Strona główna / Kodeks postępowania dostawcy

Kodeks postępowania dostawcy

Kodeks postępowania dostawcy

Polityka przyjęta: 19 października 2021 r.

Misją firmy Bentley jest wykorzystywanie jej znakomitego oprogramowania i usług w celu wywierania pozytywnego wpływu poprzez infrastrukturę na całym świecie, tak by przyczyniać się zarówno do rozwoju globalnej gospodarki, jak i ochrony środowiska, a dzięki temu poprawiać jakość życia. Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i przestrzegania wysokich standardów etyki i odpowiedzialności biznesowej. To zobowiązanie obejmuje również naszych dostawców, sprzedawców i innych partnerów biznesowych. Poprzez nasz Kodeks postępowania definiujemy normy etyczne i zgodności z przepisami.  Nasz Kodeks postępowania dostawcy szczegółowo określa zobowiązanie na rzecz prowadzenia odpowiedzialnej działalności w całym naszym łańcuchu dostaw.

Przestrzeganie Kodeksu postępowania dostawcy

Wszyscy dostawcy i ich pracownicy lub konsultanci (dostawcy) muszą przestrzegać tego Kodeksu postępowania dostawcy podczas prowadzenia działalności z firmą Bentley i/lub w jej imieniu.  Dostawcy powinni upewnić się, że wymagania te są przekazywane, rozumiane i przestrzegane przez ich pracowników.

Aby zgłosić potencjalne naruszenia Kodeksu postępowania dostawcy firmy Bentley, należy:

    • Wysłać wiadomość do zespołu naszej infolinii dla osób zgłaszających nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnej, zarządzanej przez podmiot zewnętrzny strony internetowej dostępnej pod adresem URL https://www.openboard.info/BSY. Serwis internetowy obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny, który zapewnia anonimowość osobie zgłaszającej (chyba że chce ona ujawnić swoją tożsamość, jeśli uzna to za stosowne).
    • Wysłać list do Komitetu ds. zgodności na następujący adres: Bentley Systems, Incorporated Compliance Committee 685 Stockton Drive Exton, PA 19341 USA

Firma Bentley może przeprowadzić audyt zgodności z tą polityką.   Naruszenie tego Kodeksu postępowania dostawcy może spowodować zakończenie relacji dostawcy z firmą Bentley.

Zgodność z przepisami

Wszyscy dostawcy firmy Bentley muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych podczas prowadzenia działalności z firmą Bentley i/lub w jej imieniu. Obejmuje to:

Przeciwdziałanie łapówkarstwu: wszystkim dostawcom firmy Bentley zabrania się oferowania lub przyjmowania łapówek, prowizji, gratyfikacji lub innych niewłaściwych płatności lub usług w celu osiągnięcia korzystnych wyników biznesowych. Dostawcy muszą przestrzegać amerykańskiej ustawy FCPA oraz innych odpowiednich ustawowych i wykonawczych przepisów antykorupcyjnych.

Przepisy antymonopolowe: wszystkim dostawcom firmy Bentley zabrania się postępowania mającego na celu ograniczenie konkurencji. Dostawcy muszą przestrzegać odpowiednich ustawowych i wykonawczych przepisów antymonopolowych.

Insider trading: wszyscy dostawcy firmy Bentley mają zakaz wykorzystywania informacji poufnych i muszą przestrzegać odpowiednich praw ustawowych i wykonawczych.

Kontrole handlowe: wszyscy dostawcy firmy Bentley muszą przestrzegać wszelkich amerykańskich i lokalnych przepisów oraz innych środków kontrolnych, które regulują transfer, dostęp, eksport i reeksport produktów, usług i technologii firmy Bentley.

Ochrona danych i prywatności

Bentley is committed to ensuring the privacy and security of data. All Bentley suppliers are prohibited from disclosing company or customer information to unauthorized third parties and must adhere strictly to the business use cases outlined in applicable agreements. Suppliers must adhere to relevant privacy and data laws and regulations.  If there is any doubt at all as to what can and cannot be provided, suppliers should contact Bentley’s Data Protection Officer at [email protected].

Własność intelektualna

Wszyscy dostawcy firmy Bentley muszą szanować i chronić prawa własności intelektualnej firmy Bentley, w tym prawa autorskie, patenty, znaki handlowe i tajemnice handlowe. Dostawcy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących własności intelektualnej.

Prawa człowieka

Firma Bentley jest zaangażowana w ochronę praw wszystkich pracowników i wspieranie międzynarodowych ram, takich jak Deklaracja Praw Człowieka ONZ. Wszyscy dostawcy firmy Bentley muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów, regulacji i standardów dotyczących godzin pracy i warunków pracy dla wszystkich pracowników.  Dostawcy nie mogą stosować ani zezwalać na pracę przymusową, handel ludźmi, pracę dzieci ani inne naruszenia podstawowych praw człowieka. Dodatkowe informacje na temat naszego zaangażowania w prawa człowieka można znaleźć w oświadczeniu firmy Bentley przeciwko współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi.

Zakaz dyskryminacji, różnorodność i integracja

Firma Bentley wspiera uczciwe praktyki w miejscu pracy, które promują różnorodność i integrację. Wszyscy dostawcy firmy Bentley powinni dążyć do tego, by wśród pracowników i w miejscu pracy nie dochodziło do molestowania, bezprawnej dyskryminacji i działań odwetowych. Od dostawców oczekuje się zapewnienia równych szans w zatrudnieniu i nie wolno im dyskryminować nikogo ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, niepełnosprawność, status weterana objętego ochroną lub inny status chroniony prawem.

Bezpieczeństwo

Firma Bentley jest zobowiązana do utrzymania bezpiecznego środowiska pracy. Wszyscy dostawcy firmy Bentley muszą przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Dostawcy muszą utrzymywać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, wolne od przemocy i zastraszania.

Odpowiedzialność za środowisko

Bentley’s commitments to environmental stewardship are outlined in our Environmental Policy. All Bentley suppliers must adhere to the provisions detailed in our Environmental Policy.