Confidential and Proprietary Information” shall include, but not be limited to, the Test Software, including its functionality, performance, business purpose, specifications, Documentation, and the like, test results obtained by Evaluator through use of the Test Software, any material data relating to use of the Test Software by Evaluator, including, but not limited to defects, deficiencies, errors, omissions, work- around, features, enhancements, updates, upgrades, and other information typically relating to unreleased version(s) of computer programs, and any and all information, either written or oral, relating to the Test Software, including plans, business and financial information, which may, from time-to-time, be disclosed by Bentley to Evaluator during the term of this EULA. It is understood by both parties that ANY information provided by Bentley during the term to Evaluator relating to the Test Software is Bentley’s Confidential and Proprietary Information.
(d) The parties shall use such Confidential and Proprietary Information only for the purpose set forth in Section 1 above. Evaluator shall make no other use of the Confidential and Proprietary Information, in whole or in part, without the specific prior written consent of Bentley. Accordingly, Evaluator agrees not to make any commercial use of Confidential and Proprietary Information, and Evaluator shall not translate, copy, disassemble, reverse engineer, or decompile any Test Software, nor shall Evaluator make copies or translations of any Documentation. Furthermore, Evaluator will not make any pre-release reports or give pre-release interviews concerning the Test Software or the Confidential and Proprietary Information without Bentley’s prior written consent.
(e) Evaluator shall maintain Bentley’s Confidential and Proprietary Information in strict confidence, shall limit internal disclosure of Confidential and Proprietary Information to employees having a legitimate need to know, and shall exercise the same degree of care in protecting Bentley’s Confidential and Proprietary Information as it exercises in protecting its own confidential and proprietary information. Evaluator may make copies of the Test Software only to the extent necessary for the purpose of this EULA, provided that Evaluator shall also reproduce and include Bentley’s trade secret, copyright, or other intellectual property rights notices on each such copy and include the legend “Test Product–Do Not Copy or Distribute.”
(f) Any other related materials supplied by Bentley, including Documentation, may not be reproduced in any manner by Evaluator. The original and all copies of Confidential and Proprietary Information shall remain the property of Bentley and shall be returned to Bentley upon demand.

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
(a) Evaluator acknowledges that the Test Software has not been completely tested and will contain defects or deficiencies which cannot or may not be corrected. Evaluator further acknowledges that use of the Test Software may involve the transmission, upload, download, translation or transfer of its data to a server or computer platform outside of Evaluator’s control, and some errors in the data may occur while transferring, transmitting or translating data while using the Test Software. Bentley cautions Evaluator to determine for itself the suitability of the use of the Test Software for any purpose. Bentley further cautions Evaluator not to use the Test Software in a production environment.
(b) Evaluator acknowledges that Bentley has no express or implied obligation to announce or to introduce the Test Software or any similar or compatible product. Evaluator acknowledges that all use, testing, research and development performed by it pursuant to this AGREEMENT are done entirely at its own risk. ACCORDINGLY, BENTLEY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE USE OR PERFORMANCE OF THE TEST SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MECHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
(c) EVALUATOR ACCEPTS THE TEST SOFTWARE IN “AS-IS” CONDITION, AND BENTLEY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, REGARDLESS OF THE NATURE OF THE CLAIM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS, COSTS OF DELAY, ANY FAILURE OF DELIVERY, COSTS OF LOST OR DAMAGED DATA OR DOCUMENTATION OR LIABILITIES TO THIRD PARTIES ARISING FROM ANY SOURCE, EVEN IF BENTLEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

5. Konsekwencje naruszenia
(a) Evaluator acknowledges that:
i. Irreparable injury and damage to Bentley will result from unauthorized disclosure of the Test Software, Confidential Information and Proprietary Information gleaned by Evaluator through use of the Test Software, and from uses of the Test Software other than as contemplated herein;
ii. Monetary damages may not be sufficient remedy for unauthorized disclosure of the Test Software;
iii. Bentley shall be entitled, without waiving any additional rights or remedies available to it at law, in equity, or by statute, to such injunctive or equitable relief as may be deemed proper by a court of competent jurisdiction; and
(b) Evaluator’s breach of this EULA shall result in immediate termination of this EULA and may be cause for exclusion in other Bentley sponsored Test Software programs, among other remedies available to Bentley at law or equity

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.