Strona główna / Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

Usługa uprawnienia do subskrypcji (Subscription Entitlement Service)

WPROWADZENIE

Ten dokument informacyjny zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, które firma Bentley otrzymuje, w szczególności od klientów z UE, dotyczące praktyk firmy Bentley w zakresie ochrony danych i programu zgodności, w szczególności w odniesieniu do usługi uprawnień do subskrypcji. Celem firmy Bentley jest udzielanie naszym użytkownikom jasnych i przejrzystych informacji, które są niezbędne do oceny naszej oferty.

ZASTRZEŻENIE

Informacje zawarte w tym dokumencie przedstawiają aktualny punkt widzenia firmy Bentley na omawiane kwestie na dzień publikacji. Firma Bentley publikuje ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Bentley nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani ustawowych, co do informacji zawartych w tym dokumencie i nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji przedstawionych po dacie publikacji.

DATA PUBLIKACJI: listopad 2019 r.

SYSTEM LICENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI FIRMY BENTLEY

Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych. Bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych są wpisane w działalność i organizację firmy Bentley. Wdrożyliśmy zabezpieczenia mające na celu ochronę praw podstawowych wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Bentley. Ponadto firma Bentley przyjęła globalne zasady ochrony danych i prywatności w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami o ochronie danych. Te zasady określają globalne standardy postępowania z danymi osobowymi zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Wykorzystanie technologii opartej na chmurze. System licencjonowania i zarządzanie użytkownikami firmy Bentley wykorzystują technologię opartą na chmurze. Usługi oparte na chmurze firmy Bentley zostały zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk operacyjnych i solidnych mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności, na której można polegać. Firma Bentley nawiązała współpracę z czołowym dostawcą usług opartych na chmurze, Microsoft Azure, w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z centrów danych i architektury sieciowej stworzonych dla spełnienia najbardziej rygorystycznych norm branżowych i wymagań obowiązujących w danym kraju. Użytkownik może przeglądać lub wystąpić z wnioskiem o przejrzenie standardów zgodności firmy Bentley oraz informacji, które poświadczają bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych przez firmę Bentley usług opartych na chmurze, w tym akredytacje SOC i ISO oraz raporty z audytów stron trzecich w naszym Centrum zaufania.

Rejestracja i logowanie użytkownika produktów i usług firmy Bentley. W celu zwiększenia bezpieczeństwa firmy Bentley i naszych użytkowników, firma Bentley wymaga rejestracji użytkownika. Rejestracja użytkownika jest wymagana do korzystania z usługi uprawnień do subskrypcji (opisanej poniżej), żeby kwalifikować się do rabatu Earned Value Discount oraz do korzystania z usług ProjectWise Connection Services, adaptacyjnych usług szkoleniowych i osobistych usług mobilnych.

Dane wymagane do rejestracji to: imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja (nazwa firmy) i kraj.
Poszczególni użytkownicy mogą zdecydować się na wypełnienie dodatkowych pól opcjonalnych, takich jak zawód.

Najskuteczniejszym mechanizmem rejestracji użytkowników jest federacja z dostawcą tożsamości organizacji użytkownika. Ewentualnie, administratorzy mogą ułatwić rejestrację użytkownika, korzystając z mechanizmów zarządzanie użytkownikami firmy Bentley.

Usługi zarządzania licencjami firmy Bentley. Wsparcie usług zarządzania licencjami przez firmę Bentley jest udokumentowane w Polityce wsparcia.

Usługa uprawnień do subskrypcji (Subscription Entitlement Service). Usługa uprawnień do subskrypcji to usługa zarządzania licencjami nowej generacji firmy Bentley, która umożliwia użytkownikom i przedsiębiorstwom maksymalizację wartości ich inwestycji w produkty i usługi firmy Bentley. Usługa uprawnień do subskrypcji zapewnia ulepszone funkcje zarządzania, takie jak monitorowanie użytkowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, niestandardowe powiadomienia o zagrożeniu dotyczącym licencji oraz zarządzanie licencjami na poziomie użytkownika. Użytkownicy będą się logować, aby aktywować swoje aplikacje, co wyeliminuje użycie kluczy aktywacyjnych oraz zapewni bezpieczniejsze zarządzanie i szybsze wdrażanie nowych użytkowników. Oparta na platformie Microsoft Azure usługa uprawnień do subskrypcji jest dostępna na całym świecie i jest wbudowana w nowe wersje aplikacji CONNECT Edition (usługi na komputery stacjonarne i oparte na chmurze) firmy Bentley. Aplikacje będą oznaczone literą „CL” w nazwie wersji produktu na stronie „Pobieranie oprogramowania”. Informacje o użytkowaniu zebrane za pośrednictwem usługi uprawnień do subskrypcji zawierają następujące dane:

 • Identyfikator użytkownika (identyfikator systemu dla adresu e-mail podanego przy rejestracji użytkownika)
 • Identyfikator aplikacji firmy Bentley
 • Numer wersji aplikacji firmy Bentley
 • Identyfikator organizacji
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Kraj
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Typ użycia (np. produkcja lub wersja próbna)
 • Godzina/data rozpoczęcia i zakończenia użycia aplikacji Bentley

SELECTserver (hostowany). Hostowany na platformie Microsoft Azure SELECTserver Hosted korzysta ze starszej technologii licencjonowania firmy Bentley (klucze aktywacyjne). Logowanie użytkownika nie jest wymagane, ale obsługiwane są tylko starsze wersje (inne niż „CL”).

 • Identyfikator aplikacji firmy Bentley
 • Numer wersji aplikacji firmy Bentley
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Nazwa użytkownika konta Windows
 • Klucz aktywacyjny
 • Identyfikator projektu (jeśli dotyczy)
 • Typ użycia (np. produkcja lub wersja próbna)
 • Godzina/data rozpoczęcia i zakończenia użycia aplikacji Bentley
 • Identyfikacja hostowanego serwera SELECTserver (numer seryjny SELECTserver, wersja)

SELECTserver (wdrożony).  Hostowany w siedzibie firmy, SELECTserver Deployed to najstarsza technologia zarządzania licencjami firmy Bentley.

 • Identyfikator produktu
 • Numer wersji produktu
 • Nazwa komputera z systemem Windows
 • Identyfikator strony SELECT
 • Klucz aktywacyjny
 • Nazwa maszyny haszującej
 • Nazwa użytkownika haszującego
 • Informacje identyfikacyjne SELECTserver (numer seryjny SELECTserver, wersja)
 • Statystyki maksymalnego wykorzystania (dane przetworzone)

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych. Firma Bentley wykorzystuje kombinację technologii, bezpieczeństwa fizycznego i kontroli procesów w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w Stanach Zjednoczonych u naszego najlepszego w swojej klasie dostawcy usług, Microsoft Azure. Microsoft Azure jest liderem w branży pod względem ustanawiania i przekraczania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. W Centrum zaufania możesz zapoznać się z szerokim zestawem międzynarodowych i branżowych oświadczeń o zgodności i certyfikatami, a także z wynikami audytów zewnętrznych.

Cross-border Transfer of Personal Data. Bentley is a global company and transfers your personal data across national borders in compliance with laws that apply to that data. To learn more about Bentley’s data transfer practices, please read the Data Processing Addendum and Bentley’s notice regarding its Certification Under the Data Privacy Framework Program.

Wszystkie dane osobowe są przesyłane z wykorzystaniem protokołu Transport Layer Security, dzięki czemu wszystkie transmisje są bezpieczne i szyfrowane.

Zgodność z zasadami dotyczącymi prywatności i RODO. Firma Bentley z zadowoleniem przyjmuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych jako monumentalne rozporządzenie dotyczące prywatności, które harmonizuje przepisy dotyczące ochrony danych w całej UE i wzmacnia ochronę obywateli UE. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgodności firmy Bentley z RODO, zapoznaj się  z Oświadczeniem firmy Bentley o zgodności z RODO.