Strona główna / Ustawa o współczesnym niewolnictwie

Oświadczenie firmy Bentley Systems przeciwko współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi

Zgodnie z przepisem 54 brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku („Ustawa”), Bentley Systems, Incorporated i jej spółki zależne („Bentley”) wydają niniejsze Oświadczenie za rok finansowy 2022, które ujawnia kroki, które wdrożyliśmy, aby upewnić się, że w naszej organizacji lub w łańcuchach dostaw naszej firmy nie zachodzą zjawiska współczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi.

Firma Bentley jest zaangażowana w zapewnienie ładu korporacyjnego i najwyższych standardów etycznych. Firma Bentley jest światowym liderem, którego misją jest dostarczanie innowacyjnego oprogramowania i usług dla profesjonalistów, którzy projektują, budują i obsługują światową infrastrukturę, dbając o globalną gospodarkę i środowisko w celu poprawy jakości życia. Ze względu na techniczny i zawodowy charakter naszej działalności uważamy, że ryzyko, iż firma Bentley zostanie wciągnięta we współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi, jest niewielkie. Ponadto nie jest nam znana żadna sytuacja, która mogłaby być uznana za przypadek naruszenia prawa pracy. Jesteśmy świadomi złożonego charakteru identyfikacji współczesnego niewolnictwa i będziemy starać się, aby zapewnić spełnienie wymogów Ustawy.

Firma Bentley prowadzi działalność w krajach, w których zagrożenie łamaniem praw człowieka może być większe niż w innych regionach. W związku z tym firma Bentley prowadzi politykę zerowej tolerancji dla takich nadużyć. Firma Bentley opracowała procesy informowania o tej polityce braku tolerancji. Niniejsze Oświadczenie stanowi ramy dla działań, które podejmujemy w celu utrzymania zobowiązań określonych w Ustawie. 

Kodeks postępowania firmy Bentley i Podręcznik pracownika są drogowskazami firmy Bentley do prowadzenia działalności z zapewnieniem najwyższego poziomu etyki i uczciwości oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Niniejsze Oświadczenie ma na celu potwierdzenie stanowiska firmy Bentley, że nasi współpracownicy, wykonawcy, sprzedawcy, dostawcy i inni partnerzy, z którymi firma Bentley prowadzi działalność, nie mogą angażować się w żadne praktyki biznesowe, które mogłyby stanowić handel ludźmi lub niewolnictwo. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej polityki zerowej tolerancji dla handlu ludźmi i niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw. Firma Bentley zapewniła odpowiednim wydziałom szkolenie w zakresie zgodności i przekazała to Oświadczenie naszej społeczności dostawców. 

Każde rzeczywiste lub podejrzane naruszenie powinno być natychmiast zgłoszone do Komisji ds. zgodności z przepisami firmy Bentley.

W miarę potrzeby będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie wraz z doskonaleniem naszego programu zapewnienia zgodności.

Z wyrazami szacunku

David Shaman
Dyrektor ds. prawnych i sekretarz (Chief Legal Officer and Secretary)
Bentley Systems, Incorporated