Strona główna / Zasady cyklu życia firmy Bentley

Zasady cyklu życia firmy Bentley

Zasady cyklu życia firmy Bentley

Spójny cykl życia i warunki wsparcia dla aplikacji i usług firmy Bentley

Zasady stałego cyklu życia

Określony czasowo cykl wsparcia wersji dla aplikacji desktopowych i klient-serwer

Już wkrótce

Zasady ciągłego cyklu życia

Ciągły cykl wsparcia technicznego dla usług i aplikacji, które są zarządzane przez firmę Bentley i wspierane w sposób ciągły

Zasady stałego cyklu życia​

Masz pytania dotyczące naszych zasad?

Przegląd

Co robimy i dlaczego?

Firma Bentley jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług. Aby wspierać tę misję, wprowadzamy zasady stałego cyklu życia, które określają stopniowe wycofywanie starszych wersji wielu naszych produktów.

Zasady te zawierają jasno określony cykl życia i warunki wsparcia wyjaśniające, w jaki sposób dostępne usługi wsparcia technicznego i konserwacji będą się zmieniać w ciągu cyklu życia aplikacji. Przyjęcie tych zasad stałego cyklu życia umożliwi użytkownikom firmy Bentley lepsze planowanie pod kątem dużych aktualizacji wersji, jednocześnie pozostając na bieżąco z aktualizacjami zabezpieczeń i wydajności.

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania, zawsze zalecamy korzystanie z jego najnowszej wersji.

Jaki jest zakres tych zasad?

Niniejsze zasady zastępują poprzednie zasady wsparcia firmy Bentley, w tym politykę wsparcia aplikacji desktopowych, politykę wsparcia ProjectWise oraz politykę wsparcia usług zarządzania licencjami. Zasady nie obejmują usług Bentley MANAGEservices i Cloud Services zarządzanych przez firmę Bentley.

Jakie są obecne prawa i oczekiwania użytkowników?

Firma Bentley oferowała różne modele licencjonowania oprogramowania. Poniżej znajduje się skonsolidowany opis obecnej oferty i praw użytkowników:

Licencja Prawa użytkownika
Licencja wieczysta z aktywną subskrypcją SELECT/E365/EPS lub licencja tylko w ramach subskrypcji
 • Uzyskiwanie plików instalacyjnych i plików zależnych dla aplikacji, w tym najnowszej wersji.
 • Licencja oprogramowania z aktywnymi uprawnieniami udzielana na co najmniej jedno urządzenie.
 • Wsparcie techniczne.
Licencja wieczysta bez aktywnej subskrypcji SELECT/E365/EPS
 • Uzyskiwanie plików instalacyjnych dla ostatniej wersji objętej poprzednią subskrypcją.
 • Licencja oprogramowania udzielana na jedno urządzenie, bez możliwości łączenia.

Pusty nagłówek

Jakie są kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej Polityki wsparcia firmy Bentley?

Niniejsze zasady wprowadzają zmiany w naszej metodologii wersjonowania aplikacji i zawierają szczegółowe informacje na temat cyklu obsługi nowych wersji, w tym zaktualizowaną listę usług wsparcia technicznego i konserwacji. 

Wersjonowanie aplikacji

Jakie są zmiany w wersjonowaniu aplikacji?

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. zostanie zastosowane zaktualizowane wersjonowanie dla nowych wersji aplikacji firmy Bentley objętych niniejszymi zasadami. Obejmuje to korzystanie z typów wersji i i powiązanych gwarancji kompatybilności wersji, a także zmiany częstotliwości wydawania, nazewnictwa i numeracji wersji wyszczególnione poniżej. 

Jakie są typy wersji?

W poniższej tabeli przedstawiono różne typy wersji. 

Typ wersji Opis
Wersja główna Wersja, która może zawierać istotne nowe funkcje, duże ulepszenia i inne znaczące zmiany, w tym dotyczące wygody użytkownika, procesu pracy i kompatybilności. Wersje główne mogą obsługiwać instalację „side-by-side”, umożliwiając użytkownikom uruchamianie wielu wersji aplikacji na tym samym urządzeniu w celu ułatwienia migracji do nowszej wersji.
Wersja drugorzędna Wersja, która może dodawać drobne nowe funkcje lub ulepszenia oraz rozwiązywać problemy wykryte w oprogramowaniu, np. związane z wydajnością, stabilnością lub bezpieczeństwem. Wersje drugorzędne są wydawane dla obsługiwanych wersji aplikacji. Wersja drugorzędna zawsze zastępuje wcześniejsze wydanie tej samej wersji głównej.

Pusty nagłówek

Jakie są etapy obsługi aplikacji?
Etap obsługi aplikacji określa etap cyklu życia obsługi aplikacji. Poniższa tabela przedstawia poszczególne etapy.
Etap obsługi aplikacji Opis
Ciągłe wsparcie Wydano co najmniej jedną wersję główną, a aplikacja jest aktywnie rozwijana; w przyszłości planowane są nowe wersje główne lub drugorzędne.
Wsparcie wygaszane Etap ciągłego wsparcia aplikacji dobiegł końca, bez planowanych w przyszłości nowych wydań głównych wersji, i określono datę rozpoczęcia etapu wsparcia wstrzymanego — co najmniej 12 miesięcy po dacie rozpoczęcia etapu wsparcia wygaszanego.
Wsparcie wstrzymane Cykl wsparcia aplikacji dobiegł końca i nie jest ona już obsługiwana.

Pusty nagłówek

Cykl obsługi wersji

Jakie są etapy obsługi wersji?

Etap obsługi wersji określa etap cyklu życia obsługi wersji głównej. Wszystkie wersje drugorzędne są obsługiwane w tym samym etapie obsługi wersji, co wersja główna, do której się odnoszą. Poniższa tabela przedstawia poszczególne etapy.

Jakie są typy wersji?

W poniższej tabeli przedstawiono różne typy wersji. 

Etap obsługi wersji Opis
Obecna wersja Etap ten dotyczy najnowszej głównej wersji aplikacji w etapie ciągłego wsparcia. Etap bieżącej wersji nie jest ograniczony limitem czasowym. Po wydaniu nowej wersji głównej poprzednia wersja główna przechodzi do etapu wersji obsługiwanej. Kiedy aplikacja wchodzi w etap wsparcia wygaszanego, wydanie w etapie wersji obecnej również przechodzi do etapu wersji obsługiwanej.
Obsługiwana wersja Etap ten ma zastosowanie do głównych wersji do końca roku kalendarzowego, 3 lata po pierwotnej dacie wydania*. Etap obsługiwanej wersji zostanie w razie potrzeby przedłużony, aby zapewnić, że ma zastosowanie do wersji głównej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Kiedy aplikacja przechodzi do etapu wsparcia wstrzymanego, wszystkie wersje w etapie obsługiwanej wersji przechodzą do etapu wycofanej wersji.
Wycofana wersja Jest to ostatni etap, który ma zastosowanie do wersji głównych po zakończeniu etapu obsługiwanej wersji.

Pusty nagłówek

* — W przypadku wersji CONNECT Edition wydanych przed 1 stycznia 2023 r. etap obsługiwanej wersji obowiązuje najwcześniej do 31 grudnia 2025 r.

Jakie usługi wsparcia technicznego i konserwacji obejmują poszczególne etapy obsługi wersji?

Aby kwalifikować się do wsparcia, w tym pomocy technicznej i usług konserwacji, wersja musi zostać zainstalowana i uruchomiona w systemie operacyjnym, dla którego została certyfikowana i który obsługuje dostawca systemu operacyjnego. Jeśli dostawca zaprzestaje wsparcia dla systemu operacyjnego, wsparcie dla wersji aplikacji Bentley działających w tym systemie operacyjnym również zostaje przerwane, niezależnie od etapu wsparcia wersji. Te same uwagi dotyczą wersji środowiska Runtime Environment (np. Microsoft .NET Framework, Python, Node.js® lub Java) oraz systemu zarządzania bazą danych (np. Microsoft SQL Server, PostgreSQL lub MySQL), w którym aplikacja jest uruchamiana lub z którą się łączy.

Usługi wsparcia technicznego i konserwacji, które obejmuje każdy etap obsługi wersji, są szczegółowo opisane w poniższych tabelach.

Usługi wsparcia technicznego Obecna wersja Obsługiwana wersja Wycofana wersja
Źródła wsparcia online
Treści szkoleniowe online
Wsparcie telefoniczne i e-mailowe
Przesłanie zgłoszenia serwisowego

Pusty nagłówek

Usługi konserwacyjne Obecna wersja Obsługiwana wersja Wycofana wersja
Nowe funkcje
Ulepszenia
Poprawki konserwacyjne*
Nowy certyfikat środowiska

Pusty nagłówek

✓ — Obejmuje
* Firma Bentley według własnego uznania nadaje priorytet usuwaniu defektów i braków wykrytych w oprogramowaniu na podstawie wpływu na użytkowników i różnych innych kryteriów.

Najczęściej zadawane pytania

Nasi użytkownicy działają w skali globalnej, realizując projekty o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa we wszystkich obszarach projektowania, inżynierii i eksploatacji infrastruktury. Przepisy dotyczące realizacji projektów stale ewoluują, a teraz — gdy przyspieszamy cyfrową transformację wielu procesów pracy — najważniejsze jest, aby nasza Polityka wsparcia firmy Bentley pozostała aktualna. Wiele aspektów naszej branży, firmy i bazy użytkowników przyczynia się do tej aktualizacji, w tym między innymi:

  • Ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo. Tylko dzięki ciągłemu monitorowaniu szybko zmieniającego się krajobrazu zagrożeń i aktualizowaniu oprogramowania w razie potrzeby możemy zapewnić ochronę naszych użytkowników na każdym etapie cyklu życia projektu: od wymiany plików na etapie projektowania po eksploatację kluczowego infrastrukturalnego majątku trwałego.
 
  • Czas, przez jaki wersja produktu pozostaje obsługiwana i dostępna na rynku, ma silny związek z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z tą wersją. W związku z tym ograniczony w czasie cykl obsługi wersji aplikacji jest niezbędny do skutecznego zarządzania zmieniającymi się zagrożeniami dla bezpieczeństwa i łagodzenia ich przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom jasnego harmonogramu do planowania pod kątem dużych aktualizacji.
 
  • Ponieważ stale poszerzamy i ulepszamy nasze portfolio oprogramowania do inżynierii infrastruktury, aby nadal zapewniać naszym użytkownikom kompleksowe i jasno określone oczekiwania w zakresie wsparcia, musimy od czasu do czasu aktualizować warunki dotyczące tego, co i w jaki sposób obsługujemy.
 
 • Ściślejsza zgodność z najlepszymi praktykami w branży umożliwi naszym użytkownikom lepsze zarządzanie aplikacjami firmy Bentley w ramach ich portfolio oprogramowania, a także umożliwi firmie Bentley lepsze wykorzystanie rosnącego ekosystemu technologii i usług dostawców zewnętrznych w celu ulepszenia naszej oferty.

Wsparcie techniczne opisuje metody, za pomocą których użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Bentley, oraz zakres pomocy, jakiej może oczekiwać.

Konserwacja opisuje typy aktualizacji oprogramowania, których użytkownik może oczekiwać dla danej wersji w zależności od etapu obsługi wersji, który ma do niej zastosowanie. Etapy obsługi wersji zostaną dokładniej określone w poniższych częściach.

W poniższej tabeli przedstawiono kategorie kompatybilności.

Kategoria kompatybilności Opis
Kompatybilność wsteczna danych Dane utworzone w poprzednich wersjach są obsługiwane bez utraty wierności
Kompatybilność z interfejsem API Brak przełomowych zmian w interfejsie API
Kompatybilność między aplikacjami Żadne pozycje nie zostały usunięte z listy obsługiwanych wersji innych aplikacji firmy Bentley i innych firm (np. obsługiwanych wersji ProjectWise Design Integration)
Kompatybilność z systemem operacyjnym Żadne pozycje nie zostały usunięte z listy certyfikowanych systemów operacyjnych

Pusty nagłówek

Gwarancje kompatybilności dla każdego typu wersji są wyszczególnione w poniższej tabeli.

Typ wersji Kompatybilność wsteczna danych Kompatybilność z interfejsem API Kompatybilność między aplikacjami Kompatybilność z systemem operacyjnym
Wersja główna ✓* P P P
Wersja drugorzędna

Pusty nagłówek

— Obejmuje P — Sporadycznie mogą być wprowadzane zmiany powodujące niezgodność. Dokumentacja pomocnicza i narzędzia wspomagające aktualizację (jeśli to konieczne) będą dostarczane wraz z wszelkimi poważnymi zmianami, dzięki czemu proces aktualizacji będzie jak najprostszy i jak najbardziej usprawniony. * — Czasami może być wymagana automatyczna lub wspomagana przez użytkownika konwersja formatu pliku / schematu bazy danych.

Częstotliwość wydawania wersji określa, w jakich odstępach publikowane są kolejne wersje aplikacji.

W ramach zmian dotyczących wersjonowania aplikacji, w przypadku większości aplikacji objętych niniejszymi zasadami, przyjmujemy roczny cykl wydawania (tj. jedna wersja główna na każdy rok kalendarzowy). Liczba i częstotliwość wydawania wersji drugorzędnych może się różnić.

W ramach zmian dotyczących wersjonowania aplikacji firma Bentley przechodzi na bardziej spójny schemat nazewnictwa i numeracji wersji. Jednym z jego godnych uwagi aspektów jest wykorzystanie roku kalendarzowego pierwotnej daty wydania, co pomaga użytkownikom w łatwym określeniu ram czasowych wsparcia dla danej wersji.

Nazwa wersji aplikacji jest zdefiniowana w następującej formie: < Nazwa aplikacji> < Wersja główna>

Część nazwy wersji Opis
<Nazwa aplikacji> Pełna nazwa aplikacji. Np. „OpenRoads Designer”.
<Wersja główna> Nazwa wersji głównej w postaci <RRRR> [Update <N>], w której:
 • RRRR — rok wersji głównej. Rok kalendarzowy pierwotnej daty wydania.
 • N — numer kolejnej wersji głównej. Używany przy wydawaniu wielu głównych wersji w ciągu roku; określa kolejny numer wersji w ramach roku. Wartość zaczyna się od "0" dla pierwszego wydania głównego. Uwzględnione w nazwie począwszy od drugiej głównej wersji, czyli początkowa wartość to „1”.
Przykład: Pierwsza główna wersja wydana w 2023 roku nosi nazwę „2023”. Druga główna wersja wydana w tym samym roku kalendarzowym nosi nazwę „2023 Update 1” i tak dalej.

Numer wersji aplikacji składa się z 4 części, z czego każda część jest liczbą dopełnioną zerami przedstawioną w następującej postaci: AA.BB.CC.DD W poniższej tabeli przedstawiono konwencję dotyczącą elementów numeracji wersji.

Element numeracji wersji Opis
AA.BB Pierwsze dwie części numeru wersji odpowiadają wersji głównej:
 • AA — dwie ostatnie cyfry roku wydania wersji głównej,
 • BB — numer kolejnej wersji głównej.
CC Numer wersji podrzędnej. Wartość zostaje zresetowana do „00” w miarę zwiększania wartości AA lub BB.
DD Numer kompilacji. Wartość zostaje zresetowana do „01” w miarę zwiększania wartości dowolnego elementu numeru wersji.
Przykłady
Element numeracji wersji Opis Opis
MicroStation 2023 23.00.00.102
 • Wersja główna — 2023
 • Kompilacja — 102
MicroStation 2023 23.00.02.42
 • Wersja główna — 2023
 • Wersja podrzędna — 2
 • Kompilacja — 42
MicroStation 2023 Update 1 23.01.00.99
 • Wersja główna — 2023 Update 1
 • Kompilacja — 99
MicroStation 2023 Update 2 23.02.03.07
 • Wersja główna — 2023 Update 2
 • Wersja podrzędna — 3
 • Kompilacja — 7

Wersje CONNECT Edition wydane przed 1 stycznia 2023 roku będą obsługiwane co najmniej do 31 grudnia 2025 roku*. W przypadku aplikacji z mniejszą częstotliwością wydawania okres wsparcia może zostać przedłużony i wykroczyć poza termin 31 grudnia 2025 r., aby zapewnić, że wersje CONNECT Edition wydane przed 1 stycznia 2023 r. będą obsługiwane przez co najmniej 12 miesięcy od daty wydania następnej wersji głównej.

* — Jeśli aplikacja przejdzie do etapu wsparcia wygaszanego przed 31 grudnia 2024 r., okres obsługi będzie trwał do końca etapu wsparcia wygaszanego, co może nastąpić przed 31 grudnia 2025 r.

Okres obsługi V8i SELECTseries 10 zakończył się 31 grudnia 2021 r., co oznacza wstrzymanie wsparcia V8i oraz wcześniejszych generacji. Więcej informacji można znaleźć w naszym wcześniejszym ogłoszeniu dotyczącym tej zmiany tutaj. Nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących stanu wsparcia tych wersji.

Przykłady 1 i 2: przejścia między etapami obsługi wersji w przypadku aplikacji w etapie ciągłego wsparcia

Zasady cyklu życia firmy Bentley — tabela

Przykład 3: przejścia między etapami obsługi wersji w przypadku aplikacji w etapie ciągłego wsparcia

Zasady cyklu życia firmy Bentley — tabela

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.