Strona główna / Regulamin

Regulamin — oferta usług szkoleniowych Bentley Institute

WAŻNE — PRZECZYTAJ DOKŁADNIE: Niniejsza umowa („Umowa”) jest umową prawną między użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem gospodarczym) a firmą Bentley Systems, Incorporated („Bentley”) na usługi szkoleniowe Bentley Institute określone na tej stronie internetowej, które mogą obejmować otwarte kursy szkoleniowe na miejscu i w trybie e-learningu oraz powiązane usługi szkoleniowe („Usługi”).

PRZEPROWADZAJĄC REJESTRACJĘ NA JAKĄKOLWIEK OFERTĘ KURSÓW BENTLEY INSTITUTE LUB INNE USŁUGI BENTLEY INSTITUTE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM WYŁĄCZENIA GWARANCJI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEPISY O ROZWIĄZYWANIU UMOWY PODANE PONIŻEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN REJESTROWAĆ SIĘ ANI KORZYSTAĆ Z ŻADNYCH USŁUG BENTLEY INSTITUTE I BEZ ZWŁOKI OPUŚCIĆ STRONĘ.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw firma Bentley może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli użytkownik nie przestrzega warunków i postanowień niniejszej Umowy.

Po zaakceptowaniu przez firmę Bentley opłaty od użytkownika na rzecz firmy Bentley użytkownik będzie uprawniony do otrzymania Usług i Materiałów określonych w niniejszym dokumencie, a także w sposób bardziej szczegółowy na podstawie poszczególnych ofert, jeśli jest to konieczne.

Firma Bentley zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich aspektów Usług bez wcześniejszego powiadomienia, w tym, ale nie tylko, do zmian w tytułach kursów, opisach kursów, zawartości kursów, instruktorach, lokalizacji, datach i cenach.

W połączeniu z warunkami wymienionymi w niniejszym dokumencie, Subskrybenci programu szkoleniowego dla przedsiębiorstw podlegają warunkom programu szkoleniowego dla przedsiębiorstw przedstawionym w umowie dotyczącej programu SELECT Subskrybenta oraz w załączniku D do subskrypcji szkoleń dla przedsiębiorstw Bentley SELECT. W przypadku jakiejkolwiek niespójności pomiędzy umową dotyczącą programu SELECT, załącznikiem D do subskrypcji szkoleń dla przedsiębiorstw Bentley SELECT a warunkami wymienionymi tutaj, umowa programu SELECT i załącznik D do subskrypcji szkoleń dla przedsiębiorstw Bentley SELECT będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do stosowania warunków dla subskrybentów szkoleń dla przedsiębiorstw.

Ceny i warunki płatności

Ceny podawane są w walucie lokalnej odpowiednio do miejsca, w którym odbywa się szkolenie. W przypadku szkoleń prowadzonych na odległość, lokalizacja uczestnika może być wykorzystana do ustalenia właściwej waluty i opłaty.

 • Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Ceny nie obejmują wydatków na rzecz instruktorów, uczestników szkolenia, sprzętu lub obiektów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie zaznaczone.
 • Ceny nie zawierają ewentualnych podatków.

Akceptowane formy płatności:

 • Subskrypcja szkoleń dla przedsiębiorstw
 • Zakupy z rabatem ilościowym
 • Zamówienie zakupu

Jako opcjonalne metody płatności Bentley Institute oferuje również subskrypcje szkoleń dla przedsiębiorstw oraz zakupy z rabatem ilościowym. Szczegóły dotyczące tych programów można znaleźć w innym miejscu.

Dodatkowe akceptowane formy płatności różnią się w zależności od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje na temat form płatności akceptowanych w konkretnej lokalizacji można znaleźć w rozdziale „Przepisy specjalne dla konkretnych lokalizacji”.

W celu potwierdzenia rejestracji płatności należy dokonać na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. W przypadku szkoleń dostarczanych asynchronicznie (co obejmuje niektóre formy e-learningu oferowane przez firmę Bentley), płatność musi być dokonana przed rozpoczęciem szkolenia.

Gdy do zapłaty za szkolenie wykorzystywane jest Zamówienie zakupu, płatność musi wpłynąć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

Bentley zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rejestrujących, których opłaty nie wpłyną do chwili rozpoczęcia szkolenia.

Rejestracja i uczestnictwo

Rejestracje przyjmowane są w miarę dostępności miejsc i według kolejności zgłoszeń. Przed upływem 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia mogą obowiązywać limity dla Subskrybentów szkoleń dla przedsiębiorstw i osób niebędących Subskrybentami.

Rejestrując się, kandydat na uczestnika szkolenia zawiera wiążącą umowę i zakłada się, że kandydat na uczestnika szkolenia posiada niezbędne uprawnienia do zaciągania zobowiązań w zakresie środków finansowych wymaganych na do opłacenia szkolenia.

Kandydaci mogą rejestrować się online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. Jeśli nie korzystasz z witryny, skontaktuj się z lokalnym biurem Bentley, aby uzyskać pomoc.

Przyjęcie rejestracji — Po otrzymaniu prośby o rejestrację na szkolenie, Bentley Institute odpowie kandydatowi na uczestnika szkolenia „potwierdzeniem rejestracji”. To potwierdzenie rejestracji nie jest gwarancją, że szkolenie odbędzie się, ale potwierdza, że firma Bentley otrzymała wniosek kandydata o rejestrację. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat otrzyma powiadomienie o możliwości umieszczenia na liście oczekujących. Ewentualne ustalenia dotyczące podróży NIE powinny być dokonywane do czasu otrzymania oficjalnego potwierdzenia rejestracji (patrz następny punkt).

Potwierdzenie rejestracji — W momencie potwierdzenia, że zajęcia szkoleniowe będą się odbywać, z reguły nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć do kandydata na uczestnika szkolenia zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. Dołączone będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniu. Informacje te mogą obejmować szczegóły dotyczące miejsca wydarzenia, mapę lokalizacji oraz czas i/lub inne szczegóły, zgodnie z wymaganiami. Godziny zajęć mogą być ustalane lokalnie.

Po rozpoczęciu szkolenia dla kandydata na uczestnika szkolenia, będzie ono uważane za zrealizowane w całości dla tego kandydata, który w tym momencie będzie określany jako uczestnik szkolenia.

Anulowanie, przeniesienie i zastąpienie

Anulowanie rejestracji przez firmę Bentley

Bentley Institute zastrzega sobie prawo do odwołania swoich zobowiązań szkoleniowych w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Bentley Institute dołoży wszelkich starań, aby każdy kandydat na szkolenie, który przesłał rejestrację na szkolenie i otrzymał potwierdzenie rejestracji, został powiadomiony o wszelkich zmianach.

Anulowanie rejestracji przez kandydata na uczestnika szkolenia

Powiadomienie o zamiarze anulowania rejestracji przez kandydata na uczestnika szkolenia musi być złożone w formie pisemnej do Bentley Institute i podlega następującym warunkom:

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których wniosek o rezygnację wpłynie na więcej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych, nie ponoszą żadnych zobowiązań.

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których prośba o rezygnację wpłynie w terminie od 8 do 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych, poniosą opłatę administracyjną w wysokości 50% należnej opłaty.

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których prośba o rezygnację wpłynie w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia lub po rozpoczęciu zajęć szkoleniowych, poniosą opłatę administracyjną w wysokości 100% należnej opłaty.

W przypadku szkoleń nagrywanych lub asynchronicznych, w których faktycznie nie ma zaplanowanej daty lub godziny rozpoczęcia ani ograniczenia liczby uczestników, anulowanie może nastąpić bez ponoszenia odpowiedzialności w dowolnym momencie przed rozpoczęciem zajęć. Po rozpoczęciu szkolenie będzie uważane za przeprowadzone w całości i nie będą dokonywane częściowe zwroty.

Przeniesienie na inne szkolenie
Powiadomienie o zamiarze przeniesienia kandydata na uczestnika szkolenia na inne szkolenie musi być złożone w formie pisemnej do Bentley Institute i podlega następującym warunkom:

Kandydat na uczestnika szkolenia będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty w oparciu o różnicę w cenie pomiędzy szkoleniem, na które jest zarejestrowany, a pożądanym nowym szkoleniem, plus dodatkowa opłata administracyjna określona poniżej.

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których wniosek o przeniesienie wpłynie na więcej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych, nie będą ponosić dodatkowych zobowiązań ponad różnicę w cenie.

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których wniosek o przeniesienie wpłynie w terminie od 8 do 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych, poniosą opłatę administracyjną w wysokości do 25% pierwotnie należnej opłaty.

Kandydaci na uczestnika szkolenia, których wniosek o przeniesienie wpłynie w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć szkoleniowych, poniosą opłatę administracyjną w wysokości do 50% pierwotnie należnej opłaty.

Z opcji przeniesienia można skorzystać tylko raz, po czym nieobecność będzie traktowana jako rezygnacja i będzie podlegać warunkom rezygnacji.

Zastępstwo 

W przypadku gdy kandydat na uczestnika szkolenia nie może wywiązać się z obowiązku obecności, może wnioskować o zastąpienie go przez inną osobę. Wniosek musi być złożony na piśmie do firmy Bentley przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych. Firma Bentley zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich wniosków o zastąpienie według własnego uznania.

Jeśli potwierdzenie rejestracji i instrukcja dołączenia do kursu zostały już wysłane do kandydata na uczestnika szkolenia, to kandydat na uczestnika szkolenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, że delegat zastępczy otrzyma wymagane informacje.

Różne

Poufność i prywatność — Firma Bentley będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez kandydatów i uczestników jako poufne i prywatne.

Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych rodzajów ofert

Otwarta rejestracja
Na razie brak.

Specyficzne dla danego konta

Anulowanie — Poza powyższymi postanowieniami dotyczącymi anulowania, w przypadku anulowania ze strony kandydata na uczestnika szkolenia, kandydat na uczestnika szkolenia będzie odpowiedzialny za wszelkie bezzwrotne wydatki poniesione przez Bentley w celu ustanowienia lub próby przeprowadzenia zajęć szkoleniowych.

Potwierdzenie rejestracji będzie zawierało informacje dotyczące obiektu, sprzętu i konfiguracji.

Obiekty i sprzęt, które będą wykorzystywane do działań szkoleniowych muszą być uznane za odpowiednie przez firmę Bentley.

Obowiązkiem kandydata na uczestnika szkolenia jest zapewnienie rozsądnego bezpieczeństwa i odpowiedniego ubezpieczenia wszystkich wynajętych obiektów i sprzętu na wypadek utraty i/lub uszkodzenia w okresie wynajmu.

Kształcenie na odległość prowadzone przez instruktora na żywo

Kształcenie prowadzone przez instruktora na żywo — Zajęcia na odległość są dostarczane przy użyciu dodatkowej technologii nauczania na odległość. Wymaga to dodatkowego kroku w procesie rejestracji, ponieważ kandydaci na uczestników szkolenia muszą skonfigurować swój system dla tego środowiska nauczania. Potwierdzenie rejestracji będzie zawierało dodatkowe informacje na temat tego procesu.

Nagrane treści edukacyjne na żądanie

 • W tej chwili brak.

Przepisy specjalne dla szczególnych lokalizacji

Kanada

Dodatkowe akceptowane formy płatności to:

 • Czek
 • Karta kredytowa

Wielka Brytania

Formularz rezerwacji — Formularz rezerwacji działań szkoleniowych Bentley Institute zostanie wysłany do wyznaczonej osoby kontaktowej przed rozpoczęciem działań szkoleniowych. Formularz rezerwacji musi być wypełniony, podpisany i zwrócony do Bentley Systems (UK) Ltd w ciągu 7 dni od daty wydania. Potwierdzenie może być wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Stany Zjednoczone

Dodatkowe akceptowane formy płatności to:

 • Czek
 • Karta kredytowa

Prawo właściwe

 • Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych.

Prawa własności

Copyright. Wszelkie tytuły i prawa autorskie do oprogramowania kursu i innych materiałów dostarczanych w związku z Usługami (w tym, bez ograniczeń, wszelkie obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, audio, muzyka i tekst), w tym wszystkie towarzyszące materiały drukowane oraz wszelkie kopie powiązanego oprogramowania Bentley (razem „Materiały”) są własnością firmy Bentley lub jej dostawców. Oprogramowanie aplikacji jest chronione prawem autorskim i postanowieniami umów międzynarodowych. Dlatego należy traktować Materiały jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.

Zgłoszenia. Jeśli zdecydują się Państwo na przesłanie na stronę internetową firmy Bentley za pomocą jakichkolwiek środków lub mediów jakichkolwiek materiałów lub innych informacji (w tym, bez ograniczeń, pomysły, koncepcje lub techniki dla nowych lub ulepszonych usług i produktów), czy to jako informacje, opinie, dane, pytania, komentarze, sugestie lub podobne, wyrażają Państwo zgodę, że takie materiały są nieograniczone i będą uważane za niepoufne i automatycznie udzielają Państwo firmie Bentley i jej cesjonariuszom niewyłącznej, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji z prawem do udzielania sublicencji na używanie, kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie tego samego.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

USŁUGI I MATERIAŁY POWIĄZANE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, JAKI JEST”. FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ I NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ WYDAJNOŚCI LUB WYNIKÓW, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z USŁUG I MATERIAŁÓW POWIĄZANYCH. FIRMA BENTLEY I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH TYTUŁU PRAWNEGO LUB NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENTLEY WYNIKAJĄCA Z WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA USŁUG LUB DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW BĘDZIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO ZWROTU OPŁAT, KTÓRE FIRMA BENTLEY OTRZYMAŁA OD UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W USŁUGACH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BENTLEY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, UBOCZNE LUB SPECJALNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI PRZEDSTAWICIEL FIRMY BENTLEY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA STRON TRZECICH.

Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych, wynikowych lub specjalnych, ani na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczeń dotyczących czasu trwania danej gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w rozpatrywanym przypadku.