Strona główna / Enterprise 365 dla sektora publicznego (EPS)

Enterprise 365 — Umowa dotycząca Programu dla Sektora Publicznego

Niedawno wprowadziliśmy zmiany w naszych umowach dotyczących programów komercyjnych i sposobach ich zawierania. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zawierają szczegółowe objaśnienie zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Enterprise 365 — Warunki Programu dla Sektora Publicznego

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Umowa dotycząca Programu dla Sektora Publicznego (EPS) Enterprise 365 podlega następującym warunkom, które łącznie ze wszystkimi odnośnymi Dokumentami Ofertowymi stanowią Umowę dotyczącą Programu dla Sektora Publicznego Enterprise 365 („Umowa”), zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Jednostką Zawierającą Umowy firmy Bentley:

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Programu EPS-365 słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane poniżej lub w Warunkach Ogólnych firmy Bentley.

2. Uprawnienia. 

Na żądanie Użytkownika i za zgodą firmy Bentley Użytkownik może uczestniczyć w Programie EPS-365, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.  Aby móc skorzystać z tej oferty, Użytkownik musi (i) mieć na bieżąco opłacone wszystkie faktury Bentley oraz (ii) korzystać z usługi SES do zarządzania licencjami. 

3. Przegląd. 

Po przyjęciu Użytkownika do Programu E365 przez firmę Bentley Użytkownikowi zostaną przyznane prawa do korzystania z określonych Produktów E365 (zdefiniowanych poniżej) bez ograniczeń w zakresie liczby Korzystających. Użytkownik podpisze Formularz Zamówienia EPS-365 (który dla celów niniejszych Warunków Programu EPS-365 stanowi Dokument Ofertowy), określający Roczne Kwoty Opłat EPS-365, datę rozpoczęcia subskrypcji (Data Rozpoczęcia) oraz czas trwania subskrypcji (Okres Subskrypcji). W przypadku podpisania przez Użytkownika wielu Formularzy Zamówienia EPS-365 z biegiem czasu, Formularz Zamówienia EPS-365 z najnowszą datą podpisu zastąpi wszystkie poprzednie Formularze Zamówienia EPS-365. 

4. Produkty EPS-365.

Produkty firmy Bentley objęte licencją w ramach programu EPS-365 (Produkty EPS-365) podlegają licencji na następujących podstawach: i) wskazany korzystający lub wskazane unikatowe urządzenie na dzień (Produkty Kategorii A); ii) wskazany korzystający lub unikatowe urządzenie na kwartał (Produkty Kategorii B); iii) stała opłata (Produkty Kategorii C); iv) jednostki przetwarzania danych (Produkty Kategorii D); lub v) magazyn danych szczytowych (Produkty Kategorii E). Model licencji oraz informacje o cenach dotyczące Produktów EPS-365 Kategorii A i B zostały zawarte w Cenniku Enterprise 365; ceny te będą stałe przez cały Okres Subskrypcji. Produkty Kategorii C będą wyceniane odrębnie, a podana cena obowiązująca w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Produktu Kategorii C będzie stała przez pozostały Okres Subskrypcji. Firma Bentley może okresowo wprowadzać zmiany na liście Produktów EPS-365 wedle własnego uznania. 

5. Udzielenie licencji na Produkty EPS-365.

5.1. Korzystanie w Celach Produkcyjnych. Z tytułu pełnego uiszczenia Rocznych Kwot Opłat EPS-365 oraz z zastrzeżeniem nienaruszania przez Użytkownika Umowy w jakikolwiek sposób, firma Bentley niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej, niepodlegającej cesji licencji na Korzystanie z Produktów EPS-365 w Celach Produkcyjnych w Okresie Subskrypcji Programu EPS-365, która nie jest ograniczona co do liczby osób Korzystających z Produktów. 

5.2. Korzystanie w Celu Oceny.  Użytkownik może zażądać przyznania prawa do wykorzystania Produktów Objętych Licencją wyłącznie w celu prowadzenia wewnętrznych ocen i testów ( „Licencja w Celu Oceny”), a firma Bentley może, wedle własnego uznania, udzielić Użytkownikowi takiego ograniczonego, niezbywalnego, odwołalnego, niewyłącznego prawa, z zastrzeżeniem, że taka Licencja w Celu Oceny nie jest Wykorzystywana w Celach Produkcyjnych. W zakresie, w jakim Licencja w Celu Oceny jest wykorzystywana z naruszeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym dokumencie ( „Nieautoryzowane Wykorzystanie”), każde takie Nieautoryzowane Wykorzystanie będzie traktowane jako korzystanie z Produktów EPS-365. 

6. Roczne Kwoty Opłat EPS-365.  Formularz Zamówienia EPS-365 będzie wskazywał jedną lub więcej Rocznych Kwot Opłat EPS-365, w zależności od długości subskrypcji (tj. liczby lat, każdy rok zwany „Rokiem Obowiązywania Umowy”). Każdy Rok Obowiązywania Umowy będzie stanowił okres dwunastu miesięcy, przy czym pierwszy okres („Pierwszy Rok”) będzie obejmował pierwsze dwanaście miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia, a kolejne okresy będą obejmować przedział dwunastu (12) miesięcy, licząc od rocznicy Daty Rozpoczęcia. Roczne Kwoty Opłat EPS-365 po Pierwszym Roku będą uwzględniać wzrost opłaty, zgodnie z Formularzem Zamówienia EPS-365, w celu pokrycia oczekiwanego wzrostu wykorzystania Produktów EPS-365. Każda Roczna Kwota Opłat EPS-365 jest oparta na informacjach dotyczących korzystania z Produktów firmy Bentley, szczególnie Produktów Kategorii A, B, D i E, oraz informacjach o wszystkich subskrypcjach Produktów Kategorii C z ostatnich dwunastu miesięcy, które odnoszą się do Ekosystemu Użytkownika (zdefiniowanego poniżej). Użytkownik zapłaci z góry łączną Roczną Kwotę Opłat EPS-365 za każdy Rok Obowiązywania Umowy, z której firma Bentley kwartalnie będzie pobierać jedną czwartą (¼) wartości Rocznej Kwoty Opłat EPS-365 za Rok Obowiązywania Umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania, zgodnie z klauzulami 6, 7 lub 10 niniejszej Umowy, każda pozostała część Rocznej Kwoty Opłat EPS-365 zostanie zwrócona Użytkownikowi. 

7. Modyfikacje opłat. 

7.1. Proces modyfikacji opłat.  Strony przyjmują do wiadomości, że Roczne Kwoty Opłat EPS-365 są oparte na rzeczywistym lub przewidywanym wykorzystaniu określonych Produktów firmy Bentley przez Użytkownika, w tym wszystkie organizacje zewnętrzne zaakceptowane i autoryzowane przez firmę Bentley (w Dacie Rozpoczęcia, jak wskazano w Formularzu Zamówienia EPS-365) do korzystania z Produktów firmy Bentley na mocy subskrypcji Programu EPS-365 Użytkownika (łącznie „Ekosystem Użytkownika”). Strony ponadto przyjmują, że istotne, nieoczekiwane zmiany w zakresie Korzystania lub w zakresie Ekosystemu Użytkownika (wyszczególnione w klauzuli 7 poniżej) mogą wymagać podwyższenia lub obniżenia Rocznych Kwot Opłat EPS-365 („Modyfikacje Opłat”). W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że proces Modyfikacji Opłat opisany w niniejszej klauzuli 7.1 będzie dotyczyć Modyfikacji Opłat dokonanych zgodnie z klauzulami 7.4, 7.5 i 7.6 i nie będzie odnosił się do Modyfikacji Opłat dokonanych zgodnie z klauzulą 7.3. Dla Modyfikacji Opłat dokonanych zgodnie z klauzulą 7.2 oraz w odniesieniu do właściwych faktur obowiązywać będzie poniższa klauzula 7.1.1 (1), a nie klauzula 7.1.1 (2). 

Z zastrzeżeniem limitów progowych dla wszelkich takich wzrostów lub spadków Korzystania z Produktów Kategorii A, B, D i E, jak opisano w Części 7.2 niniejszej Umowy, Modyfikacja Opłat może zostać zaproponowana na piśmie przez każdą ze stron w dowolnym momencie w trwającym Roku Obowiązywania Umowy („Powiadomienie o Modyfikacji Opłat”). W ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania przez stronę odbierającą Powiadomienia o Modyfikacji Opłat oraz po wyrażeniu zgody przez strony Modyfikacja Opłat zostanie włączona do Umowy w odniesieniu do, odpowiednio, takich wzrostów lub spadków w następujący sposób:  

7.1.1 W przypadku Modyfikacji Opłat dla uzgodnionego wzrostu Użytkownik zapłaci przeliczoną na stawkę roczną kwotę w wysokości proporcjonalnej do takiego wzrostu: (1) w trwającym Roku Obowiązywania Umowy, którego dotyczy taki wzrost, oraz w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania przez Użytkownika odnośnej faktury; lub (2) w dacie obowiązywania płatności Rocznych Kwot Opłat EPS-365 za bezpośrednio następujący Rok Obowiązywania Umowy, gdzie taka przeliczona na stawkę roczną kwota proporcjonalna do takiego wzrostu zostanie zapłacona dodatkowo do wyżej wymienionych Rocznych Kwot Opłat EPS-365 w Roku Obowiązywania Umowy, które powinny zostać zrewidowane w celu ujęcia uzgodnionej Modyfikacji Opłat.  

7.1.2. Modyfikacja Opłat dla uzgodnionego spadku zostanie włączona do Umowy z przeliczoną na stawkę roczną kwotą proporcjonalną do takiego spadku w trwającym Roku Obowiązywania Umowy odliczoną od Rocznych Kwot Opłat EPS-365 dla bezpośrednio następującego Roku Obowiązywania Umowy, które powinny zostać zrewidowane w celu ujęcia uzgodnionej Modyfikacji Opłat. Jeśli strony nie będą mogły dojść do porozumienia w zakresie Modyfikacji Opłat w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania przez stronę odbierającą Powiadomienia o Modyfikacji Opłat, subskrypcja Programu EPS-365 może zostać zakończona przez którąkolwiek ze stron, co wejdzie w życie na koniec trwającego Roku Obowiązywania Umowy, poprzez pisemne wypowiedzenie w terminie co najmniej trzydziestu (30) dni skierowane do drugiej ze stron (niezależnie od poniższych postanowień dotyczących wypowiedzenia). 

7.2. Produkty Kategorii A, B, D i EFirma Bentley będzie analizować dane dotyczące Korzystania z EPS-365 w każdym Roku Obowiązywania Umowy. Jeśli wartość korzystania z Produktów kategorii A, B, D i E, w oparciu o Cennik EPS-365przekroczy lub spadnie poniżej 10% Rocznych Kwot Opłat EPS-365 w trwającym Roku Obowiązywania Umowy (zgodnie ze zmianami w jakiejkolwiek Modyfikacji Opłat dokonanej w tym Roku Obowiązywania Umowy), Roczne Kwoty Opłat EPS-365 mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem procesu opisanego w klauzuli 7.1 niniejszej Umowy. Modyfikacje Opłat, zwiększające je lub obniżające, będą ograniczone do 20% Rocznych Kwot Opłat EPS-365 w trwającym Roku Obowiązywania Umowy (zgodnie ze zmianami w jakiejkolwiek Modyfikacji Opłat dokonanej w tym Roku Obowiązywania Umowy), z zastrzeżeniem wymogu dotyczącego minimalnej opłaty za Ofertę Cloud.  

7.3. Produkty Kategorii C. Roczne Kwoty Opłat EPS-365 zakładają wyłącznie korzystanie z Produktów Kategorii A, B, D i E, wymienionych w dokumencie Cennik EPS-365 , oraz wszelkich Produktów Kategorii C subskrybowanych w Dacie Rozpoczęcia. Jeśli Użytkownik doda lub zmodyfikuje subskrypcję Produktu Kategorii C w danym Roku Obowiązywania Umowy, wartość dodanej subskrypcji zostanie określona proporcjonalnie w oparciu o czas pozostały do zakończenia Roku Obowiązywania Umowy i naliczona w oparciu o cennik obowiązującym w tym momencie. Roczne Kwoty Opłat EPS-365 dla kolejnych Lat Obowiązywania Umowy zostaną zmodyfikowane w taki sposób, aby uwzględniać dodaną subskrypcję. Dodanie produktu Kategorii C oraz związane z tym opłaty nie będą podlegały procesowi opisanemu w klauzuli 7.1 powyżej. 

7.4. Nabycia firmy BentleyProces Modyfikacji Opłat opisany w klauzuli 7.1 niniejszej Umowy będzie obowiązywać, w przypadku gdy firma Bentley udostępni Użytkownikowi nowe oprogramowanie w drodze jego nabycia.  Może to potencjalnie obejmować technologię obecnie wykorzystywaną przez Użytkownika, którą nabędzie firma Bentley.

7.5. Restrukturyzacja, fuzja i przejęcie oraz zbycie aktywów Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest objęty restrukturyzacją, fuzją lub przejęciem bądź zbyciem aktywów obejmującym oprogramowanie firmy Bentley (w tym między innymi licencje na czas nieokreślony lub prawa subskrypcji Produktów firmy Bentley), Użytkownik powiadomi o tym fakcie firmę Bentley w ciągu 30 dni od wystąpienia takiego zdarzenia lub transakcji.  Powiązane Modyfikacje Opłat, jeśli jakieś wystąpią, będą podlegać Procesowi Modyfikacji Opłat opisanemu w klauzuli 7.1 niniejszego dokumentu. 

7.6. Dostęp podmiotów zewnętrznych. W dowolnym momencie w trakcie Roku Obowiązywania Umowy Użytkownik może zażądać uwzględnienia dodatkowego podmiotu zewnętrznego (w tym między innymi podmiotu powiązanego, konsultanta, wykonawcy lub innego podmiotu spoza Ekosystemu Użytkownika) w uprawnieniach EPS-365. Uwzględnienie rzeczonego dodatkowego podmiotu podlegać będzie zgodzie firmy Bentley, a firma Bentley nie odmówi wydania takiej zgody bez wskazania uzasadnionych powodów.  Powiązane Modyfikacje Opłat, jeśli jakieś wystąpią, będą podlegać Procesowi Modyfikacji Opłat opisanemu w klauzuli 7.1 niniejszego dokumentu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkich Korzystających, w tym tych pochodzących od podmiotu zewnętrznego, w ramach Ekosystemu Użytkownika, w tym za przestrzeganie warunków Umowy. 

8. Wersje Produktów EPS-365.  Uczestnictwo Użytkownika w Programie EPS-365 jest warunkowane korzystaniem przez niego z najnowszej wersji Produktów EPS-365.  Jeśli do Daty Rozpoczęcia Użytkownik nie wdrożył w pełni najnowszych wersji, wyraża zgodę na ich wdrożenie w ciągu osiemnastu miesięcy od Daty Rozpoczęcia.  Firma Bentley będzie monitorować wykorzystanie wersji i może zdecydować o zakończeniu subskrypcji Programu EPS-365 Użytkownika zgodnie z klauzulą 11.1 poniżej. 

9. EPS-365 Success Services.

9.1. Dostęp Użytkownika. Uczestnictwo w Programie EPS-365 daje Użytkownikowi dostęp do usług Success Services EPS-365, w tym do projektów poszczególnych usług (każdy zwany „Strategią Przedsiębiorstwa”), doradców ds. sukcesu klientów, propagatorów branżowych, menedżera konta wsparcia, ścieżek szkoleniowych, opinii osób korzystających oraz biuletynów branżowych.  

9.2. Żetony. Każda Strategia Przedsiębiorstwa będzie mieć określoną wartość wyrażoną w danej liczbie Żetonów. Każdy Żeton jest ważny przez dwanaście miesięcy od Daty Rozpoczęcia Subskrypcji, wskazanej w Formularzu Zamówienia EPS-365, lub od danej rocznicy Daty Rozpoczęcia Subskrypcji (każda zwana „Datą Rocznicy”), stosownie do przypadku. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeśli jeden lub więcej z odnośnych Żetonów przeterminuje się po rozpoczęciu dostawy Strategii Przedsiębiorstwa, ale przed jej zakończeniem, dostawa będzie kontynuowana aż do jej zrealizowania w oparciu o przeterminowane Żetony, a Użytkownik nie zostanie poproszony o wydanie żadnych dodatkowych Żetonów za tę Strategię Przedsiębiorstwa. 

9.2.1. Użytkownikowi zostanie przyznana określona liczba Żetonów w oparciu o Roczne Kwoty Opłat EPS-365 Użytkownika określone w Formularzu Zamówienia EPS-365(„Przyznane Żetony”).  W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że liczba Przyznanych Żetonów może wynosić zero. 

9.2.2. Użytkownik może zakupić dodatkowe Żetony, które wygasną z kolejną Datą Rocznicy, bez względu na datę zakupu („Zakupione Żetony”). 

9.3. Czas dostawy. Czas dostawy Strategii Przedsiębiorstwa jest wyłącznie szacunkowy i nie należy uznawać go za termin realizacji.  Rzeczywiste harmonogramy dostaw dla danej Strategii Przedsiębiorstwa mogą różnić się w zależności od różnych czynników, w tym czasu współpracy wymaganej od Użytkownika.

9.4. Obszar. Strategie Przedsiębiorstwa podlegają zasadom dostępności geograficznej, a firma Bentley zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w liście Strategii Przedsiębiorstwa wedle własnego uznania.  W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że takie zmiany nie będą dotyczyć Strategii Przedsiębiorstwa pozostających w toku w momencie wprowadzenia zmiany. 

9.5. Zakres. Usługi nieobjęte Programem EPS-365:

  • pomoc w zakresie produktów, usług i technologii nienależących do firmy Bentley, w tym wdrażanie lub wykorzystanie technologii osób trzecich, takich jak bazy danych, sieci komputerowe lub systemy komunikacji, albo zarządzanie takimi technologiami; 
  • pomoc w zakresie instalowania i konfigurowania sprzętu, w tym komputerów, dysków twardych, sieci i drukarek; oraz 
  • tworzenie kodu niestandardowego, operacje na danych (deduplikowanie, scalanie, czyszczenie) lub tworzenie elementów dostarczanych z wykorzystaniem oprogramowania firmy Bentley, z wyłączeniem przypadków, w których dana Strategia Przedsiębiorstwa obejmuje takie czynności.

9.6. Podróże. Firma Bentley wystawi oddzielną fakturę za koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z wykonywaniem Strategii Przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki. Następujące koszty podróży nie będą naliczane: 

  • koszty podróży bezpośrednio związane z kwartalnymi spotkaniami uzgadniającymi; 
  • koszty podróży Kierownika ds. sukcesu, zależnie od lokalizacji, do jednego (1) razu na miesiąc; 
  • koszty podróży bezpośrednio związane z tworzeniem Planu Rozwoju Cyfrowego; oraz 

10. System zarządzania.

10.1. Kwartalne biznesowe spotkania przeglądowe. Niezależnie od procesów zarządzania usługami Success Services oraz dodatkowo do nich, firma Bentley oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania, aby spotykać się co najmniej raz na każde 90 dni w trakcie obowiązywania subskrypcji Programu EPS-365 w celu analizy sukcesów programu oraz obszarów ulepszeń. Tematy spotkań obejmują, między innymi: a) bieżące obszary działalności z sukcesem oraz nowe obszary zaangażowania zgodnie ze wspólnymi celami Użytkownika i firmy Bentley; b) wykorzystanie wersji aplikacji oraz przejrzystość i przewidywalność cennika; c) potencjalne ulepszenia w zakresie wydajności i oszczędności dzięki wykorzystaniu Produktów firmy Bentley oraz d) organizacyjny plan zaangażowania.  

10.2. Przeniesienie na wyższy poziom kompetencji.  Każda strona, poprzez pisemne powiadomienie skierowane do drugiej ze stron, może zażądać przeniesienia dowolnego występującego problemu na wyższy poziom kompetencji: a) na spotkaniu dotyczącym postępów z Kierownikiem ds. sukcesu; b) na każdym Kwartalnym biznesowym spotkaniu przeglądowym lub innym spotkaniu opisanym w klauzuli 10.1 powyżej; lub c) zgodnie z Procesem Modyfikacji Opłat opisanym w klauzuli 7.1 powyżej.  Każde takie przeniesienie na wyższy poziom kompetencji będzie miało następujący przebieg. Formularz Zamówienia EPS-365 Użytkownika będzie zawierał listę imion i nazwisk oraz stanowisk osób uprawnionych dla każdej ze stron w porządku rosnącym co do poziomu kompetencji (każdy zwany „Poziomem Kompetencji”).  Obie strony przyjmują, że w razie konieczności może dojść do zastąpienia tych osób, pod warunkiem że osoba zastępująca ma taki sam poziom kompetencji.  Każda strona wyraża zgodę na dołożenie wszelkich starań w celu rozwiązania takich problemów przeniesionych na wyższy poziom kompetencji na najniższym możliwym Poziomie Kompetencji i będzie dążyć do dalszego przeniesienia wyłącznie: 1) po stwierdzeniu, że rozwiązanie problemu wymaga kolejnego, wyższego Poziomu Kompetencji oraz 2) za pisemnym powiadomieniem skierowanym do drugiej ze stron.  W celu uniknięcia wątpliwości strony zgadzają się, że niezależnie od procesu przeniesieni na wyższy poziom kompetencji opisanego w niniejszej Umowie, ramy czasowe Procesu Modyfikacji Opłat wymagane na mocy Części 7.1 będę obowiązywać nieprzerwanie.   

 11. Okres obowiązywania i rozwiązanie.

11.1. Okres obowiązywania. Subskrypcja Programu EPS-365 Użytkownika zaczyna obowiązywać wraz z Datą Rozpoczęcia i będzie obowiązywać aż do zakończenia Okresu, chyba że firma Bentley lub Użytkownik zakończy subskrypcję Programu EPS-365 bez podania przyczyny i w dowolnym momencie za wcześniejszym, pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej ze stron w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni („Wypowiedzenie”). Przed rozpoczęciem subskrypcji Programu EPS-365 firma Bentley może w sposób proporcjonalny przedłużyć Użytkownikowi obowiązujące w tym czasie subskrypcje firmy Bentley do zakończenia trwającego wówczas kwartału kalendarzowego.

11.2. Rozwiązanie Umowy wskutek jej istotnego naruszenia.  Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, firma Bentley zastrzega sobie prawo do zakończenia uczestnictwa Użytkownika w Programie EPS-365 za wcześniejszym, pisemnym wypowiedzeniem w terminie trzydziestu (30) dni w przypadku, gdy Użytkownik dopuścił się istotnego naruszenia warunków Umowy, chyba że Użytkownik skoryguje takie naruszenie we wspomnianym powyżej terminie trzydziestu (30) dni. Użytkownik niniejszym potwierdza, że prawo do korekty nie będzie oferowane w przypadku jakiegokolwiek naruszenia, którego dopuścił się Użytkownik, a które z natury nie może zostać skorygowane w terminie trzydziestu (30) dni. Niemożliwe do skorygowania naruszenie będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy, co zostanie potwierdzone w wypowiedzeniu.    

11.3. Niewypłacalność. Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami o niewypłacalności Użytkownik stanie się niezdolny do spłacania zobowiązań, znajdzie się w stanie niewypłacalności lub upadłości, zawrze ugodę ze swoimi wierzycielami lub w inny sposób znajdzie się w stanie likwidacji, pod zarządem administracyjnym, komisarycznym lub będzie przedmiotem postępowania naprawczego, firma Bentley ma prawo do niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy za pisemnym zawiadomieniem. 

11.4. Zdarzenia po rozwiązaniu Umowy. W przypadku jakiegokolwiek zakończenia obowiązywania subskrypcji Programu EPS-365 Użytkownika zgodnie z niniejszą Częścią 11, dalszy dostęp do i korzystanie z Produktów firmy Bentley przez Użytkownika będzie podlegało warunkom Umowy lub innych, istotnych umów z firmą Bentley dotyczących programu subskrypcji, które zostały zawarte przez Użytkownika. W przypadku zakończenia subskrypcji Programu EPS-365 Użytkownika bez podania przyczyny zgodnie z Częścią 11.1 niniejszej Umowy, wszystkie dostawy usług na potrzeby jakiejkolwiek Strategii Przedsiębiorstwa zostaną wstrzymane niezwłocznie po otrzymaniu przez firmę Bentley lub Użytkownika Wypowiedzenia, a koszty wszystkich Zakupionych Żetonów, które nie zostały wykorzystane, zostaną zwrócone Użytkownikowi.  

12. Postanowienia różne.

12.1. Poufność warunków.

12.1.1. Z zastrzeżeniem punktu 12.1.2 Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że warunki określone w Formularzu Zamówienia EPS-365 i wszelkich materiałach dotyczących usług EPS-365 Success Services mają charakter poufny i Użytkownik niniejszym zobowiązuje się, że ani Użytkownik, ani żadna organizacja będąca osobą trzecią, korzystająca z Produktów EPS-365 w Ekosystemie Użytkownika nie będzie ujawniać żadnym innym osobom trzecim treści Formularza Zamówienia EPS-365 ani materiałów dotyczących usług EPS-365 Success Services.

12.1.2. Firma Bentley niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie przez Użytkownika treści niniejszego Załącznika i Umowy lub ich części może podlegać przepisom ustawowym, takim jak ustawy o otwartym dostępie do rejestrów publicznych lub o wolnym dostępie do informacji. Nieujawnienie treści lub części Załącznika i Umowy może być zależne od oficjalnych decyzji lub postanowień sądów wydanych zgodnie z tymi ustawami, gdy Użytkownik otrzyma od osoby trzeciej żądanie ujawnienia informacji uznanych przez firmę Bentley za „informacje poufne”. W takich przypadkach Użytkownik powiadomi o tym firmę Bentley w zasadnym terminie po otrzymaniu takiego żądania, a firma Bentley będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za obronę swojego stanowiska w zakresie poufności żądanych do ujawnienia informacji. Ani Użytkownik, ani żaden z jego przedstawicieli nie jest i nie będzie zobowiązany do udzielenia firmie Bentley pomocy w zakresie obrony. Jeśli w następstwie dojdzie do ujawnienia takich informacji przez Użytkownika, ujawnienie takie zostanie wykonane zgodnie z ostateczną oficjalną decyzją lub postanowieniem sądu oraz wyłącznie w zakresie wymaganym na mocy właściwych przepisów prawa.

1. DEFINICJE.  

Zawarte w niniejszych Warunkach słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie: 

1.1. Umowa” będzie definiowana w sposób wskazany we właściwych Warunkach Programu.  

1.2. Bentley” oznacza Jednostkę Zawierającą Umowy firmy Bentley oraz wszelkie podmioty prawne kontrolujące ją, kontrolowane przez nią lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli, w tym między innymi wszystkie podmioty utworzone lub przejęte w okresie obowiązywania Umowy. 

1.3.Jednostka Zawierająca Umowy firmy Bentley” oznacza właściwy podmiot firmy Bentley wskazany w art. 7 niniejszych Warunków dotyczących licencji na Produkty i usługi firmy Bentley. 

1.4. „Produkty firmy Bentley” lub „Produkty” oznaczają oprogramowanie, dane oraz inne materiały (w tym oprogramowanie, dane i inne materiały nabyte przez firmę Bentley w okresie obowiązywania niniejszej Umowy), wcześniej lub później rozpowszechniane przez firmę Bentley poprzez mechanizmy rozpowszechniania uzależnione wyłącznie od uznania firmy Bentley, które firma Bentley udostępnia Użytkownikowi co do zasady wyłącznie w postaci Kodu Wynikowego i które są objęte licencją na podstawie niniejszej Umowy, a także ich Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje. 

1.5. „Partner Dystrybucyjny” lub „Partner Dystrybucyjny firmy Bentley” oznacza osoby lub firmy upoważnione przez firmę Bentley do świadczenia usług wsparcia zgodnie z Warunkami Wsparcia i Konserwacji.  

1.6. „Państwo” oznacza państwo: (i) w którym Produkt został po raz pierwszy nabyty od firmy Bentley lub Partnera Dystrybucyjnego, lub (ii) określone w zamówieniu zakupu, dla którego można sporządzić kopię Produktu do Korzystania w Celach Produkcyjnych albo któremu można udzielić upoważnienia na korzystanie z Produktu. 

1.7. „Urządzenie” oznacza pojedynczy komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, urządzenie mobilne, serwer lub inne urządzenie elektroniczne. 

1.8. „Rozpowszechnianie” oznacza rozpowszechnianie przez firmę Bentley za pomocą wszelkich środków znanych lub wynalezionych w przyszłości. 

1.9. „Dokumentacja” oznacza opisowe, interaktywne lub techniczne zasoby informacyjne dotyczące Produktów lub Ofert Cloud. 

1.10. „Data Wejścia w Życie” oznacza datę podpisania przez Użytkownika Dokumentu Ofertowego odnoszącego się do właściwych Warunków Programu lub datę przyjęcia w inny sposób Dokumentu Ofertowego na piśmie. 

1.11. „Produkt Objęty Licencją” oznacza Produkt firmy Bentley wskazany na Liście Produktów Objętych Programem Licencjonowania firmy Bentley, do której można uzyskać dostęp pod adresem www.bentley.com/wp-content/uploads/Licensing-Program-Eligibility-List.pdf, a jego brak na liście oznacza, że Produkt nie jest objęty żadnym takim programem ani Subskrypcją. 

1.12. „Zewnętrzny Korzystający” oznacza każdego Korzystającego (niebędącego organizacją), który nie jest: 

1.12.1. jednym z pracowników Użytkownika zatrudnionych w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo; bądź  

1.12.2. tymczasowym pracownikiem agencyjnym lub niezależnym wykonawcą zajmującym się Korzystaniem w Celach Produkcyjnych pod nadzorem i kontrolą Użytkownika. 

1.13. „Ważna Aktualizacja” oznacza komercyjną wersję Produktu, w której w sposób istotny zwiększono funkcjonalność w stosunku do Produktu, który ma zostać zastąpiony. 

1.14. „Drobna Aktualizacja” oznacza poprawioną wersję Produktu. 

1.15. „Kod Wynikowy” oznacza Produkty w postaci nadającej się do odczytania przez maszyny, która nie ułatwia zrozumienia przez człowieka zasad działania programu, a która może być uruchomiona przez komputer używający odpowiedniego systemu operacyjnego bez kompilacji lub konwersji. Kod Wynikowy wyraźnie wyklucza kod źródłowy. 

1.16. „Dokument Ofertowy” oznacza pisemną ofertę handlową firmy Bentley, która może być nazywana w różny sposób, jako propozycja, zlecenie, określenie zakresu pracy, oferta cenowa lub formularz zamówienia.  

1.17. „Korzystanie w Celach Produkcyjnych” oznacza użytkowanie Produktu firmy Bentley w postaci Kodu Wynikowego przez Korzystającego lub przez Urządzenie, w zależności od sytuacji, wyłącznie do wewnętrznych celów produkcyjnych Użytkownika i nie obejmuje użytkowania przez Zewnętrznych Korzystających (z wyjątkiem dostępu do Produktów Serwerowych). 

1.18. „Warunki Programu” oznaczają odnośne warunki, którym podlega program subskrypcji firmy Bentley. 

1.19. „Informacje Prawnie Zastrzeżone” są definiowane jako informacje poufne, zastrzeżone i techniczne odnoszące się do Produktów firmy Bentley oraz do technologii i praktyk biznesowych firmy Bentley. 

1.20. „Numer Seryjny” oznacza niepowtarzalny numer nadany przez firmę Bentley w celu identyfikacji określonej kopii Produktu, który to numer zostanie zarejestrowany na Użytkownika i który Użytkownik przydzieli określonej kopii Produktu. 

1.21. „Produkt Serwerowy” oznacza Produkt znajdujący się na serwerze i oferujący funkcje, do których Użytkownicy uzyskują dostęp, łącząc się z serwerem za pomocą aplikacji klienckich lub mobilnych. Taki serwer może znajdować się: i) na Produkcie Serwerowym zainstalowanym za zaporą Użytkownika i/lub w sieci Użytkownika, ii) na Produkcie Serwerowym objętym licencją organizacji zewnętrznej lub iii) może być udostępniany przez firmę Bentley jako usługa w chmurze. 

1.22. „Oddział” oznacza jedną lub więcej określonych lokalizacji geograficznych, w których Użytkownik korzysta z Produktów lub steruje działaniem Produktów, w granicach geograficznych jednego Państwa. 

1.23. „Użytkownik” jest definiowany zgodnie z zapisem we właściwym Dokumencie Ofertowym; w związku z Korzystaniem z Produktu termin „Użytkownik” odnosi się do: (i) jednego z pracowników Użytkownika, zatrudnionego w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub tymczasowo; albo (ii) tymczasowego pracownika agencyjnego lub niezależnego wykonawcy zajmującego się Korzystaniem w Celach Produkcyjnych pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Użytkownika. 

1.24. „Usługa Uprawnienia do Subskrypcji” lub „SES” oznacza usługę zarządzania licencjami opartą na chmurze firmy Bentley lub każde zastępujące ją narzędzie do zarządzania licencjami firmy Bentley. 

1.25. „Opłata Subskrypcyjna” oznacza publikowaną okresowo i ustalaną według wyłącznego uznania firmy Bentley opłatę za subskrypcję. 

1.26. „Okres Subskrypcji” będzie definiowany w sposób wskazany we właściwym Dokumencie Ofertowym lub Warunkach Programu. 

1.27. „Wsparcie Techniczne” oznacza internetowe lub oparte na poczcie elektronicznej usługi wsparcia mające na celu pomoc Użytkownikowi w zakresie opisanym we właściwych Warunkach Programu oraz Warunkach Wsparcia i Konserwacji. 

1.28. „Wyłączniki Czasowe” to mechanizmy chroniące przed kopiowaniem lub inne narzędzia zabezpieczające, które mogą wyłączyć Produkty po wygaśnięciu lub zakończeniu Umowy, obowiązującego Okresu Subskrypcji lub obowiązującego okresu odnowienia. 

1.29. Dane użytkowania” oznaczają dane lub informacje, które firma Bentley może gromadzić na temat instalowania, uzyskiwania dostępu do lub korzystania przez Użytkownika z Produktów, ich funkcji i opcji, Ofert Cloud (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Oferty Cloud), oraz inne usługi firmy Bentley, w tym między innymi statystyki dotyczące korzystania, które nie zawierają żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, takie jak objętość korzystania, okres korzystania, czas korzystania, liczba korzystających, używane funkcje oraz lokalizacja korzystających. 

1.30. „Korzystanie” (bez względu na to, czy termin ten jest zapisany wielką literą) oznacza użytkowanie Produktu przez osobę fizyczną. 

1.31. „Korzystający” oznacza osobę fizyczną. 

1.32. „Środowisko Zwirtualizowane” oznacza system zapewniający zdalny dostęp do aplikacji oprogramowania dla jednego lub większej liczby korzystających. 

2. Płatność faktur firmy Bentley 

2.1. Warunki płatności. Jeśli nie wskazano inaczej w Dokumencie Ofertowym, Użytkownik powinien opłacić każdą fakturę firmy Bentley lub Żądanie Opłaty CSS za wszystkie licencje na Produkty (w tym Licencje Subskrypcyjne Produktu oraz Licencje Czasowe) oraz usługi świadczone przez firmę Bentley w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia takiej faktury. Odsetki od zaległych płatności z tytułu takich faktur naliczane będą według stopy wynoszącej półtora procent (1,5%) miesięcznie albo według najwyższej stopy procentowej dozwolonej zgodnie z obowiązującym prawem, zależnie od tego, która jest niższa. W razie niedotrzymania terminu jakiejkolwiek płatności należnej na rzecz firmy Bentley firma Bentley może, według własnego uznania, zawiesić dostęp do i możliwość korzystania z Produktów oraz powiązanych usług, praw i licencji udostępnianych Użytkownikowi przez firmę Bentley, a po wysłaniu zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu płatności i upływie trzydziestodniowego (30-dniowego) okresu na regulację zobowiązań całkowicie zakończyć ich udostępnianie. 

2.2. Podatki. Użytkownik zapłaci firmie Bentley wszystkie nałożone podatki, które zgodnie z odpowiednimi przepisami firma Bentley ma obowiązek pobrać od Użytkownika, w tym między innymi podatek od sprzedaży, używania, dochodowy, od towarów i usług, akcyzę oraz podatek od nieruchomości (z wyjątkiem podatków od dochodów netto firmy Bentley). Jeśli Użytkownik zobowiązany jest na podstawie odpowiednich przepisów do potrącenia lub odliczenia podatków od jakichkolwiek płatności należnych firmie Bentley, dostarczy firmie Bentley oficjalne potwierdzenia zapłaty takich podatków przez Użytkownika. 

2.3. Ewidencja, audyt. Użytkownik ma obowiązek prowadzić kompletną i rzetelną ewidencję nabytych licencji na Produkty oraz tworzenia Produktów i korzystania z nich, tak aby umożliwić firmie Bentley ustalenie, czy Użytkownik wypełnia swoje zobowiązania wynikające z licencji. Ewidencja ta powinna zawierać informacje o lokalizacji i dane identyfikacyjne należącego do Użytkownika sprzętu, na którym korzysta on z każdej kopii Produktów, a także dane identyfikacyjne Korzystających, którym Użytkownik przydzielił licencje. Jeśli firma Bentley poweźmie podejrzenie, że Dane Korzystania są niekompletne, niedokładne lub wskazują na brak zgodności z prawami udzielonymi Użytkownikowi, firma Bentley może zażądać od Użytkownika przekazania pisemnego raportu z potwierdzającą go ewidencją w celu spełnienia wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji określonych w niniejszej Części 2.3, a Użytkownik przekaże takie dokumenty w zasadnym terminie po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie od firmy Bentley. Jeśli pisemny raport nie będzie spełniał wymogów firmy Bentley, firma Bentley może, w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego z siedmiodniowym (7-dniowym) wyprzedzeniem, zażądać od Użytkownika możliwości przeprowadzenia uzasadnionej kontroli i skopiowania rzeczonej ewidencji przez firmę Bentley lub audytora zewnętrznego powołanego przez firmę Bentley, a Użytkownik zapewni firmie Bentley taką możliwość. 

 3. Prawa własności intelektualnej 

3.1. Prawo własności, zastrzeżenie praw. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości następujące fakty: 

3.1.1. Produkty wraz z Dokumentacją każdego Produktu oraz wszelkie informacje dotyczące Produktów, które Użytkownik uzyskuje za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu elektronicznego, zawierają prawnie zastrzeżone informacje będące własnością firmy Bentley, licencjodawców i innych dostawców firmy Bentley, chronione przepisami prawa Stanów Zjednoczonych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony własności intelektualnej oraz postanowieniami umów międzynarodowych. 

3.1.2. Całość praw dotyczących Produktów, tytuły do nich oraz udziały w nich, Dokumentacja, wszelkie informacje, jakie Użytkownik uzyska za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu elektronicznego i wszystkie związane z tym prawa własności intelektualnej należą do firmy Bentley lub licencjodawców firmy Bentley. 

3.1.3. Produkty są objęte licencją, a nie sprzedawane, zaś właścicielem każdej kopii Produktów pozostają firma Bentley lub licencjodawcy firmy Bentley — własność nie przechodzi na Użytkownika. 

3.1.4. Firma Bentley zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane innym osobom. 

3.2. Kod źródłowy. W ramach niniejszej Umowy Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymywania, przeglądania, wykorzystywania ani uzyskiwania dostępu do kodu źródłowego Produktów. 

3.3. Informacje o prawach autorskich. Na wszystkich kopiach Produktów tworzonych przez Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest powielić i umieścić wszelkie informacje o prawach autorskich oraz prawie własności przysługujących firmie Bentley lub licencjodawcom firmy Bentley, przedstawione w formie, w jakiej znajdują się w lub na oryginalnych nośnikach Produktów dostarczanych przez firmę Bentley. 

3.4. Dane użytkowania. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że firma Bentley będzie okresowo gromadzić Dane Korzystania, oraz że wszystkie Dane Korzystania stanowią własność firmy Bentley i uznawane są za Informacje Prawnie Zastrzeżone firmy Bentley. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować ani nie zakłócać gromadzenia przez firmę Bentley dokładnych Danych Korzystania. 

3.5. Dokumentacja. Firma Bentley może udostępnić Użytkownikowi Dokumentację związaną z Produktami lub Ofertami Cloud. Dokumentacja stanowi Informacje Prawnie Zastrzeżone firmy Bentley. Firma Bentley udziela niniejszym Użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie rzeczonej Dokumentacji w ramach wsparcia Korzystania w Celach Produkcyjnych. 

3.6. Odtwarzanie kodu źródłowego. Użytkownik nie ma prawa dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób tłumaczyć Produktów ani Dokumentacji, chyba że takie czynności są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo pomimo powyższego zastrzeżenia i wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez to prawo. W zakresie, w jakim prawo wyraźnie zezwala Użytkownikowi na podejmowanie czynności wymienionych w poprzednim zdaniu, Użytkownik nie może korzystać z tych praw, o ile nie zawiadomił na piśmie firmy Bentley o takim zamiarze z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem. 

3.7. Informacje Prawnie Zastrzeżone. 

3.7.1. Użytkownik rozumie, że w związku z udostępnianiem Produktów i świadczeniem usług firma Bentley może ujawniać Informacje Prawnie Zastrzeżone Użytkownika oraz wyraża na to zgodę. Użytkownik zobowiązuje się traktować wszystkie Informacje Prawnie Zastrzeżone na zasadach określonych w niniejszej Części 3.7. 

3.7.2. Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność wszystkich Informacji Prawnie Zastrzeżonych. Użytkownik nie może powielać ani kopiować Informacji Prawnie Zastrzeżonych z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Umowie oraz sytuacji, gdy zostanie do tego uprzednio wyraźnie upoważniony przez firmę Bentley na piśmie. Wszystkie sporządzone kopie rzeczonych informacji będą oznaczane przez Użytkownika jako informacje prawnie zastrzeżone i poufne. 

3.7.3. Użytkownik może wykorzystywać Informacje Prawnie Zastrzeżone tylko przy wykonywaniu Umowy i ujawniać je tylko tym pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania zadań wynikających z Umowy. Użytkownik nie może nigdy ujawniać ani udostępniać Informacji Prawnie Zastrzeżonych osobom trzecim. 

3.7.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia ochrony Informacji Prawnie Zastrzeżonych z zachowaniem takiego samego stopnia staranności, jaki stosuje do ochrony własnych informacji poufnych, ale zawsze z zachowaniem należytej staranności. 

3.7.5. Po rozwiązaniu lub nieodnowieniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić firmie Bentley albo, w razie stosownego żądania, zniszczyć wszystkie Informacje Prawnie Zastrzeżone będące w jego posiadaniu. 

3.7.6. Użytkownik nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Informacji Prawnie Zastrzeżonych, które: (i) stały się powszechnie znane w sposób inny niż przez naruszenie Umowy, (ii) zostały legalnie uzyskane przez Użytkownika od osoby trzeciej bez zobowiązania do zachowania poufności lub (iii) były wcześniej znane Użytkownikowi, na poparcie czego istnieją jednoznaczne i przekonujące dowody. 

3.7.7. Użytkownik niezwłocznie poinformuje firmę Bentley o jakimkolwiek znanym sobie rzeczywistym lub potencjalnym nieautoryzowanym użyciu bądź ujawnieniu Informacji Prawnie Zastrzeżonych. 

3.7.8. Firma Bentley niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie przez Użytkownika treści Umowy lub jej części może podlegać przepisom ustawowym, takim jak ustawy o otwartym dostępie do rejestrów publicznych lub o wolnym dostępie do informacji. Nieujawnienie treści lub części Umowy może być zależne od oficjalnych decyzji lub postanowień sądów wydanych zgodnie z tymi ustawami, gdy Użytkownik otrzyma od osoby trzeciej żądanie ujawnienia informacji uznanych przez firmę Bentley za „informacje poufne”.  

3.7.9. W takich przypadkach Użytkownik powiadomi o tym firmę Bentley w zasadnym terminie po otrzymaniu takiego żądania, a firma Bentley będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za obronę swojego stanowiska w zakresie poufności żądanych do ujawnienia informacji. Ani Użytkownik, ani żaden z jego przedstawicieli nie jest i nie będzie zobowiązany do udzielenia firmie Bentley pomocy w zakresie obrony. Jeśli w następstwie dojdzie do ujawnienia takich informacji przez Użytkownika, ujawnienie takie zostanie wykonane zgodnie z ostateczną oficjalną decyzją lub postanowieniem sądu oraz wyłącznie w zakresie wymaganym na mocy właściwych przepisów prawa. 

3.8. Zakaz ujawniania wyników testów wydajności. Użytkownik nie może ujawniać osobom trzecim wyników żadnych testów Produktów, w tym m.in. testów wydajności, jeśli nie otrzyma na to wcześniej pisemnej zgody firmy Bentley. 

4. Korzystanie z Produktów firmy Bentley w Środowisku Zwirtualizowanym 

4.1. Użytkownik może korzystać z Produktów firmy Bentley w Celach Produkcyjnych wyłącznie w sieci komputerowej obejmującej wielu użytkowników w Środowisku Zwirtualizowanym oraz zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej w niniejszej Części 4. 

4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty firmy Bentley nie są obecnie certyfikowane do użycia we wszystkich Środowiskach Zwirtualizowanych, oraz że to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za testowanie i wsparcie Produktów firmy Bentley w zakresie działania w niecertyfikowanym Środowisku Zwirtualizowanym. 

4.3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z usług SES w celu umożliwienia prawidłowego monitorowania Korzystania z Produktów firmy Bentley w ramach Środowiska Zwirtualizowanego w taki sposób, że każda sesja rozpoczęta w Środowisku Zwirtualizowanym wymaga własnej, unikalnej licencji. 

4.4. Certyfikowane Środowiska Zwirtualizowane. 

4.4.1. Dalsze informacje, w tym listę certyfikowanych Środowisk Zwirtualizowanych firmy Bentley, oraz aktualizacje polityki firmy Bentley, można znaleźć pod adresem https://aka.bentley.com/VirtualizedEnvironments („ŚZ Wiki”). 

4.4.2. Produkty firmy Bentley wykorzystywane w Środowisku Zwirtualizowanym, niecertyfikowanym przez firmę Bentley i niewymienionym na liście ŚZ Wiki, zostają wykluczone z zapisów gwarancyjnych niniejszej Umowy.  

4.4.3. Firma Bentley nie będzie świadczyć Użytkownikowi usług wsparcia technicznego w przypadku problemów, błędów lub innych trudności w zakresie korzystania spowodowanych przez lub związanych z korzystaniem z Produktów firmy Bentley przez Użytkownika w Środowisku Zwirtualizowanym, które nie zostało certyfikowane przez firmę Bentley ani nie jest wymienione na liście ŚZ Wiki. 

4.5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prawo Użytkownika do korzystania z Produktów firmy Bentley w Środowisku Zwirtualizowanym wygasa w przypadku jakiegokolwiek rozwiązania lub nieodnowienia Umowy, niezależnie od tego, czy takie produkty są objęte licencją na czas nieokreślony. 

5. Ograniczona gwarancja, ograniczenia środków naprawczych i odpowiedzialności 

5.1. Ograniczona gwarancja przysługująca Użytkownikowi. Z wyłączeniem Produktów objętych licencją nieodpłatną, które są przekazywane Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM SĄ”, bez żadnej gwarancji, firma Bentley niniejszym udziela wyłącznie na rzecz Użytkownika gwarancji (a) na okres dziewięćdziesięciu (90) dni („Okres Gwarancji”) od daty przekazania Użytkownikowi Numeru Seryjnego lub Produktu, że przy normalnej eksploatacji Produkt będzie działać w sposób zasadniczo zbieżny z cechami funkcjonalnymi określonymi w Dokumentacji obowiązującej dla danego Produktu oraz (b) na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy, że inne produkty i materiały dostarczane Użytkownikowi przez firmę Bentley będą przy normalnych warunkach eksploatacji działać w sposób zasadniczo zbieżny z dokumentacją firmy Bentley dotyczącą rzeczonych produktów i materiałów. Jeśli Użytkownik dokona lub zleci dokonanie jakichkolwiek modyfikacji, udoskonaleń albo zmian Produktów, jeśli Produkty zostaną poddane dekompilacji, dezasemblacji lub odtworzeniu kodu źródłowego albo jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Umowy, gwarancje udzielone w niniejszej części wygasają w trybie natychmiastowym. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Użytkownikowi określone uprawnienia; Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne uprawnienia, które się różnią w zależności od jurysdykcji. 

5.2. Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE OKREŚLONE W CZĘŚCI 5.1 POWYŻEJ SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI PRZEZ FIRMĘ BENTLEY W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW, USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I USŁUG OBJĘTYCH LICENCJĄ, ŚWIADCZONYCH LUB DOSTARCZANYCH ALBO W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FIRMĘ BENTLEY. FIRMA BENTLEY NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKTY, USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO ANI JAKAKOLWIEK INNA USŁUGA LUB MATERIAŁ BĘDĄ SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY LUB BEZBŁĘDNY. FIRMA BENTLEY WYKLUCZA NINIEJSZYM WSZELKIE INNE GWARANCJE USTAWOWE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE DOTYCZĄCE BRAKU NARUSZEŃ ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NALEŻYTEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WYŁĄCZENIA TE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA, GDYŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE PEWNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH. 

5.3. Wyłączne środki naprawcze. Całkowitą odpowiedzialność firmy Bentley stanowią oraz jedynymi i wyłącznymi środkami naprawczymi przysługującymi Użytkownikowi w razie roszczeń dotyczących Produktów na mocy Części 5.1 powyżej są, według wyłącznego uznania firmy Bentley: (i) naprawa lub wymiana Produktu albo innych materiałów naruszających wyżej wymienione gwarancje, (ii) doradzenie Użytkownikowi co do sposobu uzyskania funkcjonalności Produktu zgodnej z opisaną w Dokumentacji przez zastosowanie procedury innej niż procedura określona w Dokumentacji albo też (iii) zwrot ceny zakupu lub wniesionych opłat, jeśli pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu wraz z jego opisem zostanie przekazane firmie Bentley w Okresie Gwarancji. Naprawione, skorygowane lub wymienione Produkty i Dokumentacja będą objęte tą ograniczoną gwarancją przez dziewięćdziesiąt (90) dni po dacie: (a) wysłania Użytkownikowi naprawionych lub wymienionych Produktów i Dokumentacji albo (b) udzielenia Użytkownikowi przez firmę Bentley porady co do sposobu obsługi Produktów umożliwiającego uzyskanie funkcjonalności opisanej w Dokumentacji. 

5.4. Wyłączenie szkód. FIRMA BENTLEY, LICENCJODAWCY ANI DOSTAWCY FIRMY BENTLEY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRACONĄ RENOMĘ, SZKODY W REPUTACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRATĄ LUB USZKODZENIEM DANYCH LUB DOKUMENTACJI, KOSZTY OPÓŹNIEŃ, Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NADZWYCZAJNYCH LUB WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU ROSZCZENIA, W TYM M.IN. Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG INTERNETOWYCH, JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ LUB Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC OSÓB TRZECICH POWSTAŁEJ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, NAWET JEŻELI FIRMA BENTLEY ZOSTAŁA POWIADOMIONA, WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. 

5.5. Wyłączenie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty nie są odporne na błędy i nie zostały zaprojektowane, wytworzone, przeznaczone do wykorzystywania i nie powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu broni masowego rażenia, sprzętu do sterowania online pracującego w niebezpiecznym otoczeniu wymagającym niezawodnego funkcjonowania, takim jak działalność obiektów jądrowych, systemów nawigacji lub komunikacji lotniczej, kontroli lotów, urządzeń podtrzymujących życie albo systemów wojskowych, w których awaria Produktów mogłaby spowodować śmierć, obrażenia ciała lub poważne szkody materialne albo zniszczenie środowiska. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Produkty nie zastąpią umiejętności zawodowych Użytkownika i dlatego ani firma Bentley, ani licencjodawcy lub dostawcy firmy Bentley nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z Produktów przez Użytkownika ani za rezultaty takiego korzystania. Produkty są przeznaczone jedynie do wspierania Użytkownika w jego działalności gospodarczej i nie stanowią substytutu niezależnego testowania i weryfikowania przez Użytkownika właściwości, bezpieczeństwa, ergonomii ani innych parametrów projektowych. 

5.6. Ograniczenie odpowiedzialności firmy Bentley. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ CZĘŚCI 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ORAZ 5.5 NINIEJSZEJ UMOWY, W RAZIE UZNANIA, ŻE FIRMA BENTLEY ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NARUSZENIA, DEFEKTU, WADY ALBO NIEZGODNOŚCI PRODUKTU, W ZAKRESIE USŁUG WSPARCIA ALBO INNEJ USŁUGI LUB INNYCH MATERIAŁÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU CZY Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU ORAZ CZY DOSTĘPNE ŚRODKI NAPRAWCZE NIE SPEŁNIAJĄ SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY PRAWA, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BENTLEY Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA (i) DANY PRODUKT, (ii) OPŁATY SUBSKRYPCYJNE ZWIĄZANE Z PRODUKTEM ZA OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ODNOŚNE ROSZCZENIE W ZWIĄZKU Z LICENCJĄ SUBSKRYPCYJNĄ PRODUKTU, (iii) OPŁATY SUBSKRYPCYJNE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ZA OKRES DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ODNOŚNE ROSZCZENIE W ZWIĄZKU Z ODNOŚNYM PROGRAMEM SUBSKRYPCJI KOMERCYJNEJ FIRMY BENTLEY (iv) INNĄ WADLIWĄ USŁUGĘ LUB WADLIWE MATERIAŁY. POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIELAJĄ RYZYKO POMIĘDZY FIRMĘ BENTLEY A UŻYTKOWNIKA. CENA USTALONA PRZEZ FIRMĘ BENTLEY UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. 

5.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Bentley. 

5.7.1. Bentley pokryje odszkodowanie zasądzone ostatecznie od Użytkownika na podstawie wniesionego przeciwko Użytkownikowi roszczenia dotyczącego naruszania przez Produkt, który został opracowany przez Bentley i jest własnością Bentley, praw autorskich osób trzecich w rozumieniu prawa państwa będącego sygnatariuszem Konwencji Berneńskiej, albo też doprowadzenia do sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej osoby trzeciej w Państwie, w którym Użytkownik był uprawniony do Korzystania w Celach Produkcyjnych z Produktu będącego przedmiotem roszczenia, jeśli Użytkownik przekaże i zapewni Bentley: (a) niezwłoczne pisemne zawiadomienie o każdym takim roszczeniu, (b) wszystkie dostępne informacje i niezbędną pomoc oraz (c) możliwość sprawowania wyłącznej kontroli nad procesem obrony i ugody w sprawie rzeczonego roszczenia. 

5.7.2. Firma Bentley ma także prawo na własny koszt zapewnić Użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z Produktu albo zamienić lub zmodyfikować Produkt tak, aby nie naruszał prawa. Jeśli żadna z powyższych możliwości nie jest dostępna na warunkach, które firma Bentley według własnego uznania uważa za pożądane, Użytkownik ma obowiązek, na pisemny wniosek firmy Bentley, zwrócić firmie Bentley Produkt rzekomo naruszający prawo, zaś firma Bentley zwróci w takim wypadku Użytkownikowi kwotę zapłaconą przez niego za każdą kopię zwracanego Produktu pomniejszoną o dwadzieścia procent (20%) za każdy rok, który upłynął od wejścia w życie licencji obejmującej tę kopię. Wartość odpowiedzialności firmy Bentley wobec Użytkownika wynikającej z postanowień tej sekcji 5.7.2 w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty opłat licencyjnych zapłaconych przez Użytkownika za Produkt rzekomo naruszający prawo. 

5.7.3. Firma Bentley nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania, jeśli rzeczone naruszenie: dotyczy Produktu, który nie został opracowany przez firmę Bentley lub nie jest własnością firmy Bentley; wynika z modyfikacji Produktu przez Użytkownika lub połączenia, działania lub wykorzystywania Produktu z innym oprogramowaniem niepochodzącym od firmy Bentley; a także jeśli Użytkownik naruszył Umowę. Firma Bentley nie ponosi też żadnej odpowiedzialności a niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do części roszczenia dotyczącego naruszenia opartego na korzystaniu z wydania Produktu, które zostało zastąpione przez inną wersję lub zmienione, jeśli naruszenia można było uniknąć, używając aktualnego, niezmienionego wydania Produktu. 

Niniejsza Część 5.7 określa jedyne środki naprawcze przysługujące Użytkownikowi w związku z naruszeniem prawa własności intelektualnej. 

5.8. Oprogramowanie antywirusowe Oprogramowanie. Firma Bentley będzie korzystać z dostępnego na rynku, aktualnego oprogramowania oraz procedur do kontroli wirusów na wszystkich swoich Produktach przed ich udostępnieniem Użytkownikowi. 

6. Sankcje i Środki Kontroli Eksportu. 

Oprogramowanie podlega amerykańskim sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu oraz sankcjom oraz przepisom, regulacjom i wymogom kontroli eksportu innych agencji lub organów rządowych z siedzibą poza USA (określanym łącznie jako „SANKCJE I KONTROLA EKSPORTU”). Niezależnie od oświadczeń składanych firmie Bentley przez Użytkownika co do ostatecznego miejsca przeznaczenia oprogramowania, Użytkownik nie może eksportować, reeksportować ani przesyłać, bezpośrednio ani pośrednio, oprogramowania, żadnej jego część ani żadnego systemu zawierającego oprogramowanie lub jego części bez pełnego i ścisłego zastosowania się do wszystkich Sankcji i Środków Kontroli Eksportu, które mogą dotyczyć oprogramowania i/lub eksportu, reeksportu lub przesyłania, bezpośrednio lub pośrednio, oprogramowania i związanych z nim transakcji. Lista podmiotów, użytkowników końcowych oraz państw podlegających restrykcjom nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inne agencje lub organy rządowe spoza Stanów Zjednoczonych może ulec zmianie, a przestrzeganie obowiązujących i okresowo zmienianych Sankcji i Środków Kontroli Eksportu należy do obowiązków Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Bentley przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Części 6. 

7. Jednostka firmy Bentley, prawo właściwe, rozstrzyganie sporów i zawiadomienia 

W zależności od lokalizacji siedziby głównej Użytkownika (lub w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, jego miejsca zamieszkania) Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a jednostką firmy Bentley wskazaną poniżej. Umowa będzie podlegała oraz będzie interpretowana zgodnie z prawem materialnym obowiązującym we właściwym kraju wskazanym w poniższej tabeli. Strony uzgadniają, że w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo, przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z późniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy o ujednoliceniu umów dotyczących danych komputerowych, które obowiązują lub mogą obowiązywać w którejkolwiek z jurysdykcji, nie będą stosować się do Umowy. Wszelkie spory, dysputy lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z Umowy będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rozstrzygania sporów opisanymi poniżej. Wszelkie zawiadomienia dotyczące Umowy muszą być przesyłane do wiadomości Działu Prawnego firmy Bentley oraz adresowane do właściwej jednostki firmy Bentley zgodnie z poniższą tabelą lub przesyłane pocztą elektroniczna na adres [email protected]. 

 

Siedziba główna Użytkownika (lub jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, jego miejsce zamieszkania) 

Odniesienia do „firmy Bentley” oznaczają następujące jednostki firmy Bentley: 

Prawo właściwe to: 

Wyłączna jurysdykcja/forum do rozstrzygania sporów: 

Stany Zjednoczone i Kanada 

Bentley Systems, Inc., a Delaware corporation having its registered office at 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678, USA

Stan Pensylwania 

Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Filadelfii, w stanie Pensylwania, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda ze stron pokrywa opłaty, koszty i wydatki własnej obsługi prawnej poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

Wielka Brytania 

Bentley Systems (UK) Limited, having its registered office at 43rd Floor, 8 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2N 4BQ

Anglia i Walia 

Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Londynie, w Wielkiej Brytanii, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda ze stron pokrywa opłaty, koszty i wydatki własnej obsługi prawnej poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

Brazylia 

Bentley  Systems Brasil Ltda., z siedzibą pod adresem Avenida Paulista, 2537. 9º. Andar. Sala 09-114, São Paulo,  SP, Zip Code  01310-100, Brazil

Brazylia 

Wszelkie przypadki sporów, różnic zdań, pytań, wątpliwości lub roszczeń („Spór”) pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy są rozstrzygane przez strony przy dołożeniu wszelkich starań. W tym celu każda strona może zaprosić drugą stronę do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego zostanie podjęta próba rozstrzygnięcia Sporu w drodze polubownych rozmów w dobrej wierze („Powiadomienie o Sporze”). O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, jeśli strony nie wypracują rozwiązania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od przekazania drugiej stronie Powiadomienia o Sporze, Spór będzie podlegał rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu. Procedura arbitrażowa będzie prowadzona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji AMCHAM zgodnie z jego zasadami („Zasady Arbitrażu”).
Rozstrzygnięcie Sporu w drodze procedury arbitrażowej będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeśli kwota sporu przekroczy wartość 5 000 000,00 BRL (pięć milionów reali brazylijskich). Jeśli powyższa kwota nie zostanie osiągnięta, Spór będzie podlegać rozstrzygnięciu w drodze postępowania sądowego w sądach miasta São Paulo, w stanie São Paulo.
Arbitraż będzie prowadzony w języku portugalskim przez trzech arbitrów. Strona skarżąca musi wyznaczyć arbitra we „Wniosku o arbitraż”, a strona odpowiadająca musi wyznaczyć arbitra przy pierwszej takiej możliwości. Jeśli jedna ze stron nie wyznaczy własnego arbitra, taki arbiter zostanie wyznaczony zgodnie z procedurą przewidzianą w Zasadach Arbitrażu. Dwóch arbitrów wyznacza w drodze porozumienia trzeciego arbitra, który staje się przewodniczącym sądu arbitrażowego. W przypadku braku porozumienia trzeci arbiter zostanie wyznaczony zgodnie z Zasadami Arbitrażu.
Strony uznają, że każda ze stron może złożyć do sądów miasta São Paulo, w stanie São Paulo, wniosek o zabezpieczenie roszczeń w trybie pilnym, a taki wniosek nie zostanie uznany za niezgodny z postanowieniami niniejszej klauzuli lub ustawy 9.307/96 lub za stanowiący odstąpienie od nich. Oprócz uprawnień nadanych sądowi arbitrażowemu na mocy Zasad Arbitrażu, sąd arbitrażowy może wydawać postanowienia, zarządzenia tymczasowe, orzekać środki zapobiegawcze, udzielać zabezpieczenia roszczeń i określać środki wykonawcze, jeśli uzna to za należyte i sprawiedliwe.
Wyrok sądu arbitrażowego musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie, jest uznawany za ostateczny i wiążący wobec stron, a także podlega wykonaniu zgodnie ze swoimi warunkami. Wyrok sądu arbitrażowego może określać podział kosztów związanych z procedurą arbitrażową, w tym uzasadnianych kosztów obsługi prawnej.
Wybór panelu arbitrów dokonany przez strony niniejszej Umowy nie uniemożliwia żadnej ze stron sądowego dochodzenia wyroku sądu arbitrażowego lub określonych i egzekwowalnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Meksyk 

BENTLEY SYSTEMS DE MEXICO S.A., having its registered office at Insurgentes Sur 1079 piso 3, Oficina 03-125, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México

Meksyk 

Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w mieście Meksyk, w Meksyku, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

Chiny 

Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd., z siedzibą pod adresem Unit 1405-06, Tower 1, China Central Place, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, Chiny  

Chińska Republika Ludowa 

Strony wyrażają zgodę na polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów lub dysput wynikających z Umowy lub z nią związanych. Jeśli strony nie będą mogły rozstrzygnąć sporu lub dysputy w ciągu 30 dni od przekazania przez którąkolwiek ze stron zawiadomienia potwierdzającego istnienie takiego sporu, każda ze stron może przekazać spór do Chińskiej Komisji ds. Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego (China International Economic and Trade Arbitration Commission, „CIETAC”) w Pekinie w celu ostatecznego i wiążącego arbitrażu, zgodnego z zasadami i procedurami CIETAC. Orzeczenie wydane przez CIETAC będzie wykonalne przez dowolny sąd we właściwej jurysdykcji. 

Tajwan 

Bentley Systems, Incorporated, Taiwan Branch, z siedzibą pod adresem Spaces, 1F., No. 170, Sec. 3, Nanjing E.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Tajwan, Republika Chińska 

Chińska Republika Ludowa 

Wszelki dysputy, polemiki, spory lub roszczenia wynikające z Umowy bądź z nią związane lub sprawy dotyczące naruszenia, rozwiązania lub nieważności Umowy będą ostatecznie rozwiązywane na drodze arbitrażu zgłaszanego do Chińskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (Chinese Arbitration Association) w Tajpej, zgodnie z zasadami arbitrażu obowiązującymi w Stowarzyszeniu. Miejscem arbitrażu będzie Tajpej w Tajwanie. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla obu stron. 

Indie 

Bentley Systems India Private Limited, having its registered office at Suite No. 1001 & 1002, WorkWell Suites, 10th Floor,  Max House,  1516/338, 339, 340, Village Bahapur, New Delhi 110020, India 

Indie 

Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Nowym Delhi, w Indiach, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej, a taki spór, różnica zdań lub roszczenie będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z powyższymi Zasadami. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji zgodnie z postanowieniami Ustawy o arbitrażu i koncyliacji z 1996 r. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Z zastrzeżeniem arbitrażów strony zobowiązują się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Nowym Delhi, w Indiach. Niezależnie jednak od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

Cały świat, poza krajami lub regionami opisanymi powyżej 

Bentley Systems International Limited, having its registered office at 6th Floor, 1 Cumberland St, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Irlandia 

Wszelkie przypadki jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy zostaną poddane przez strony pod rozstrzygnięcie w drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra w Dublinie, w Irlandii, zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące wobec stron, a wyrok sądu wydany na podstawie wyroku sądu arbitrażowego podlega wykonaniu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Każda strona pokrywa własne opłaty, koszty i inne wydatki prawne poniesione podczas takiego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, Bentley ma prawo do wszczęcia w dowolnym sądzie postępowania przeciwko Użytkownikowi niewywiązującemu się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy bez uprzedniego kierowania sprawy do wiążącego arbitrażu.

8. Postanowienia różne. 

8.1. Cesja. Użytkownik nie może cedować, przenosić, obciążać, podzlecać, delegować ani w inny sposób przekazywać całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, o ile firma Bentley nie wyrazi na to wcześniej zgody na piśmie. Dla celów Umowy zmianę podmiotu kontrolującego Użytkownika uznaje się za cesję, na którą firma Bentley wyraża uprzednią pisemną zgodę, pod warunkiem że powstały wskutek takiej zmiany podmiot zawrze z firmą Bentley umowę dotyczącą programu subskrypcji. Firma Bentley może też w dowolnym momencie scedować, przenieść, obciążać, podzlecić, delegować lub w inny sposób przekazać całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy dowolnemu następcy prawnemu w działalności firmy Bentley lub osobie prawnej sprawującej kontrolę nad Jednostką Zawierającą Umowy firmy Bentley, przez nią kontrolowanej lub pozostającej z nią pod wspólną kontrolą. Próba dokonania cesji w sprzeczności z warunkami tego postanowienia nie będzie mieć mocy ani skutków prawnych. 

8.2. Całość postanowień Umowy. Umowa, wraz z Dokumentem Ofertowym oraz wszelkimi poprawkami podpisanymi zgodnie z Częścią 8.3 niniejszych Warunków, jeśli takowe istnieją, stanowi całość uzgodnień między stronami, zastępując i scalając wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia, wcześniejsze praktyki, rozmowy i ustalenia stron dotyczące kwestii będących przedmiotem Umowy. Warunki Umowy i obowiązującego potwierdzenia firmy Bentley mają zastosowanie do każdego zamówienia zaakceptowanego lub wysłanego przez firmę Bentley w ramach niniejszej Umowy. Żadne dodatkowe lub odmienne warunki pojawiające się na zamówieniu złożonym przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy, nawet jeśli firma Bentley przyjmie je do wiadomości, nie są wiążące dla stron, chyba że obie strony wyraźnie zaakceptują je odrębnym pismem zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. 

8.3. Zmiany. Umowa może być zmieniana lub modyfikowana wyłącznie na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli stron, przy czym wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki podane na zamówieniu, nawet jeśli muszą być przyjęte przez firmę Bentley do wiadomości, nie są wiążące dla stron. 

8.4. Siła wyższa. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie postanowień Umowy na skutek pożaru, strajku, wojny, pandemii, działań lub zakazów organów rządowych lub władz publicznych, wypadków losowych, zakłóceń w pracy, aktów terrorystycznych, zamieszek lub niepokojów społecznych albo innych powodów, które są niemożliwe do uniknięcia i pozostają poza realną kontrolą firmy Bentley. 

8.5. Zrzeczenie się praw. Jednokrotne lub wielokrotne niedochodzenie przez którąkolwiek ze stron swoich praw wynikających z Umowy lub nieskorzystanie z tych praw nie może być uważane za ich zrzeczenie się. 

8.6. Postanowienia pozostające w mocy po ustaniu Umowy. Postanowienia Umowy, które, zgodnie z ich warunkami, wymagają lub przewidują działanie stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy (w tym między innymi Części 2, 3, 5, 6, 7 i 8) będą wykonalne niezależnie od powyższego wygaśnięcia lub rozwiązania. 

8.7. Rozłączność postanowień Umowy. Jeśli jedno lub więcej postanowień zawartych w Umowie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, nielegalne lub niewymagalne w jakimkolwiek względzie, nie wpłynie to na inne postanowienia Umowy; Umowę należy zaś interpretować przez ograniczenie rzeczonego postanowienia do zakresu jak najdokładniej odzwierciedlającego jego zamiar, cel i skutek gospodarczy lub, jeśli nie jest to możliwe, przez usunięcie z niej rzeczonego postanowienia przy zastrzeżeniu, że nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną w pełnej mocy zgodnie z określonymi w nich warunkami. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze, aby zastąpić takie nieważne postanowienie postanowieniem jak najbliższym treści i celowi Umowy. 

8.8. Niezależny wykonawca. Stosunek prawny łączący firmę Bentley z Użytkownikiem na podstawie niniejszej Umowy ma charakter współpracy z niezależnym wykonawcą, a żadnego postanowienia niniejszej Umowy nie należy interpretować jako tworzącego pomiędzy stronami stosunek pracy. 

8.9. Zmiana stosunków własnościowych. O wszelkich zmianach w strukturze własności oraz o zmianie siedziby Użytkownik powiadomi firmę Bentley na piśmie z wyprzedzeniem sześćdziesięciu (60) dni.. Jeżeli z uwagi na ograniczenia związane z poufnością nie można przekazać z wyprzedzeniem powiadomienia o zmianach w strukturze własności, Użytkownik przekaże takie powiadomienie w najkrótszym możliwym terminie po zmianie struktury własności. 

8.10. Nagłówki. Nagłówki w niniejszej Umowie są stosowane jedynie dla wygody czytającego i nie mają wpływu na znaczenie lub interpretację Umowy. 

8.11. Dwujęzyczność. Egzemplarze Umowy lub jej części mogą być dostarczone w językach innych niż język angielski. W zakresie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy w języku angielskim a wszelkimi tłumaczeniami, stosunek nadrzędny będzie miała wersja angielska, która będzie wiążąca dla Stron. Jeśli w danej jurysdykcji wymagany jest nadrzędny stosunek języka lokalnego, niniejsza Część 8.11 nie będzie miała zastosowania w zakresie wymaganym do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Wsparcia i Konserwacji słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami. 

2. Usługi wsparcia 

2.1. Firma Bentley może świadczyć usługi wsparcia na rzecz Użytkownika bezpośrednio albo, według własnego uznania, za pośrednictwem autoryzowanego Partnera Dystrybucyjnego firmy Bentley. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Partnerzy Dystrybucyjni są niezależnymi podwykonawcami firmy Bentley, a firma Bentley i Partnerzy Dystrybucyjni nie są związani stosunkiem pracy. 

2.2. Firma Bentley zapewni Użytkownikowi usługi Wsparcia Technicznego świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Internetu, mające na celu pomoc Użytkownikowi w korzystaniu z Produktów oraz usług firmy Bentley (oprócz usług profesjonalnych, usług zarządzanych lub profesjonalnych usług szkoleniowych), a także podejmie uzasadnione starania, aby reagować na zapytania techniczne w ciągu czterech godzin w normalnych godzinach pracy. Usługi Wsparcia Technicznego będą dostępne przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że po zakończeniu normalnych godzin pracy w lokalnym centrum wsparcia technicznego Użytkownik może być zobowiązany do kontaktowania się z innym centrum wsparcia technicznego firmy Bentley. 

2.3. Firma Bentley nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi ani świadczyć innych usług w ramach niniejszej Umowy, jeśli zapytanie Użytkownika w sprawach technicznych jest spowodowane: (a) włączeniem lub dołączeniem do Produktu jakiejś funkcji, programu albo urządzenia, jeśli nie zostały one zaakceptowane lub dostarczone przez firmę Bentley; (b) jakąkolwiek niezgodnością powstałą na skutek wypadku, warunków transportu, zaniedbania, niewłaściwego użycia, zmiany, modyfikacji albo rozszerzenia Produktu, z wyłączeniem dostosowania Produktu przeprowadzonego przez firmę Bentley i objętego oddzielnym Dokumentem Ofertowym dotyczącym wsparcia i konserwacji; (c) niezapewnieniem odpowiedniego środowiska sieciowego; (d) użyciem Produktu w sposób inny niż podano w Dokumentacji lub dozwolono w niniejszej Umowie; albo (e) niezainstalowaniem jakiejkolwiek poprawionej wersji Produktu lub Drobnej Aktualizacji przekazanej wcześniej przez firmę Bentley. Firma Bentley oferuje usługi wsparcia dotyczące danej wersji Produktu przez co najmniej dwanaście miesięcy od daty wydania wersji. Więcej szczegółowych informacji na temat polityki dotyczącej Cyklu Życia Produktu firmy Bentley można znaleźć pod adresem www.bentley.com/support/bentley-lifecycle-policy.  

2.4. Jeśli Użytkownik będzie miał do czynienia ze zdarzeniem powodującym wstrzymanie produkcji, firma Bentley podejmie w dobrej wierze działania mające na celu stworzenie odpowiedniego rozwiązania i przekaże je w formie elektronicznej lub w innej formie, wedle własnego uznania. 

3. Aktualizacje

3.1. Użytkownik ma prawo do otrzymania, bez dodatkowej opłaty (poza kosztami wysyłki i doręczenia, jeśli takie występują), Ważnych Aktualizacji i Drobnych Aktualizacji każdego Produktu objętego właściwym programem subskrypcji komercyjnej firmy Bentley, jeśli takie Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje zostaną udostępnione.  

3.2. Takie Ważne Aktualizacje i Drobne Aktualizacje mogą być udostępniane w formie elektronicznej przystosowanej do pobrania lub w innej formie wybranej przez firmę Bentley według własnego uznania. 

1. Definicje. 

Zawarte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami. 

2. Usługi profesjonalne. 

2.1. Użytkownik może okresowo zlecać usługi profesjonalne, a Bentley może przyjąć takie zlecenie zgodnie z Umową. Opis usług profesjonalnych zlecanych przez Użytkownika, które firma Bentley zgodzi się zrealizować („Praca”), w tym ewentualny rezultat Pracy („Wynik Pracy”), zostanie przedstawiony w co najmniej jednym Dokumencie Ofertowym. W każdym Dokumencie Ofertowym zostaną określone przynajmniej następujące informacje: zakres prac do wykonania, liczba personelu firmy Bentley wyznaczonego do pracy u Użytkownika, czas trwania każdego zlecenia oraz wynagrodzenie za usługi.  

2.2. Metoda wykonania. Firma Bentley wraz ze swoim personelem określa metody, szczegóły oraz sposób wykonania pracy na rzecz Użytkownika, w tym współpracę z podwykonawcami, jeśli okaże się to konieczne. Użytkownik nie ma prawa i nie będzie kontrolować sposobu ani określać metod wykonania rzeczonej pracy. Użytkownik może jednak żądać, aby personel firmy Bentley przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących u Użytkownika. Użytkownik ma ponadto prawo sprawować ogólny nadzór i kontrolę nad wynikami pracy wykonywanej przez firmę Bentley w celu zapewnienia jej należytego wykonania. Uprawnienia do nadzorowania obejmują prawo do prowadzenia kontroli, wstrzymania prac, przekazywania propozycji lub zaleceń w odniesieniu do szczegółów pracy oraz zgłaszania modyfikacji zakresu Dokumentu Ofertowego. 

2.3. Harmonogram. Firma Bentley postara się w jak największym stopniu uwzględniać żądania Użytkownika dotyczące harmonogramu pracy. Jeżeli którykolwiek z członków personelu firmy Bentley nie będzie w stanie wyświadczyć zaplanowanych usług z powodu choroby, rezygnacji albo z innych przyczyn niezależnych od firmy Bentley, firma Bentley spróbuje zastąpić takiego członka personelu w odpowiednim czasie, nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy nie jest w stanie zapewnić zastępstwa ze względu na inne zobowiązania i priorytety. 

2.4. Sprawozdawczość. Użytkownik przekaże firmie Bentley nazwiska osób, którym osoba kierująca wykonaniem zadania ze strony firmy Bentley będzie składać sprawozdania z dziennego postępu pracy. W razie potrzeby Użytkownik i firma Bentley opracują odpowiednie procedury administracyjne dotyczące wykonania pracy w lokalach Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się sporządzać okresowe oceny pracy wykonywanej przez firmę Bentley i przekazywać je, na żądanie, do firmy Bentley. 

2.5. Miejsce pracy. Niektóre projekty lub zadania mogą wymagać, aby personel firmy Bentley wykonywał pracę na rzecz Użytkownika w lokalu Użytkownika. Jeśli wymagane jest wykonywanie zadań lub projektów w lokalu Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić miejsce pracy, niezbędne udogodnienia oraz inne usługi i materiały, których firma Bentley lub personel firmy Bentley może z uzasadnionych względów potrzebować do wykonania pracy. Firma Bentley przyjmuje do wiadomości, że w lokalach Użytkownika mogą obowiązywać polityki oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa i jakości, których pracownicy firmy Bentley będą musieli przestrzegać w trakcie pracy w lokalu. Pracownicy firmy Bentley będą stosować się do wszystkich uzasadnionych standardowych, branżowych wymogów, polityk i procedur dotyczących bezpieczeństwa i jakości, które zostaną przekazane firmie Bentley z wyprzedzeniem.  Użytkownik jest świadomy, że może zajść potrzeba przeszkolenia personelu firmy Bentley w zakresie wewnętrznych procedur stosowanych w zakładzie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzna, że takie szkolenie jest konieczne, ma obowiązek zapłacić firmie Bentley za czas szkolenia jej personelu, o ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie. 

2.6. Zmiany w usługach. Użytkownik lub firma Bentley mogą zażądać zmiany Pracy określonej w Dokumencie Ofertowym, w tym modyfikacji w zakresie Pracy lub Wyniku Pracy, na przykład wykraczających poza pierwotny zakres określony w Dokumencie Ofertowym, przekazując takie żądanie skierowane do drugiej ze stron na piśmie („Zmiana Zamówienia”). Zmiany Zamówień wejdą w życie wyłącznie po ich podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  Wszystkie Zmiany Zamówień muszą zostać podpisane przez obie strony przed ich wdrożeniem.  Jeśli taka Zmiana Zamówienia wpłynie na wynagrodzenie lub harmonogram firmy Bentley, firma Bentley powiadomi Użytkownika o takim wpływie przed podpisaniem przez niego Zmiany Zamówienia. 

2.7. Brak wyłączności. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy firma Bentley zachowuje prawo do wykonywania prac na rzecz innych kontrahentów. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik zachowuje prawo do zlecania wykonania prac o takim samym lub innym charakterze swojemu personelowi lub innym wykonawcom. 

2.8. Licencja na czas nieokreślony. Po zapłacie całej należności za Pracę firma Bentley udzieli Użytkownikowi wolnego od obciążeń, bezterminowego i wolnego od opłat licencyjnych prawa do stosowania Wyników Pracy do Korzystania w Celach Produkcyjnych. Firma Bentley zachowuje wszystkie prawa, tytuł własności i udziały dotyczące Wyniku Pracy, o ile nie zostały wyraźnie one przyznane Użytkownikowi. 

2.9. Wcześniejsze Prace firmy Bentley. Firma Bentley niniejszym zastrzega i zachowuje prawo własności do wszystkich prac wykonanych przez firmę Bentley i niezwiązanych z Pracą wykonywaną na podstawie jakiegokolwiek Dokumentu Ofertowego, w tym między innymi do Produktów („Wcześniejsze Prace””). Firma Bentley nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw ani licencji w odniesieniu do Wcześniejszych Prac. 

2.10. Pozostałości informacji. Strony zgodnie przyjmują do wiadomości, że w ramach zwykłych relacji z Użytkownikiem i w związku z wykonywaniem Pracy firma Bentley oraz personel i przedstawiciele firmy Bentley mogą poznać pomysły, koncepcje, know-how, metody, techniki, procesy, umiejętności oraz adaptacje dotyczące Pracy. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy i niezależnie od jej rozwiązania, firma Bentley ma prawo wykorzystywać, ujawniać albo w inny sposób użytkować pomysły, koncepcje, know-how, metody, techniki, procesy oraz umiejętności, adaptacje, w tym ogólne funkcje dotyczące kolejności, struktury i organizacji jakichkolwiek prac autorskich, przy prowadzeniu swojej działalności (w tym przy świadczeniu usług lub tworzeniu programów lub materiałów dla innych klientów), a Użytkownik nie będzie domagał się od firmy Bentley ani personelu firmy Bentley wydania orzeczenia lub zarządzenia nakazującego powstrzymanie takich działań.  W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że niniejsza Część 1.10 podlega zobowiązaniom firmy Bentley do zachowania poufności opisanym w Części 2.15 i nie powinna być interpretowana jako naruszająca te zobowiązania. 

2.11. Prawa osób trzecich. Prawa oraz obowiązki Użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek programów, materiałów lub danych uzyskanych od dostawców zewnętrznych, bez względu na to, czy zostały one uzyskane przy pomocy firmy Bentley, są określane zgodnie z umowami i wytycznymi odnośnych dostawców. 

2.12. Opłaty. Firma Bentley otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w każdym Dokumencie Ofertowym, a jeśli wysokość wynagrodzenia nie została określona, wynagrodzenie będzie wypłacane według standardowych stawek firmy Bentley odpowiadających zaszeregowaniu personelu świadczącego dane usługi.  W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że długotrwałe zaangażowanie w projekt, którego koszty są naliczane na podstawie czasu i materiałów, będzie podlegać odpowiedniemu, corocznemu podwyższaniu stawek. 

2.13. Wydatki. Użytkownik jest zobowiązany pokryć również faktycznie poniesione przez firmę Bentley uzasadnione wydatki na podróże i utrzymanie albo uzgodnioną kwotę tytułem kosztów podróży i utrzymania (z wyłączeniem zwykłych dojazdów do pracy) pracowników firmy Bentley w związku z wykonaniem Pracy określonej w każdym Dokumencie Ofertowym wraz ze wszystkimi innymi bieżącymi wydatkami poniesionymi przez firmę Bentley. 

2.14. Preliminarz. Preliminarz łącznej kwoty opłat za prowadzone projekty może być podany w Dokumencie Ofertowym, ale firma Bentley nie gwarantuje realizacji takiego preliminarza. Firma Bentley powiadomi jednak Użytkownika jak najszybciej o możliwości przekroczenia preliminarza, a Użytkownik może wtedy wedle własnego uznania zakończyć dany projekt i zapłacić wyłącznie za wykonane usługi. 

2.15. Zachowanie poufności. Przy wykonywaniu Pracy firma Bentley może uzyskać informacje dotyczące Użytkownika, które są prawnie zastrzeżone, niepubliczne i oznaczone przez Użytkownika na piśmie jako poufne. Firma Bentley nie może ujawniać informacji uzyskanych podczas wykonywania Pracy żadnej osobie niezatrudnionej przez Użytkownika ani wykorzystywać inaczej niż na rzecz Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę na piśmie. Firma Bentley nie będzie zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do jakichkolwiek informacji Użytkownika, które: 

2.15.1. stały się powszechnie znane w sposób inny niż przez naruszenie Umowy; 

2.15.2. zostały legalnie uzyskane przez firmę Bentley od osoby trzeciej bez zobowiązania do zachowania poufności; lub  

2.15.3. były wcześniej znane firmie Bentley, na poparcie czego istnieją jednoznaczne i przekonujące dowody. 

Niezależnie od powyższych ograniczeń, firma Bentley i personel firmy Bentley mogą wykorzystywać i ujawniać wszelkie informacje w zakresie wymaganym na mocy orzeczenia jakiegokolwiek sądu albo innej władzy państwowej albo, w razie konieczności, dla potrzeb firmy Bentley lub jej personelu w celu ochrony ich praw wynikających z niniejszej Umowy, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony i będzie miał możliwość uzyskania ewentualnej uzasadnionej ochrony takich informacji w związku ze wspomnianym ujawnieniem. 

2.16. Odwołanie Dokumentów Ofertowych. Użytkownik albo firma Bentley może w dowolnym momencie odwołać każdy niezrealizowany Dokument Ofertowy poprzez pisemne odwołanie przekazane drugiej stronie z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem. Po odwołaniu firma Bentley zobowiązuje się przerwać Pracę wykonywaną w ramach przedmiotowego Dokumentu Ofertowego i przekazać Użytkownikowi wszystkie dokończone lub niedokończone rysunki, raporty lub inne dokumenty dotyczące danej Pracy. W przypadku odwołania Dokumentu Ofertowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wynagrodzenia, koszty i wydatki naliczone do dnia wejścia takiego odwołania w życie. 

2.17. Zakaz zatrudniania. Przez okres trwania Pracy oraz przez jeden (1) rok od zakończenia świadczenia usług profesjonalnych na podstawie niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się nie nakłaniać do podjęcia zatrudnienia ani nie zatrudniać, bezpośrednio ani pośrednio, pracowników firmy Bentley zajmujących się świadczeniem usług profesjonalnych w ramach niniejszej Umowy. Niniejsza Część 2.17 nie ma zastosowania, jeśli pracownik odpowie na publicznie dostępne ogłoszenie o pracę wystawione przez Użytkownika, jeśli Użytkownik w inny sposób nie nakłaniał pracownika do przyjęcia posady. 

2.18. Postanowienia pozostające w mocy po ustaniu Umowy. Postanowienia Umowy, które, zgodnie z ich warunkami, wymagają lub przewidują działanie stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy (w tym między innymi Części 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 i 2.17), będą wykonalne niezależnie od powyższego wygaśnięcia lub rozwiązania. 

1. Definicje.  Zawarte w niniejszych Warunkach Oferty Cloud słowa, terminy i frazy pisane wielkimi literami mają znaczenie podane w Warunkach Ogólnych firmy Bentley lub znaczenie zgodne z poniższymi definicjami: 

1.1.Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony danych” oznaczają wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym mające zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych z późniejszymi zmianami. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli przetwarzanie prowadzone przez firmę Bentley i obejmujące Dane Osobowe nie jest objęte zakresem danego przepisu o ochronie danych, taki przepis nie ma zastosowania. 

1.2. „Magazyn Danych” oznacza ilość miejsca do przechowywania danych (w tym przechowywania kopii zapasowych oraz przechowywania poza zakładem), jeśli jest wymagana, która będzie przeznaczona na Dane Użytkownika w środowisku firmy Bentley. 

1.3. „Oferty Cloud firmy Bentley” lub „Oferty Cloud” oznaczają produkty i usługi firmy Bentley, które są udostępniane Użytkownikowi i do których dostęp Korzystający uzyskują przez Internet. 

1.4.Dane Użytkownika” oznaczają dane gromadzone lub przechowywane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Ofert Cloud, w tym między innymi informacje finansowe, biznesowe i techniczne, plany techniczne, informacje o klientach i dostawcach, dane badawcze, projekty, plany i ich zestawienia, ale nie obejmujące żadnych Informacji Prawnie Zastrzeżonych firmy Bentley.  

1.5. „Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (bezpośrednio lub pośrednio) osoby fizycznej, przetwarzane przez firmę Bentley w imieniu Użytkownika, których przetwarzanie podlega właściwym przepisom prawa.  

2. Uprawnienia.  Jeśli firma Bentley wyrazi na to zgodę, Użytkownik może subskrybować Oferty Cloud firmy Bentley zgodnie z określonymi tu szczegółowymi warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Bentley może, wedle własnego uznania, korzystać z zewnętrznego dostawcy usług w celu świadczenia Ofert Cloud firmy Bentley i/lub w celach związanych z Danymi Użytkownika. Aby móc skorzystać z tej oferty, Użytkownik musi mieć na bieżąco opłacone wszystkie faktury firmy Bentley. 

3. Oferty Cloud firmy Bentley Użytkownik może uzyskać dostęp do Ofert Cloud zgodnie z właściwymi Warunkami Programu lub może je zakupić za dodatkowymi opłatami („Opłaty za Ofertę Cloud”), które zostały określone w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy może określać Opłaty za Ofertę Cloud, wszelkie odnośne limity i koszty związane z Ofertą Cloud, w tym między innymi dotyczące magazynu danych, wszelkich odnośnych usług dostarczanych dla Oferty Cloud, takich jak usługi wdrażania lub ciągłego zarządzania wsparciem Oferty Cloud, z uwzględnieniem warunków dostępności systemu i poziomu usługi wsparcia, które mogły zostać zawarte w Umowie dotyczącej Poziomu Usług Serwisowych. 

4. Dozwolone Korzystanie.  Firma Bentley udzieli Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej cesji, odwołalnej, ograniczonej licencji na wykorzystywanie i uzyskiwanie dostępu do zakupionych Ofert Cloud firmy Bentley (zgodnie z warunkami jakiegokolwiek odnośnego Dokumentu Ofertowego, niniejszymi Warunkami Oferty Cloud i wszystkimi warunkami korzystania („Warunki Usługi”) przedstawionymi przy uzyskiwaniu dostępu) wyłącznie do Korzystania w Celach Produkcyjnych („Dozwolone Korzystanie”). Użytkownik nabywa wyłącznie prawo do korzystania z zakupionej Oferty Cloud i nie zyskuje żadnych praw własności do Oferty Cloud lub jej jakiejkolwiek części. Firma Bentley oraz jej dostawcy zachowają wszystkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Oferty Cloud, a każde wykorzystanie Oferty Cloud wykraczające poza Dozwolone Korzystanie będzie stanowić istotne naruszenie niniejszych Warunków Oferty Cloud; firma Bentley nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w przypadku takiego istotnego naruszenia. Oprócz ograniczeń korzystania określonych w Warunkach Usługi, Dozwolone Korzystanie przez Użytkownika podlega następującym warunkom: 

4.1. Zakup dokonany przez Użytkownika w odpowiedzi na Dokument Ofertowy nie może przekroczyć limitów określonych w tym Dokumencie Ofertowym. Jeśli zakres korzystania przez Użytkownika z Oferty Cloud przekroczy zakres zakupiony przez Użytkownika i określony w odnośnym Dokumencie Ofertowym, firma Bentley może wystawić Użytkownikowi fakturę z tytułu dodatkowych Opłat za Ofertę Cloud, a Użytkownik ma obowiązek ją zapłacić. Firma Bentley może, według własnego uznania, dodać takie dodatkowe opłaty do kolejnych faktur lub wystawić Użytkownikowi oddzielną fakturę. 

4.2. W razie wystąpienia zaległości płatniczych firma Bentley zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Ofert Cloud do momentu otrzymania wszystkich zaległych płatności. 

4.3. Firma Bentley zastrzega sobie prawo, bez wzięcia na siebie odpowiedzialności, do modyfikowania zakresu lub zawieszenia możliwości korzystania z Oferty Cloud lub jej dowolnej części, jeśli: (i) firma Bentley, według własnego uznania, stwierdzi, że takie zawieszenie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub nakazami organów rządowych albo z warunkami umów zawartych przez firmę Bentley z usługodawcami zewnętrznymi; lub (ii) firma Bentley, według własnego uznania, stwierdzi, że wydajność, integralność lub bezpieczeństwo Ofert Cloud uległy szkodliwym wpływom lub są zagrożone naruszeniem bezpieczeństwa wskutek uzyskania do nich dostępu przez Użytkownika lub jego Korzystających. 

4.4. Użytkownik nie może dokonywać żadnych manipulacji przy oprogramowaniu lub funkcjach Ofert Cloud ani ich dowolnej części. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Ofertach Cloud żadnych materiałów zawierających wirusy, bomby czasowe, konie trojańskie, robaki, boty czyszczące lub inne programy komputerowe, które mogą uszkodzić system lub dane, zakłócić ich funkcjonowanie albo doprowadzić do ich przejęcia lub przywłaszczenia. Użytkownik nie może używać w połączeniu z Ofertami Cloud botów, agentów, przeszukiwarek aukcji ani innych przeszukujących programów komputerowych. Użytkownik nie może przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób przekazywać żadnych nielegalnych treści; żadnych treści, których Użytkownik nie ma prawa przekazywać na mocy przepisów prawa bądź stosunku umownego lub powierniczego; ani żadnych treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności należące do którejkolwiek ze stron. 

4.5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że Korzystający chronią poświadczenia, w tym hasła, wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Oferty Cloud i nie ujawniają ich żadnym osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie aktywności wykonywane z użyciem jego konta, bez względu na to, czy zostały przez niego autoryzowane. Użytkownik niezwłocznie zawiadomi firmę Bentley o jakimikolwiek nieautoryzowanym użyciu Ofert Cloud. Użytkownik zapewni, że wszystkie dane Korzystających są aktualne i niezwłocznie powiadomi firmę Bentley w przypadku zmiany danych kontaktowych lub innych danych Korzystających. 

4.6. Użytkownik ma obowiązek poinformować o wyżej wymienionych ograniczeniach wszystkich Korzystających, w tym pracowników Użytkownika i Zewnętrznych Korzystających uzyskujących dostęp do Ofert Cloud lub używających ich. Działania lub zaniechania wszelkich Korzystających uzyskujących dostęp do Ofert Cloud uznaje się za działania lub zaniechania Użytkownika, Użytkownik ponosi więc pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich określonych zobowiązań umownych. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Bentley przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania warunków niniejszej Części 4 przez Korzystających, w tym pracowników Użytkownika i Zewnętrznych Korzystających. 

5. Dostęp i dostępność Użytkownik odpowiada za zapewnienie całego wyposażenia i możliwości połączenia niezbędnych do uzyskania dostępu do Ofert Cloud i korzystania z nich przez Internet. Użytkownik akceptuje fakt, że Oferty Cloud mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z różnych powodów, obejmujących między innymi: (i) awarie systemów; (ii) procedury regularnej konserwacji lub napraw przeprowadzanych okresowo przez firmę Bentley lub usługodawców firmy Bentley; (iii) problemy ze zgodnością z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub osoby trzeciej; albo (iv) przyczyny leżące poza kontrolą firmy Bentley lub niedające się przez nią przewidzieć, w tym awarie sieci lub urządzeń, zakłócenia lub awarie na łączach telekomunikacyjnych lub służących do transmisji cyfrowej, wrogie ataki na sieć, przeciążenia sieci lub inne awarie (zwane zbiorczo „Przestojami”). Firma Bentley dołoży uzasadnionych starań, aby zawiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o planowanych Przestojach i zminimalizować zakłócenia działania Ofert Cloud związane z Przestojami. 

6. Dane Użytkownika.  Firma Bentley przyjmuje do wiadomości, a Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że Użytkownik posiada wszystkie prawa, tytuły własności i udziały dotyczące Danych Użytkownika.  Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Bentley przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności za sytuacje, w których Dane Użytkownika gromadzone lub przechowywane w celu wykorzystania w powiązaniu z Ofertami Cloud firmy Bentley naruszają rzekomo patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności osoby trzeciej albo w jakikolwiek sposób łamią prawa o ochronie prywatności lub danych.  Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za awarie ani pogorszenie jakości Ofert Cloud firmy Bentley spowodowane przez Dane Użytkownika lub z nimi związane.  Firma Bentley ma obowiązek zachować poufność wszystkich Danych Użytkownika i nie może ich powielać ani kopiować, chyba że jest to wymagane do celów dozwolonych na mocy niniejszej Części 6 w zakresie udostępniania Ofert Cloud lub Użytkownik wyraźnie na to zezwolił. Jeśli Dane Użytkownika obejmują Dane Osobowe, których przetwarzanie jest regulowane przez Prawa i Przepisy o Ochronie Danych, strony wyrażają zgodę na postępowanie zgodne z Dodatkiem dotyczącym Przetwarzania Danych (https://www.bentley.com/legal/data-processing-addendum/). W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Dodatku dotyczącego Przetwarzania Danych, niniejszymi Warunkami Oferty Cloud oraz Warunkami Ogólnymi firmy Bentley, warunki Dodatku dotyczącego Przetwarzania Danych będą wiążące wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych w nim zawartych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane Użytkownika, w tym między innymi za przesyłanie takich danych, zabezpieczenie przekazywania takich danych do firmy Bentley i/lub ich odpowiednie formatowanie i konfigurowanie pod kątem korzystania z nich w połączeniu z Ofertami Cloud firmy Bentley.  Firma Bentley może modyfikować Dane Użytkownika w celu tworzenia danych i zestawów danych, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, Korzystających Użytkownika ani klientów Użytkownika („Dane Pozbawione Elementów Umożliwiających Identyfikację”). Firma Bentley może wykorzystywać Dane Pozbawione Elementów Umożliwiających Identyfikację do wszelkich zgodnych z prawem celów, w tym między innymi do celów marketingowych, promocyjnych, testów wydajności, ulepszania i dalszego rozwoju swoich Ofert Cloud oraz rozwoju i ulepszania powiązanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.  Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że firma Bentley może okresowo gromadzić Dane Korzystania oraz że wszystkie Dane Korzystania stanowią własność firmy Bentley i uznawane są za Informacje Prawnie Zastrzeżone firmy Bentley.  Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować ani nie zakłócać gromadzenia przez firmę Bentley dokładnych Danych Korzystania. 

7. Zakończenie Subskrypcji.  Oprócz praw stron do rozwiązania Umowy określonych w Warunkach Ogólnych firmy Bentley, firma Bentley może zakończyć Subskrypcję Oferty Cloud, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie bez nieuzasadnionej zwłoki, w razie rozwiązania umów zawartych przez firmę Bentley z dostawcami zewnętrznymi.  Zakończenie Subskrypcji Oferty Cloud przez którąkolwiek ze stron powoduje automatyczne zakończenie wszelkich licencji przyznanych zgodnie z Częścią 4 niniejszych Warunków Oferty Cloud.

Te Warunki Właściwe dla Danego Kraju zawierają specjalne warunki Umowy mające zastosowanie do Użytkownika z siedzibą główną zarejestrowaną w poniższych krajach, które zmieniają Warunki Ogólne.

Kraj 

Nr klauzuli 

Treść klauzuli 

Notes 

Stany Zjednoczone 

8.12 

Jeżeli Produkty zostały nabyte dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji lub organów pomocniczych („Rząd USA”), objęte są one zastrzeżonymi szczególnymi prawami. Produkty wraz z załączoną dokumentacją stanowią, w zależności od sytuacji, „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego”, odpowiednio stosownie do przepisów 48 CFR. 12.212 i 227.7202, oraz „zastrzeżone oprogramowanie komputerowe”, stosownie do przepisów 48 CFR. 52.227-19(a). Używanie, modyfikacja, reprodukcja, publikowanie, wykorzystywanie, pokazanie lub ujawnienie Produktów oraz towarzyszącej im dokumentacji przez Rząd USA podlegają ograniczeniom wskazanym w niniejszej Umowie oraz wynikającym z przepisów 48 CFR. 12.212, 52.227-19, 227.7202 oraz 1852.227-86. 

Niniejsza klauzula stanowi Część 8.12 Warunków Ogólnych. 

Wielka Brytania 

5.6 

O ile niniejsza Umowa nie stanowi międzynarodowej umowy dostawy towarów zgodnie ze znaczeniem podanym w części 26 Ustawy o Nieuczciwych Warunkach Umów z 1977 r. (Unfair Contract Terms Act 1977), firma Bentley nie wyłącza odpowiedzialności za  

(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy Bentley, jej członków zarządu, pracowników, wykonawców lub przedstawicieli; 

(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; 

(c) naruszenie zobowiązań nałożonych na mocy części 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 r. (Sale of Goods Act 1979) lub części 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Usług z 1982 r. (Supply of Goods and Services Act 1982); lub 

(d) żadnej innej odpowiedzialności niepodlegającej wyłączeniu na mocy prawa. 

Dodatkowy tekst dodany na końcu części 5.6 Warunków Ogólnych. 

Języki